Fordonslag (2002:574)

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
2002-06-06
Ändring införd
SFS 2002:574 i lydelse enligt SFS 2023:122
Ikraft
2003-05-01
Upphäver
Fordonskungörelse (1972:595)
Kungörelse (1960:167) i anledning av Sveriges tillträde till den i Genève den 20 mars 1958 avslutade överenskommelsen om antagande av enhetliga regler för typgodkännande av utrustning och delar till motorfordon samt för ömsesidigt erkännande av sådant godkännande
Lag (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet
Terrängtrafikkungörelse (1972:594)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-08-01

Innehåll och tillämpningsområde

[K1]1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om

 1. kontroll av fordon samt därtill hörande system, komponenter och separata tekniska enheter,
 2. kontroll av fordons last,
 3. kontroll av färdskrivare, taxameter och sådan särskild utrustning för taxifordon som avses i 2 b kap. 1 § taxitrafiklagen (2012:211) och kontroll av användningen av dessa, samt
 4. den verksamhet som bedrivs av besiktningsorgan på fordonsområdet.

[S2]Lagen innehåller dessutom bemyndiganden att meddela föreskrifter i dessa ämnen samt om fordons beskaffenhet och utrustning.

[S3]I denna lag finns även bestämmelser som kompletterar

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon,
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar,
 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG,
 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, och
 5. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/392 av den 4 mars 2021 om övervakning och rapportering av uppgifter om koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 och om upphävande av genomförandeförordningarna (EU) nr 1014/2010, (EU) nr 293/2012, (EU) 2017/1152 och (EU) 2017/1153. Lag (2023:122).

Prop. 2015/16:31: I paragrafen har införts ett nytt andra stycke. Bestämmelsen innebär att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer kan besluta kompletterande föreskrifter så att bestämmelserna i ramförordningarna nr 167 och nr 168 kan tillämpas i praktiken.

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.1.

Prop. 2001/02:130: I paragrafen anges lagens innehåll.

Kontroll av fordons last utgör inte en kontroll av själva fordonet och tas därför upp i en särskild punkt i första stycket. Av samma anledning tas kontroll av färdskrivare och taxameter upp i en särskild punkt.

Skälet till att kontroll av last tas upp i lagen anges i avsnitt 7.13.1. Begreppet last är vidsträckt och innefattar ...

[K1]2 §  Lagen gäller inte

 1. fordon som tillhör staten och är tillverkade för särskilda militära ändamål,
 2. motordrivna fordon som är avsedda att föras av gående eller släpfordon som har kopplats till något sådant fordon,
 3. fordon som används uteslutande inom inhägnade järnvägs- eller industriområden eller inom inhägnade tävlingsområden eller andra liknande inhägnade områden, eller
 4. lekfordon.

Prop. 2023/24:141: Paragrafen anger vilka fordonskategorier som undantas från lagen.

Prop. 2001/02:130: I paragrafen anges de fordonskategorier som undantas från lagens tillämpningsområde. Undantagen är i princip desamma som för närvarande finns i 1 § andra stycket fordonskungörelsen (1972:595) och i 1 § andra stycket terrängtrafikkungörelsen (1972:594). I dessa undantas ...

[K1]2 a §  I fråga om fordon som är avsedda för konsumenter eller som kan antas komma att användas av konsumenter gäller också produktsäkerhetslagen (2004:451). Lag (2004:467).

Definitioner

[K1]3 §  I denna lag avses med

[S2]besiktningsorgan: ett sådant organ som anges i 4 kap. 2 §,

[S3]besiktningstekniker: den som har anställning hos ett besiktningsorgan för att utföra besiktningar,

[S4]bilinspektör: den som har anställning som bilinspektör hos Polismyndigheten,

[S5]tekniker: den som har uppdrag som tekniker hos Polismyndigheten,

[S6]tillverkare: den som inför godkännandemyndigheten ansvarar för alla aspekter av den nationella typgodkännandeprocessen och för produktionsöverensstämmelsen, även om han eller hon inte varit direkt engagerad i samtliga stadier av produktionen av det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som typgodkännandet avser, eller den som han eller hon har utsett som sin företrädare i frågor som omfattas av denna lag.

[S7]I övrigt har de beteckningar som används i denna lag samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Lag (2020:532).

Prop. 2013/14:110: Paragrafen innehåller definitioner.

Prop. 2019/20:139: I paragrafen finns definitioner av ord som används i lagen.

Prop. 2008/09:53: En definition av begreppet ”tillverkare” återfanns tidigare i 1 kap. 4 § fordonsförordningen, men har nu flyttats till lagen. Vissa redaktionella ändringar har dock gjorts, se avsnitt 7.1 ovan. Med tillverkare avses dels den som i allmänt språkbruk själv är att anse som tillverkare, dels den som han eller hon har utsett som sin företrädare. I 2 kap. ...

Prop. 2001/02:130: Några definitioner motsvarande dem i första stycket finns inte i det gällande regelverket. Begreppen besiktningsorgan, bilinspektör och tekniker används dock i bl.a. fordonskungörelsen (1972:595) utan att definieras. Tekniker är detsamma som tekniskt biträde som nämns på några ställen i dagens kungörelser, se bl.a. 35 § fordonskungörelsen. Teknikern är i lagens mening att betrakta som en medhjälpare till främst en bilinspektör. Förutom ...

Inledande bestämmelse

[K2]1 §  Kontroll om ett fordon är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt och i övrigt lämpligt för trafik får ske genom de kontrollformer som i sina huvuddrag anges i detta kapitel.

Prop. 2001/02:130: I paragrafen, som har utformats i enlighet med Lagrådets förslag, anges det grundläggande syftet med de olika kontrollformerna. Vidare markeras det att bestämmelserna i lagen anger ramarna för de olika typerna av kontroll. Beskrivningen av de olika kontrollformerna i kapitlet är således inte fullständig utan endast huvuddragen anges. Uttrycket ”i övrigt lämpligt för trafik” innefattar såväl de icke säkerhetsbetingade kontrollerna vid en lämplighetsbesiktning, som de kontroller som görs från ...

