Upphävd författning

Förordning (1940:218) med vissa bestämmelser om legosängsavgifter under utrymning

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1940-04-13
Ändring införd
SFS 1940:218
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Är å sjukhus, varå lagen om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus är tillämplig, legosängsavgiften satt till lägre belopp för sjuka från det landstings område eller från den kommun, som driver sjukhuset, än för andra sjuka, skall, oavsett vad därom eljest må vara bestämt, till förstnämnda grupp hänföras person, som vid intagningen vistades inom landstingsområdet eller kommunen av den anledningen att han av myndighet i vederbörlig ordning blivit i samband med utrymning av luftskyddsort eller annat område, ålagd eller uppmanad bortflytta.

2 §  För sjukhusvård, som meddelats person, vars vistelse inom landstingsområdet eller kommunen är föranledd av åläggande eller uppmaning som i 1 § sägs, är den, som driver sjukhuset, berättigad till ersättning av statsmedel i enlighet med vad i lag är stadgat om ersättning för sjukhusvård av krigsskadade, dock med avdrag för vad den, som erhållit sjukhusvården, själv guldit. Sådan ersättning må ej anses såsom utrymningshjälp.

Ändringar

Förordning (1940:218) med vissa bestämmelser om legosängsavgifter under utrymning

Ändring, SFS 1995:128

    Omfattning
    upph.