Upphävd författning

Cirkulär (1937:977) till länsstyrelserna angående besvarande av deklarationer jämte tillhörande uppgifter för 1928 års allmänna fastighetstaxering

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1937-12-23
Ändring införd
SFS 1937:977
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att vad i 6 § kungörelsen den 28 september 1928 (382) med vissa föreskrifter rörande taxeringsförfarandet finnes stadgat angående förstörande av fastighetsdeklaration jämte tillhörande uppgifter icke skall äga tillämpning beträffande de ännu bevarade deklarationer och uppgifter, vilka avgivits till ledning vid 1928 års allmänna fastighetstaxering; skolande dess handlingar för framtiden bevaras.
Detta meddelas länsstyrelserna till kännedom och efterrättelse.

Ändringar

Cirkulär (1937:977) till länsstyrelserna angående bevarande av deklarationer jämte tillhörande uppgifter för 1928 års allmänna fastighetstaxering

Ändring, SFS 1993:1105

    Omfattning
    upph.