Typgodkännande

[K2]2 §  Ett typgodkännande meddelas för en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet som uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning. Typgodkännande kan ske i enlighet med EU-rättsakter på området, i enlighet med överenskommelser upprättade inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE- typgodkännande) eller som nationellt typgodkännande.

[S2]Bestämmelser om typgodkännande i fråga om avgasrening finns i avgasreningslagen (2011:318). Lag (2020:532).

Prop. 2010/11:51: I första stycket ändras uttrycket ”EG-rättsakter” till ”EU-rättsakter” med anledning av att Europeiska unionen har ersatt Europeiska gemenskapen.

Prop. 2008/09:53: I första stycket har begreppet ”EG-direktiv” bytts ut mot ”EG-rättsakter”. Ändringen motiveras av att det har blivit allt vanligare att ramdirektiven fylls ut med tekniska krav som beslutas i form av förordningar i stället för direktiv.

Andra stycket är nytt, och anger vad som avses med etappvist EGtypgodkännande, jfr. den nuvarande definitionen i 3 kap. 1 § fordonsförordningen. Se vidare <a href="https://lagen.nu/prop/2008/09:53#S7-3" ...

Prop. 2015/16:31: De fordon som omfattas av de två nya ramförordningarna kommer framdeles att typgodkännas genom ett EU-typgodkännande. Andra meningen i första stycket ändras så att det framgår att ett typgodkännande numera kan ske genom EU-rättsakter på området. Exemplifieringen med EGtypgodkännande och EU-typgodkännande är överflödig och kan verka förvillande.

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.1.

Prop. 2001/02:130: Paragrafen avser såväl EG-typgodkännande som ECE-typgodkännande och nationellt typgodkännande. De olika formerna av typgodkännande behandlas i lagen under den gemensamma beteckningen typgodkännande. Skälet till varför denna reglering valts anges i avsnitt 7.4. I det avsnittet behandlas även vissa andra frågor om typgodkännande. För att öka paragrafens informationsvärde har på Lagrådets inrådan en kortfattad upplysning ...

[K2]3 §  Den myndighet som regeringen utser är godkännandemyndighet.

Prop. 2001/02:130: Godkännandemyndigheter är för närvarande Naturvårdsverket och Vägverket. Hur kompetensen fördelats mellan myndigheterna när det gäller EG-typgodkännande framgår av 55 a § fordonskungörelsen (1972:595). I fråga om typbesiktning, dvs. dagens motsvarighet till nationellt typgodkännande, och ECE-typgodkännande är Vägverket ensam ansvarig myndighet.

[K2]4 §  En tillverkare

 1. ansvarar inför godkännandemyndigheten för alla aspekter av typgodkännandeprocessen,
 2. ansvarar för att samtliga fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter tillverkas i enlighet med den godkända typen,
 3. är skyldig att medverka till den kontroll som behövs med anledning av godkännandet,
 4. är skyldig att till godkännandemyndigheten utan ersättning lämna de upplysningar samt tillhandahålla de fordon, fordonsdelar, handlingar och den utrustning som behövs för kontrollen, och
 5. är, om han eller hon är etablerad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), skyldig att utse en företrädare som är etablerad inom EES för att företräda honom eller henne inför godkännandemyndigheten.

[S2]Godkännandemyndigheten har rätt till tillträde till en fabrik eller en annan anläggning och får där göra nödvändiga undersökningar. Lag (2020:532).

Prop. 2008/09:53: Bestämmelsen gällde tidigare endast för den som beviljats ett typgodkännande, men tar nu även sikte på tillverkarens ansvar under godkännandeprocessen. I den nya första stycket första punkten anges nämligen att tillverkaren ansvarar inför godkännandemyndigheten för alla aspekter av typgodkännandeprocessen. Se vidare avsnitt 7.1.

Andra–fjärde punkterna i första stycket motsvarar, med vissa redaktionella ...

Prop. 2001/02:130: I paragrafen anges de skyldigheter som åligger den som beviljats typgodkännande. En motsvarande bestämmelse finns i 9 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

Bestämmelsen innebär att den som har beviljats ett typgodkännande är skyldig se till att de fordon etc. som tillverkas i enlighet med typgodkännandet. Vidare innebär ...

[K2]4 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att en tillverkare av fordon ska förse en tillverkare av komponenter eller separata tekniska enheter med alla uppgifter som krävs för att denne ska kunna få

 1. ett typgodkännande i enlighet med EU-rättsakter på området för sina komponenter eller separata tekniska enheter, eller
 2. tillstånd att sälja fordonsdelar eller fordonsutrustning som annars är förbjudna att sälja.

[S2]Information som inte är allmänt tillgänglig behöver dock inte lämnas ut om inte mottagaren av informationen förbinder sig att hålla denna konfidentiell. Lag (2015:794).

Prop. 2008/09:53: I denna paragraf, som är ny, anges att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att en fordonstillverkare ska förse en tillverkare av komponenter eller separata tekniska enheter med alla uppgifter som krävs för att denne ska kunna få ett EGtypgodkännande för sina komponenter eller separata tekniska enheter, eller tillstånd att sälja fordonsdelar eller fordonsutrustning som annars är förbjudna att sälja.

I andra stycket anges att information ...

Prop. 2015/16:31: Typgodkännande av fordon kan ske på olika sätt. I första stycket 1 anges att föreskrifter får meddelas för att en tillverkare ska kunna få ett EGtypgodkännande för komponenter eller separata tekniska enheter. Första stycket 1 ändras så att det framgår att typgodkännandet numera i stället sker i enlighet med EU-rättsakter på området.

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.1.

[K2]5 §  Om godkännandemyndigheten finner att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter inte längre stämmer överens med det nationella typgodkännandet, får myndigheten återkalla godkännandet. Lag (2020:532).

Prop. 2001/02:130: Bestämmelsen ger möjlighet för godkännandemyndigheten att återkalla ett meddelat typgodkännande om de fordon etc. som tillverkas inte stämmer överens med den godkända typen.

Ett specialfall som inte regleras i paragrafen utgör den situationen att ett typgodkännande meddelats på grundval av ett felaktigt underlag. De efterföljande fordonen stämmer då överens med den fordonstyp som godkännandet grundar sig på, men eftersom underlaget innehåller fel-...

