Upphävd författning

Lag (1939:609) om förmånsrätt för vissa fordringar enligt lagen om enskilda vägar;

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1939-09-03
Ändring införd
SFS 1939:609
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Enahanda förmånsrätt, som enligt 17 kap. 6 § handelsbalken tillkommer enskild ränteägare för avgäld av fast egendom, njute sådan vägsamfällighet eller vägförening, som bildats jämlikt 2 eller 3 kap. i lagen den 3 september 1939 om enskilda vägar, för oguldet, i laga ordning å fast egendom uttaxerat bidrag till samfällighetens eller föreningens utgifter, dock ej där betalningsskyldigheten jämlikt 5 § tredje stycket nämnda lag åvilar annan än fastighetens ägare, ej heller där beloppet stått oguldet längre tid än ett år efter förfallodagen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1939:609) om förmånsrätt för vissa fordringar enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar

Lag (1997:621) om upphävande av lagen (1939:609) om förmånsrätt för vissa fordringar enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om förmånsrätt som har uppkommit före upphävandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:202, Prop. 1996/97:92, Bet. 1996/97:TU8
  Omfattning
  upph.