Upphävd författning

Kungörelse (1940:440) om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap

Version: 2003:579

Departement
ommunikationsdepartementet
Utfärdad
1940-05-31
Ändring införd
SFS 1940:440 i lydelse enligt SFS 2003:579
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Har automobil ombyggts för att användas som dragfordon för annat fordon eller arbetsredskap på sådant sätt,
att bakaxeln icke är försedd med fjädringsanordning, som uppbär chassiet,
att avståndet mellan de yttersta hjulaxlarna icke överstiger 225 centimeter,
samt att de drivande fordonshjulens varvtal icke överstiger en tiondel av motorns varvtal,
skall fordonet, därest det med hänsyn till den verkställda ombyggnaden är uppenbart, att fordonet icke vidare är avsett att självständigt nyttjas för utförande av transporter, anses såsom motorredskap.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1940:440) om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
  Automobil må, även om de drivande fordonshjulens varvtal överstiger en tiondel av motorns varvtal, intill den 1 januari 1945 hänföras till motorredskap, därest övriga ovan angivna förutsättningar härför äro uppfyllda och automobilen före den 1 juni 1940 var i bruk i angivet skick samt fordonets ägare eller - beträffande fordon, som innehaves på grund av avbetalningsköp - dess innehavare före den 1 augusti 1940 ingiver anmälan om innehav av fordonet till polismyndigheten i den ort, där fordonet företrädesvis skall brukas.
  Anmälan skall ingivas i två exemplar och vara bestyrkt av två trovärdiga personer. I anmälan skall upptagas fordonets axelavstånd samt, där så kan ske, nummer å motor eller chassi.
  Av anmälan skall det ena exemplaret bevaras hos polismyndigheten och det andra, försett med påteckning om ingivandet, återställas till ingivaren. Påteckning skall verkställas kostnadsfritt.
  Med polismyndighet förstås härovan: för Stockholm vederbörande poliskommmissarie, för annan stad, där polismästare finnes, denne, för övriga städer stadsfiskal eller, om stadsfiskalen är befriad från all befattning med polisväsendet, den som närmast under polischefen har inseende över polisväsendet samt för landet polischefen i orten.

Ändring, SFS 1975:48

  Övergångsbestämmelse

  1. Den upphävda kungörelsen gäller fortfarande i fråga om fordon som efter sådan ombyggnad som anges i kungörelsen har undergått registreringsbesiktning före den 1 april 1975.
  2. Fordon som avses i 1 får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Den som bryter häremot skall dömas till böter högst ettusen kronor. Vad nu har sagts tillämpas inte i den mån lägre hastighetsgräns gäller på grund av annan föreskrift.
  3. För fordon som avses i 1 tillämpas i fråga om förarbehörighet, utrustning och registrering de bestämmelser som gäller för traktorer, såvitt annat inte sägs i förordningen (1975:48) om upphävande av kungörelsen (1940:440) om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap.
  4. Fordon som avses i 1 får brukas efter utgången av mars månad 1980 under följande förutsättningar.
  A. Fordonets ägare skall till länsstyrelsen anmäla att han avser att bruka fordonet efter utgången av mars månad 1980. Därvid skall fordonets registreringsnummer anges.
  B. Fordonet skall genomgå årlig kontrollbesiktning inom inställelsetermin som anges i 9 kap. 2 § fordonsförordningen (2002:925). I fråga om sådan kontrollbesiktning tillämpas bestämmelserna i fordonslagen (2002:574) och i fordonsförordningen.
  1. Den som brukar ett fordon i strid mot bestämmelserna i 3 döms till böter.
  2. Vägverket meddelar föreskrifter för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2003:579).
  Omfattning
  upph.

Förordning (1977:791) om ändring i förordningen (1975:48) om upphävande av kungörelsen (1940:440 ) om hänförande av vissa automo- biler till fordonstypen motorredskap

  Omfattning
  ändr. övergångsbest. till 1975:48

Förordning (1978:77) om ändring i förordningen (1975:48) om upphävande av kungörelsen (1940:440) om hänförande av vissa automo- biler till fordonstypen motorredskap

  Omfattning
  ändr. övergångsbest. till 1975:48

Förordning (1980:60) om ändring i förordningen (1975:48) om upphävande av kungörelsen (1940:440) om hänförande av vissa automo- biler till fordonstypen motorredskap

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1980.
  Kontrollbesiktning enligt 3 B skall påbörjas med fordon, vars sista siffra i registeringsnumret är 5 och får ske från och med den 1 mars 1980.
  Omfattning
  ändr. övergångsbest. till 1975:48

Förordning (1981:67) om ändring i förordningen (1975:48) om upphävande av kungörelsen (1940:440) om hänförande av vissa automo- biler till fordonstypen motorredskap

  Omfattning
  ändr. övergångsbest. till 1975:48

Förordning (1989:948) om ändring i förordningen (1975:48) om upphävande av kungörelsen (1940:440) om hänförande av vissa automo- biler till fordonstypen motorredskap

  Omfattning
  ny p 2 a i övergångsbest. till 1975:48
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1990:1206) om ändring i förordningen (1989:948) om ändring i för- ordningen (1975:48) om upp- hävande av kungörelsen (1940:440) om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap

  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1989:948
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1992:1760) om ändring i förordningen (1975:48) om upphävande av kungörelsen (1940:440) om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap

  Omfattning
  ändr. 5 p övergångsbest. till 1975:48

Förordning (1992:1761) om ändring i förordningen (1989:948) om ändring i för- ordningen (1975:48) om upphävande av kungörelsen (1940:440) om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap

  Omfattning
  ändr. 2 a p övergångsbest. till 1989:948

Förordning (2003:579) om ändring i förordningen (1975:48) om upphävande av kungörelsen (1940:440) om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap

Omfattning
ändr. överg.best. till 1975:48
Ikraftträder
2003-10-01

Förordning (2016:1214) om ändring i förordningen (1975:48) om upphävande av kungörelsen (1940:440) om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap

Omfattning
ändr. p 3, 5 övergångsbest. till 1975:48
Ikraftträder
2017-05-20