[K2]5 a §  Utöver vad som anges i 5 § upphör ett nationellt typgodkännande av fordon att gälla när

 1. tillverkningen av den godkända fordonstypen, varianten eller versionen slutgiltigt och frivilligt har upphört, eller
 2. giltighetstiden för godkännandet har gått ut till följd av en särskild begränsning. Lag (2020:532).

Prop. 2008/09:53: I bestämmelsen, som är ny, anges på vilka sätt ett typgodkännande av fordon kan upphöra att gälla utan att det återkallats enligt 5 §. Se vidare avsnitt 8.

I första punkten anges att tillverkningen av den godkända fordonstypen, varianten eller versionen slutgiltigt och frivilligt har upphört. Detta torde innebära att exempelvis en konkurs inte nödvändigtvis behöver medföra att typgodkännandet upphör att ...

Enskilt godkännande

[K2]5 b §  Ett enskilt godkännande meddelas för ett fordon som uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning.

[S2]I samband med det enskilda godkännandet ska de uppgifter om fordonet som ska föras in i vägtrafikregistret fastställas.

[S3]Den myndighet som regeringen utser är godkännandemyndighet. Lag (2009:224).

Prop. 2008/09:53: Enskilt godkännande är en ny kontrollform. Det avser, till skillnad från EG-typgodkännandet, enstaka fordon och inte en viss fordonstyp. Kontrollformen liknar i det avseendet registreringsbesiktningen. Beslut om enskilt godkännande fattas emellertid av godkännandemyndigheten, medan det vid en registreringsbesiktning är ett besiktningsorgan som beslutar om fordonet ska godkännas eller inte. ...

[K2]5 c §  Det organ som inför ett enskilt godkännande kontrollerar att ett fordon uppfyller föreskrivna krav ska även fastställa fordonets tekniska identitet. Lag (2009:224).

Prop. 2008/09:53: Av denna paragraf framgår att det organ som inför ett enskilt godkännande kontrollerar att ett fordon uppfyller föreskrivna krav även ska fastställa fordonets tekniska identitet. Jfr. vad som gäller vid registreringsbesiktning enligt 6 §. Att ett sådant beslut får överklagas till Transportstyrelsen framgår av 5 kap. 5 §.

Se vidare avsnitt 9.

Registreringsbesiktning

[K2]6 §  Registreringsbesiktning sker av ett fordon för att

 1. fastställa fordonets tekniska identitet,
 2. kontrollera att fordonet uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning, samt
 3. fastställa de uppgifter om fordonet som skall föras in i vägtrafikregistret. Lag (2007:91).

Prop. 2001/02:130: Paragrafen motsvarar i huvudsak 36 § första stycket fordonskungörelsen (1972:595) och 17 § första stycket terrängtrafikkungörelsen (1972:594). I dessa båda bestämmelser anges att registreringsbesiktning görs för att undersöka ett fordons beskaffenhet och utrustning. Ordet undersöka har i den aktuella paragrafen bytts ut mot kontrollera. Någon skillnad i sak är emellertid ...

Mopedbesiktning

[K2]7 §  Mopedbesiktning sker av en moped för att fastställa att den är en moped klass II och för att kontrollera att den uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning.

Prop. 2001/02:130: Paragrafen motsvarar i huvudsak 48 § första stycket fordonskungörelsen (1972:595). Även i denna paragraf har det i fordonskungörelsen använda ordet undersöka bytts ut mot kontrollera. Inte heller här är någon skillnad i sak är avsedd. Frågor om mopedbesiktning behandlas i avsnitt 7.6.

Det bör noteras att kontroll av en moped klass I sker ...

Lämplighetsbesiktning

[K2]8 §  Lämplighetsbesiktning sker för att kontrollera att ett fordon är lämpligt för den avsedda användningen.

[S2]Ett godkännande vid en lämplighetsbesiktning får återkallas, om fordonet inte längre är lämpligt för den avsedda användningen.

Prop. 2001/02:130: Paragrafen motsvarar i huvudsak 69 § första stycket och 73 § första stycket fordonskungörelsen (1972:595) samt 24 § första stycket och 28 § första stycket terrängtrafikkungörelsen (1972:594). I dessa lagrum anges att lämplighetsbesiktning görs för fastställande av att ett fordon är lämpligt för den avsedda användningen. Ordet fastställande har i den aktuella paragrafen ...

Kontrollbesiktning

[K2]9 §  Kontrollbesiktning sker för att kontrollera att ett fordon

 1. inte har försämrats i otillåten grad beträffande föreskrivna krav i fråga om den beskaffenhet och utrustning som är av betydelse från miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt, och
 2. uppfyller föreskrivna krav till skydd för liv och hälsa.

[S2]Kontrollbesiktning sker periodiskt men kan också ske till följd av körförbud eller föreläggande.

Prop. 2001/02:130: Paragrafen motsvarar i huvudsak 74 § första stycket fordonskungörelsen (1972:595) och 29 § första stycket terrängtrafikkungörelsen (1972:594). I första stycket 1 har det i förhållande till dessa båda bestämmelser lagts

till ...

Flygande inspektion

[K2]10 §  Flygande inspektion sker för att kontrollera att ett fordon som anträffas i trafik

 1. inte har försämrats i otillåten grad beträffande föreskrivna krav i fråga om den beskaffenhet och utrustning som är av betydelse från miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt och att det inte i övrigt avviker från det godkända utförandet, och
 2. uppfyller föreskrivna krav till skydd för liv och hälsa.

[S2]Flygande inspektion får även ske av ett fordon som anträffas under sådana omständigheter att det finns anledning att anta att det i nära anslutning till anträffandet har använts i trafik.

[S3]Flygande inspektion av fordon som används i yrkesmässig trafik eller i taxitrafik får dessutom ske i företagets lokaler eller liknande eller på ett område i anslutning till dessa.

[S4]Flygande inspektion ska utföras av en polisman eller en bilinspektör som har förordnats av Polismyndigheten. Den som utför inspektionen får biträdas av en tekniker som har förordnats av Polismyndigheten. Lag (2014:732).

Prop. 2011/12:80: Taxitrafik omfattas inte längre av begreppet yrkesmässig trafik. För att flygande inspektion av fordon som används i taxitrafik fortsatt ska kunna ske i företagets lokaler eller liknande görs ett tillägg för taxitrafik i tredje stycket.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.21.

