Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1939:208) med vissa bestämmelser angående försäljning av svenska statens premieobligationer;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1939-05-19
Ändring införd
SFS 1939:208 i lydelse enligt SFS 1991:1006
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ej må någon bedriva yrkesmässig verksamhet, varigenom andel i svenska statens premieobligation avyttras eller särskild rätt till den å sådan obligation utfallande vinst eller andel däri tillförsäkras annan.

[S2]Ej heller må annan än riksgäldskontoret eller den, som erhållit dess medgivande, vid yrkesmässig försäljning av premieobligation, som nyss nämnts, upptaga betalning i särskilda poster eller innehålla obligation såsom säkerhet för köpeskillingen.

[S3]Andel i bolag eller annan sammanslutning med huvudsakligt syfte att förvärva eller förvalta statens premieobligationer må icke bland allmänheten utbjudas eller eljest tillhandahållas allmänheten. Kungörelse (1952:559).

2 §  Förseelse mot denna kungörelse straffes med dagsböter.

[S2]Beträdes någon, som förut fällts till straff enligt denna kungörelse, andra gången eller oftare med sådan förseelse eller äro omständigheterna eljest försvårande, må till fängelse i högst ett år dömas.

3 §  Åtal för förseelse mot denna kungörelse anhängiggöres vid polisdomstol, där sådan är inrättad, men eljest hos poliskammare eller, där sådan icke finnes, vid allmän domstol.

[S2]Åtal utföres av allmän åklagare.

4 §  Böter, som ådömas enligt denna kungörelse, tillfaller kronan.

Ändringar

Kungörelse (1939:208) med vissa bestämmelser angående försäljning av svenska statens premieobligationer

Ändring, SFS 1952:559

    Omfattning
    ändr. 1 §

Lag (1991:1006) om upphävande av kungörelsen den 19 maj 1939 (nr 208) med vissa bestämmelser angående försäljning av svenska statens premieobligationer

Förarbeten
Prop. 1990/91:142
Omfattning
upph.
Ikraftträder
1991-07-01