Upphävd författning

Kungörelse (1939:159) angående upphävande av gällande bestämmelser om mantalssättning i anledning av ändring i administrativ indelning, m.m.

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1939-05-05
Ändring införd
SFS 1939:159
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kungörelsen den 25 april 1924 (nr 101) med bestämmelser för vissa fall angående mantalssättning eller därmed jämförlig åtgärd i anledning av ändring i administrativ indelning skall icke vidare tillämpas; dock att lantmäteristyrelsen äger medgiva att pågående förrättning må avslutas, varjämte fråga om fastställelse å avslutad förrättning skall prövas enligt hittills gällande bestämmelser. Över lantmäteristyrelsens beslut i ärende som nyss sagts må klagan ej föras.

2 §  Har före den 1 juli 1930 meddelats beslut om indelningsändring eller om sträckningen av gräns för förvaltningsområde eller utfärdats föreskrift att fastighetsregister enligt de för stad meddelade bestämmelser skall föras för samhälle å landet; har ej med anledning därav mantalssättning ägt rum, och kommer ej heller sådan till stånd genom pågående förrättning, som i 1 § avses, skall delning verkställas enligt lagen den 25 april 1930 (nr 99) om delning av fastighet vid ändring i rikets indelning med mera.

3 §  När skäl därtill äro, må hos Kungl. Maj:t göras framställning om upphävande av mantalssättning, som ägt rum med anledning av beslut om indelningsändring eller om sträckningen av gräns för förvaltningsområde eller med anledning av föreskrift att fastighetsregister enligt de för stad meddelade bestämmelser skall föras för samhälle å landet.

[S2]Vad i 2 § är stadgat om tillämpning av lagen om delning av fastighet vid ändring i rikets indelning med mera skall ock gälla, där Kungl. Maj:t i fall, som i första stycket sägs, upphäver verkställd mantalssättning.

Ändringar

Kungörelse (1939:159) angående upphävande av gällande bestämmelser om mantalssättning i anledning av ändring i administrativ indelning, m.m.

Ändring, SFS 1990:127

    Omfattning
    upph.