Prop. 2001/02:130: Paragrafen motsvarar i huvudsak 91 § fordonskungörelsen (1972:595) och 32 § terrängtrafikkungörelsen (1972:594). Flygande inspektion sker för att kontrollera ett fordons beskaffenhet och utrustning. Att lägga märke till är skillnaden mellan denna form av kontroll och den som regleras i den följande bestämmelsen om annan kontroll genom polisman. Även denna kontroll sker ...

Annan kontroll genom polisman

[K2]11 §  Varje polisman som har anledning att anta att ett fordon som anträffas i trafik inte är i föreskrivet skick får utföra den kontroll av fordonets beskaffenhet och utrustning som uppenbart behövs från trafiksäkerhetssynpunkt.

Prop. 2001/02:130: Paragrafen motsvarar i huvudsak 35 § andra stycket fordonskungörelsen (1972:595) och 16 § andra stycket terrängtrafikkungörelsen (1972:594). I paragrafen regleras den kontroll av fordon som varje polisman, oavsett utbildning eller förordnande, får utföra. Härigenom skiljer sig alltså denna kontroll från flygande inspektion. En sådan inspektion får ju utföras endast av ...

Kontroll av fordons last

[K2]12 §  Kontroll av fordons last sker för att kontrollera att ett fordon är lastat på föreskrivet sätt. Kontrollen skall utföras av en polisman eller en bilinspektör.

Prop. 2001/02:130: Paragrafen saknar motsvarighet i gällande författningar. Bestämmelsen reglerar kontrollen av att fordon är lastade på föreskrivet sätt enligt bestämmelserna i 3 kap.78 och 80 §§trafikförordningen (1998:1276) och i Trafiksäkerhetsverkets ...

Vägkontroll m.m. av viss teknisk utrustning

[K2]13 §  Vägkontroll av färdskrivaren i ett fordon, som anträffas i trafik eller som kan antas ha använts i trafik i nära anslutning till anträffandet, och som enligt särskilda föreskrifter ska vara utrustat med färdskrivare, sker för att kontrollera att den är av godkänd typ och uppfyller föreskrivna krav i fråga om montering, funktion och användning. Beträffande fordon som används av företag får motsvarande kontroll ske även i företagets lokaler eller liknande eller på ett område i anslutning till dessa.

[S2]Kontrollerna ska utföras av en polisman eller en bilinspektör. Kontrollen enligt första styckets andra mening, får även utföras av en tjänsteman vid Transportstyrelsen med särskilt förordnande. Lag (2011:417).

Prop. 2010/11:62: I paragrafen införs ett nytt andra stycke. Till det nya stycket flyttas sista meningen i första stycket. Av det nya stycket framgår vidare att kontroller av färdskrivare hos fordon som används av företag och som sker i företagets lokaler eller liknande eller på ett område i anslutning till dessa, även får utföras av en tjänsteman vid Transportstyrelsen med särskilt förordnande.

Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt ...

Prop. 2001/02:130: Lagrådets förslag, saknar motsvarighet i gällande författningar. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.13.2. Färdskrivare omfattas inte av bestämmelserna om fordons beskaffenhet och utrustning i fordonskungörelsen (1972:595). I stället regleras kravet på att det i vissa fordon skall finnas färdskrivare samt hur dessa skall vara beskaffade och användas ...

[K2]14 §  Vägkontroll av taxametern hos ett fordon, som används i taxitrafik eller som kan antas ha använts i sådan trafik i nära anslutning till anträffandet, och som enligt särskilda föreskrifter ska vara utrustat med taxameter, sker för att kontrollera att den är av godkänd typ och uppfyller föreskrivna krav i fråga om montering, funktion och användning. Motsvarande kontroll får ske även i taxiföretagets lokaler eller liknande eller på ett område i anslutning till dessa. Kontrollen ska utföras av en polisman eller en bilinspektör.

[S2]Vad som sägs i första stycket om kontroll av taxameter tillämpas också på sådan särskild utrustning som avses i 1 kap. 1 § första stycket 3.Lag (2018:1124).

Prop. 2001/02:130: Paragrafen saknar motsvarighet i gällande författningar. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.13.3. Inte heller taxameter omfattas av bestämmelserna om fordons beskaffenhet och utrustning i fordonskungörelsen (1972:595). Kravet på att det i fordon som används i taxitrafik skall finnas en taxameter följer i stället av <a href="https://lagen.nu/1998:779#K7P1" ...

Grundläggande bestämmelse

[K3]1 §  Kontroll som avses i denna lag skall anordnas och utföras så att den inte orsakar större olägenheter än vad som är nödvändigt med hänsyn till dess ändamål.

Prop. 2001/02:130: Paragrafen motsvarar i huvudsak 34 § fordonskungörelsen (1972:595) och 15 § terrängtrafikkungörelsen (1972:594). Ordet ”bör” som används

i dessa bestämmelser har bytts ut mot ”skall” för att ge större eftertryck åt innehållet ...

Stoppande av fordon

[K3]2 §  En bilinspektör får i fall som avses i 2 kap.10 och 12-14 §§ stoppa fordon för att genomföra kontroll.

[S2]En polismans rätt att stoppa fordon regleras i polislagen (1984:387).

Prop. 2001/02:130: Paragrafen saknar motsvarighet i gällande författningar. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.16. Eftersom bilinspektörer enligt det nuvarande regelverket saknar behörighet att stoppa fordon måste det alltid närvara polismän när en flygande inspektion skall genomföras. Genom den nya bestämmelsen kommer detta inte längre att vara nödvändigt. Bilinspektörer kommer att själva kunna genomföra flygande inspektioner och kontroller ...

Tillträde till fordon och lokaler m.m.

[K3]3 §  En polisman, en besiktningstekniker, en bilinspektör eller en tekniker har vid kontroll enligt denna lag rätt till tillträde till fordon och slutna utrymmen i fordon samt, i fall som avses i 2 kap.10, 13 och 14 §§, till företags lokaler eller liknande eller till ett område i anslutning till dessa.

[S2]En tjänsteman vid Transportstyrelsen med särskilt förordnande har, vid kontroll enligt 2 kap. 13 § eller om det behövs för prövningen av ett ärende som styrelsen handlägger, rätt till tillträde till fordon och slutna utrymmen i fordon samt till lokaler eller liknande eller till ett område i anslutning till dessa där ett fordon står uppställt.

[S3]En polisman eller en bilinspektör har rätt till tillträde till fordon och till slutna utrymmen i ett fordon eller dess last för att kontrollera att fordonet är lastat på föreskrivet sätt. Lag (2011:417).

Prop. 2010/11:62: I paragrafen införs ett nytt andra stycke. Av det nya stycket framgår att en tjänsteman vid Transportstyrelsen med särskilt förordnande, vid kontroll av färdskrivare enligt 2 kap. 13 §, har rätt till tillträde till bland annat fordon och lokaler. Vidare flyttas innehållet i andra meningen i första stycket till det nya andra stycket. Härav framgår att en tjänsteman vid Transportstyrelsen med särskilt förordnande har motsvarande rätt till tillträde vid prövningen av ett ärende som styrelsen ...

Prop. 2001/02:130: Paragrafen, som har utformats med beaktande av Lagrådets förslag, saknar motsvarighet i gällande författningar. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.15. Tidigare har det ansetts ligga i sakens natur att den som skall genomföra t.ex. en kontroll av ett fordon har rätt till tillträde till fordonet. Detsamma har gällt till tillträde till lokaler när detta har varit nödvändigt. Genom den nya bestämmelsen uppfyller regelverket ...

Provkörning

[K3]4 §  Den som utför sådan kontroll eller prövning som avses i 3 § första eller andra stycket får i samband därmed provköra ett fordon. Detsamma gäller den som Trafikverket särskilt har förordnat att utföra haveriundersökningar och den som Transportstyrelsen särskilt har förordnat att utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451).

Prop. 2010/11:62: Utöver hänvisningen till 3 § första stycket görs en hänvisning till andra stycket i samma paragraf. Ändringen är en följd av den nya indelning av styckena som görs i 3 §. I sak innebär ändringen att även en tjänsteman vid Transportstyrelsen med särskilt förordnande får rätt att provköra ett fordon i samband med en kontroll av fordonets färdskrivare enligt 2 kap. 13 §.

Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt ...

Prop. 2001/02:130: Paragrafen motsvarar i sak 35 § första och andra styckena fordonskungörelsen (1972:595) och 16 § terrängtrafikkungörelsen (1972:594), men har fått en ny utformning. Paragrafens lydelse har förtydligats så att det klart framgår vilka befattningshavare som avses med bestämmelsen. I förhållandena till de nu gällande bestämmelserna har den krets av personer inom Vägverket ...

[K3]5 §  Sådan provkörning som avses i 4 § får ske även om det finns hinder mot att använda fordonet enligt denna lag, avgasreningslagen (2011:318) eller lagen (2019:370) om fordons registrering och användning eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa lagar. Lag (2019:374).

Prop. 2001/02:130: Paragrafen motsvarar 35 § första stycket fordonskungörelsen (1972:595) och 16 § första stycket terrängtrafikkungörelsen (1972:594). En liknande bestämmelse, som innebär att provkörning får ske av ett fordon trots att det inte är registrerat, finns i 13 § första stycket 4 lagen (2001:558) om vägtrafikregister. ...

Förelägganden, körförbud m.m.

[K3]6 §  Transportstyrelsen, en polisman, ett besiktningsorgan eller en bilinspektör får i enlighet med vad som föreskrivs med stöd av 5 kap. 8 § meddela de förelägganden, körförbud och andra beslut som behövs med hänsyn till ett fordons säkerhet eller lämplighet i trafik. För ett sådant fall får det föreskrivas att fordonet kan godkännas på grundval av ett intyg som har utfärdats efter reparation och provning vid en verkstad som är ackrediterad enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

[S2]Körförbud får meddelas vid registreringsbesiktning, kontrollbesiktning och flygande inspektion om det kontrollerade fordonet är så bristfälligt att det inte kan användas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten. Körförbud kan inträda även med anledning av att ett fordon inte har genomgått en kontroll som ska ske enligt meddelade föreskrifter eller särskilt föreläggande. Lag (2022:1117).

Prop. 2010/11:80: Körförbud får meddelas vid registreringsbesiktning, kontrollbesiktning och flygande inspektion om det kontrollerade fordonet är så bristfälligt att det inte kan användas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten. Körförbud kan inträda även med anledning av att ett fordon inte har genomgått en kontroll som ska ske enligt meddelade föreskrifter eller särskilt föreläggande.

Paragrafen innehåller bestämmelser om att det för vissa fall får föreskrivas att ett fordon kan godkännas ...

Prop. 2001/02:130: Paragrafen saknar direkt motsvarighet i dagens regelverk. Däremot följer det av en rad bestämmelser i såväl fordonskungörelsen (1972:595) som i terrängtrafikkungörelsen (1972:594) att fordon kan beläggas med körförbud etc. I paragrafen regleras översiktligt de för den enskilde ingripande åtgärderna som kan bli följden av att ett fordon inte godkänns vid en kontroll, ...

Besiktningsorgan

[K4]1 §  Besiktningar och provningar av fordon vid kontroll enligt denna lag får utföras endast av de besiktningsorgan som anges i 2 §. Regeringen får dock beträffande provningar föreskriva annat.

Prop. 2001/02:130: Paragrafen, som i huvudsak motsvarar 1 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet, har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Med besiktning avses de besiktningsformer som anges i fordonslagen, dvs. registreringsbesiktning, mopedbesiktning, lämplighetsbesiktning ...

Ackreditering av besiktningsorgan

[K4]2 §  Registreringsbesiktningar, mopedbesiktningar, lämplighetsbesiktningar och kontrollbesiktningar får utföras endast av sådana besiktningsorgan som är ackrediterade av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

[S2]Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska underrätta Transportstyrelsen om sådana beslut om ackreditering som avses i första stycket liksom om återkallelser av sådana beslut. Lag (2022:1117).

Prop. 2010/11:80: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska underrätta Transportstyrelsen om sådana beslut om ackreditering som avses i första stycket liksom om återkallelser av sådana beslut.

Paragrafen innehåller bestämmelser om att vissa sorters besiktningar endast får utföras av ackrediterade organ.

Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/sou/2006:113#S8" ...

Prop. 2009/10:32: För närvarande råder det monopol vad gäller besiktningsverksamhet i Sverige. Detta framgår av den nuvarande lydelsen av 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) genom att tre olika namngivna företag utses att få utföra olika besiktningar enligt lagen. Uppdelningen är huvudsakligen gjord med avseende på fordonstyp.

I den föreslagna lydelsen av denna paragraf anges, i stället för att utpeka vissa individuella företag, ...

Prop. 2001/02:130: Paragrafen motsvarar i huvudsak 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. Aktiebolaget Svensk Bilprovnings besiktningsområde, i den nya lagen benämnt kontrollområde, omfattar enligt den nuvarande bestämmelsen under a) inte kontroll av redskap för bestämning av volym eller massa. Regeln är en kvarleva från den tid då besiktningen utfördes ...

[K4]2 a §  En ackreditering enligt 2 § första stycket ska avse alla de former av besiktning som anges där.

[S2]Ackrediteringen ska meddelas för besiktning av en eller flera av följande tre fordonskategorier, nämligen

 1. motorfordon och släpfordon till motorfordon samt traktorer som utgörs av ombyggda bilar, samtliga om de har en totalvikt av högst 3,5 ton, och lätta terrängvagnar och terrängskotrar samt terrängsläp till sådana vagnar och skotrar,
 2. motorfordon och släpfordon till motorfordon och traktorer som utgörs av ombyggda bilar, samtliga om de har en totalvikt över 3,5 ton,
 3. traktorer som inte utgörs av ombyggda bilar samt motorredskap och EG-mobilkranar och släpfordon till traktorer, motorredskap eller EG-mobilkranar, och tunga terrängvagnar och terrängsläp till sådana vagnar. Lag (2010:39).

Prop. 2009/10:32: I syfte att tillgodose intresset att utbudet av besiktningstjänster ska uppvisa en så god geografisk spridning som möjligt anges i paragrafen en möjlighet för ett visst besiktningsorgan att begränsa sin verksamhet. Paragrafen anger de begränsningar som ska vara möjliga. Skiljelinjen går i huvudsak mellan motorfordon som har en totalvikt över 3,5 ton och motorfordon som har en totalvikt av högst 3,5 ton. Skiljelinjen anknyter därmed till skillnaden mellan lätta och tunga motorfordon som framkommer ...

[K4]2 b §  En ackreditering som avses i 2 § första stycket får bara meddelas en sökande som är en i Sverige registrerad juridisk person eller en enskild näringsidkare vars registrering enligt handelsregisterlagen (1974:157) utvisar att huvudkontoret finns i Sverige. Lag (2010:39).

Prop. 2009/10:32: Paragrafen innebär att ackreditering av ett besiktningsorgan enligt fordonslagen bara kan komma i fråga om organet är en i Sverige registrerad juridisk person eller en enskild näringsidkare vars registrering i handelsregisterlagen (1974:157) utvisar att huvudkontoret finns i Sverige. Kravet bedöms inte strida mot den Europeiska unionens princip om fri rörlighet för tjänster. ...

[K4]2 c §  En ackreditering som avses i 2 § första stycket får bara meddelas en sökande som med hänsyn till ekonomiska förhållanden och allmänt gott anseende bedöms vara lämplig att driva verksamheten. Lag (2010:39).

Prop. 2009/10:32: Eftersom besiktningsorganen kommer att utöva myndighetsutövning mot enskilda är det påkallat att resa vissa lämplighetskrav för personer i företagsledande ställning. Paragrafen i 4 kap. 2 c anger vilka krav som ska ställas och hör intimt samman med 4 kap. 2 e § som preciserar vilka personer som verkar i en juridisk person som prövningen ska avse.

Regleringen har utformats med viss ledning av en liknande reglering i yrkestrafiklagen ...

[K4]2 d §  Vid prövningen av om sökanden uppfyller kravet på allmänt gott anseende ska beaktas hans eller hennes vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna och laglydnad i övrigt.

[S2]Kravet på allmänt gott anseende anses inte uppfyllt av den som dömts för allvarliga, ekonomiska eller andra brott, eller upprepade överträdelser av denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av den. Lag (2010:39).

Prop. 2009/10:32: Bestämmelsen i 4 kap. 2 d § utgör en precisering av vad som avses med allmänt gott anseende och har utformats med viss ledning av 2 kap. 11 § yrkestrafiklagen.

[K4]2 e §  En prövning enligt 2 c och 2 d §§ ska avse den juridiska personen eller den enskilde näringsidkaren samt följande personer:

 1. i aktiebolag och ekonomiska föreningar den verkställande direktören, om det finns en sådan, och annan som genom ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
 2. i kommanditbolag och andra handelsbolag varje bolagsman som inte är kommanditdelägare och annan som genom ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten, och
 3. i andra privaträttsliga juridiska personer än de som avses i 1 och 2 den eller de som genom ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten.

[S2]Härutöver ska prövningen också avse styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd av eget ekonomiskt intresse har en väsentlig gemenskap med den juridiska personen som är grundad på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse. Lag (2010:39).

Prop. 2009/10:32: Paragrafen anger vilka personer som ska lämplighetsprövas. Prövningen ska avse såväl den juridiska personen (eller den enskilde näringsidkaren) som en del särskilt angivna funktionärer i den juridiska personen. En juridisk person kan förstås inte ha dömts för brott eller ha ålagts näringsförbud. Däremot kan en juridisk person ha skatteskulder eller ha andra problem, t.ex. sådana likvidationsgrunder som avses i 25 kap. 11 § aktiebolagslagen ...

[K4]2 f §  Om någon sådan person som anges i 2 e § byts ut eller tillkommer ska den nya personens lämplighet prövas. Lag (2010:39).

Prop. 2009/10:32: Paragrafen innebär att för det fall någon av de personer som omfattas av kravet på lämplighetsprövning byts ut eller tillkommer så ska den nya personens lämplighet också prövas. Regeln avses visserligen att fyllas ut i förordning med en anmälningsskyldighet om ändrade förhållanden för

besiktningsorganet men frågan kan förstås också aktualiseras under ...

[K4]2 g §  I ansökan om ackreditering ska sökanden ange det eller de län där besiktningsverksamheten ska bedrivas.

[S2]Ett beslut om ackreditering enligt 2 a § ska förenas med villkor enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll om att besiktningsorganet i ett och samma län ska erbjuda och utföra besiktningar för de fordon som anges i beslutet. Lag (2022:1117).

Prop. 2010/11:80: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:000) om ackreditering och teknisk kontroll om att besiktningsorganet i ett och samma län ska erbjuda och utföra besiktningar ...

Prop. 2009/10:32: Paragrafen innebär att ett besiktningsorgan till SWEDAC måste förklara inom vilka län besiktningsverksamhet ska bedrivas. Med denna förklaring som utgångspunkt ska SWEDAC i ackrediteringsbeslutet utforma ett villkor om utbud som innebär att organet måste erbjuda och utföra alla de besiktningstjänster det ackrediterats för inom ett och samma län. Villkoret ska anges i SWEDAC:s ackrediteringsbeslut och kan om det inte uppfylls föranleda att ackrediteringen helt eller delvis återkallas. Förhållandet ...

[K4]2 h §  Besiktningsorganen får inte bedriva eller stå i kommersiellt, ekonomiskt eller något annat beroendeförhållande till någon som bedriver

 1. handel med, tillverkning, import eller marknadsföring av besiktningspliktiga fordon eller delar eller tillbehör till sådana fordon,
 2. reparation eller service av besiktningspliktiga fordon,
 3. yrkesmässig trafik som kräver tillstånd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG och yrkestrafiklagen (2012:210),
 4. uthyrningsrörelse som kräver tillstånd enligt lagen (1998:492) om biluthyrning, eller
 5. taxitrafik som kräver taxitrafiktillstånd enligt taxitrafiklagen (2012:211).

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de ytterligare krav i fråga om oberoende som ska ställas på ett besiktningsorgan. Lag (2012:220).

Prop. 2011/12:80: Krav på tillstånd för att bedriva yrkesmässig trafik framgår av trafiktillståndsförordningen och den nya yrkestrafiklagen. Hänvisningen i första stycket punkten 3 till den nuvarande yrkestrafiklagen ska därför ersättas med en hänvisning till trafikillståndsförordningen och den nya yrkestrafiklagen. ...

Prop. 2009/10:32: Paragrafen innebär att besiktningsorganet måste vara oberoende från viss annan särskilt angiven verksamhet för att tillåtas verka som besiktningsorgan. Besiktningsorganet får alltså inte bedriva vissa särskilt angivna verksamheter eller stå i kommersiellt, ekonomiskt eller något annat beroendeförhållande till den som bedriver sådana verksamheter. I paragrafen har också tagits in ett bemyndigande som gör det möjligt att meddela ytterligare föreskrifter om de krav i fråga om oberoende som ska ställas. ...

[K4]2 i §  En besiktningstekniker ska ha den utbildning och kompetens som framgår av föreskrifter som meddelats med stöd av 5 kap. 8 §. Lag (2010:39).

Prop. 2009/10:32: Paragrafen utgör ett krav på att de föreskrifter regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela om besiktningsteknikers utbildning och kompetens ska uppfyllas. Bemyndigandet i sak återfinns i förslagets 5 kap. 8 §. Kravet hänvisar alltså till annan reglering men placeras tillsammans med de övriga kraven för ackreditering i fordonslagen för att göra denna reglerings sakliga innehåll till en del av kraven för ackreditering. ...

Besiktningsorganens verksamhet

[K4]3 §  Besiktningsorganen prövar frågor som gäller godkännande av fordon vid besiktningar för vilka de ackrediterats enligt 2 och 2 a §§.

[S2]Finner ett besiktningsorgan att ett beslut som det meddelat enligt första stycket är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning ska besiktningsorganet ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild. Lag (2010:39).

Prop. 2009/10:32: Denna paragraf behandlar för närvarande frågan om beslutanderätten beträffande besiktningar. Sådan beslutanderätt tillkommer alltså besiktningsorgan. Det nu aktuella förslaget innebär ingen förändring av denna utgångspunkt. Genom förslaget i 4 kap. 2 § kommer dock besiktningsorgan att definieras annorlunda, nämligen som organ som ackrediterats enligt lagen om teknisk kontroll. Det är således i framtiden sådana organ ...

Prop. 2001/02:130: Paragrafen motsvarar i huvudsak 8 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. Genom bestämmelsen ges besiktningsorganen som samtliga är aktiebolag uttrycklig rätt att fatta beslut som innebär myndighetsutövning på fordonsområdet. Detta måste enligt 11 kap. 6 § tredje stycket ...

4 § Har upphävts genom lag (2010:39).

[K4]5 §  Besiktningsorganen skall underrätta de myndigheter som har rätt att meddela föreskrifter om fordons beskaffenhet och utrustning om iakttagelser av betydelse för respektive myndighets verksamhet.

Prop. 2001/02:130: Paragrafen saknar motsvarighet i dagens författningar. I den numera upphävda förordningen (1993:1065) om teknisk kontroll fanns dock en bestämmelse med motsvarande innehåll. Genom bestämmelsen kan de föreskrivande myndigheterna, bl.a. Vägverket, Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket, få värdefull information från besiktningsorganen. Bestämmelsen behandlas i avsnitt ...

6 § Har upphävts genom lag (2009:224).
7 § Har upphävts genom lag (2009:224).

[K4]8 §  Ny beteckning 5 kap. 3 c § genom lag (2009:224).

Prop. 2001/02:130: Första meningen i paragrafen motsvarar i huvudsak 7 § första stycket lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.

Regeringen har med stöd av 8 kap. 13 § första stycket 1 regeringsformen meddelat närmare bestämmelser om hur de avgifter som besiktningsorganen får ta ut i förordningen (2001:17) ...

[K4]9 §  Ny beteckning 5 kap. 3 d § genom lag (2009:224).

Prop. 2001/02:130: Paragrafen saknar motsvarighet i dagens författningar. Se dock 7 § andra stycket lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. Regeringen har aldrig fastställt bidragets storlek enligt den bestämmelsen.

I andra meningen finns, på samma sätt som i den föregående paragrafen, en upplysning om att närmare föreskrifter om avgiften, såsom dess storlek, meddelas av regeringen eller den myndighet ...

5 kap. Övriga bestämmelser

Prop. 2010/11:62: Rubriken närmast före 3 c §

Eftersom 3 c § inte innehåller några bestämmelser om avgifter tas rubriken bort. Rubriken ”Tillsyn” närmast före 3 a § kommer därmed att omfatta även 3 c §, vilket är följdriktigt då bestämmelsen gäller stickprovskontroller.

Straff

[K5]1 §  Den som uppsåtligen hindrar eller försvårar en inspektion eller kontroll enligt 2 kap.10-14 §§ döms till böter.

[S2]I övrigt kan dömas till böter enligt föreskrifter som beslutats med stöd av sådant bemyndigande som anges i 8 §.

Prop. 2001/02:130: Paragrafen motsvarar i huvudsak 106 § 2 och 5 fordonskungörelsen (1972:595) och 71 § 1 och 4 terrängtrafikkungörelsen (1972:594). I förhållande till dessa bestämmelser har straffskalan höjts från penningböter till böter. Denna straffskärpning innebär bl.a. att möjligheten för polisen att utfärda ordningsbot för brotten försvinner och att brotten i stället beivras genom ...

[K5]2 §  Ansvar enligt denna lag inträder inte, om straff kan dömas ut enligt brottsbalken eller enligt lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Prop. 2001/02:130: Paragrafen motsvarar 113 § fordonskungörelsen (1972:595) och 78 § terrängtrafikkungörelsen (1972:594). Genom bestämmelsen klargörs att straffbestämmelsen i fordonslagen är subsidiär i förhållande till bestämmelserna i brottsbalken och lagen ...

[K5]2 a §  Till ansvar döms inte om gärningen omfattas av ett föreläggande som har förenats med vite, om gärningen ligger till grund för en ansökan om utdömande av vitet. Lag (2022:1117).

Hindrande av fortsatt färd

[K5]3 §  En polisman skall hindra fortsatt färd med ett fordon som inte är i föreskrivet skick, om den fortsatta färden skulle medföra en påtaglig fara för trafiksäkerheten eller annars utgöra en väsentlig olägenhet.

Prop. 2001/02:130: Paragrafen, som har utformats i enlighet med Lagrådets förslag, motsvarar i huvudsak 114 § fordonskungörelsen (1972:595). Fram till den 1 oktober 2001 fanns det dessutom en motsvarande bestämmelse i 79 §

terrängtrafikkungörelsen (1972:594). ...

Tillsyn

[K5]3 a §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och Transportstyrelsen utövar tillsyn över sådan besiktningsverksamhet som avses i denna lag.

[S2]Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska kontrollera att den tekniska kompetensen och utrustningsnivån i verksamheten samt kvalitetssäkringen av denna uppfyller föreskrivna krav. Styrelsen ska därutöver kontrollera att verksamheten uppfyller sådana krav som avses i 4 kap.2 a2 i §§.

[S3]Transportstyrelsen ska kontrollera att besiktningsverksamheten fungerar väl med avseende på trafiksäkerhet, miljö, prisutveckling, teknikutveckling och tillgänglighet. Lag (2010:39).

[K5]3 b §  Tillsynen över efterlevnaden av denna lag, utöver vad som anges i 3 a §, och av de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen utövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Den som saluför fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, fordonsdelar eller annan utrustning till fordon ska på begäran av tillsynsmyndigheten

 1. lämna tillträde till fordon, slutna utrymmen i fordon, lokaler eller liknande, och till områden i anslutning till dessa där fordon står uppställda, samt
 2. lämna de upplysningar och tillhandahålla de handlingar, varuprover och liknande som behövs för tillsynen.

[S3]Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag ska efterlevas.

[S4]Ett föreläggande enligt tredje stycket får förenas med vite. Lag (2009:224).

Prop. 2008/09:53: Bestämmelsen är ny, och ger, utöver vad som anges i 3 a §, ett uttryckligt tillsynsansvar för den myndighet som regeringen bestämmer. Jfr. 25 § lagen om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

I andra stycket första punkten regleras tillsynsmyndighetens rätt till tillträde till bl.a. lokaler. Det bör observeras att tillsynsmyndigheten inte har rätt till tillträde till fordon eller lokaler som tillhör någon annan än den som saluför fordon, system, komponenter, separata tekniska ...

[K5]3 c §  Ett besiktningsorgan ska på uppmaning av Transportstyrelsen möjliggöra stickprovskontroller genom att

 1. lämna styrelsen tillträde till lokaler och platser där besiktningar utförs, och
 2. lämna de upplysningar och handlingar som styrelsen begär.

[S2]Transportstyrelsen ska rapportera utfallet av stickprovskontrollerna till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Lag (2010:39).

Marknadskontroll

[K5]3 d §  Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

[S2]Den myndighet som regeringen bestämmer är marknadskontrollmyndighet. Lag (2022:1117).

[K5]3 e §  Vid marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 har marknadskontrollmyndigheten befogenhet

 1. att enligt artikel 14.4 a-14.4 c kräva att ekonomiska aktörer ska tillhandahålla handlingar, specifikationer, data eller uppgifter,
 2. att enligt artikel 14.4 d utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter,
 3. att enligt artikel 14.4 e få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel,
 4. att enligt artikel 14.4 f inleda undersökningar på eget initiativ,
 5. att enligt artikel 14.4 g kräva att ekonomiska aktörer ska vidta lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk,
 6. att enligt artikel 14.4 h själv vidta åtgärder,
 7. att enligt artikel 14.4 j införskaffa, inspektera och demontera varuprover, och
 8. att enligt artikel 14.4 k kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt ska avlägsnas, att en varning ska visas eller att åtkomsten ska begränsas.

[S2]Marknadskontrollmyndigheten får införskaffa ett varuprov under dold identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020 endast om det är nödvändigt för att syftet med kontrollen ska uppnås. Myndigheten ska underrätta den ekonomiska aktören om att införskaffandet har skett under dold identitet, så snart det går utan att syftet med åtgärden går förlorat.

[S3]Befogenheten enligt första stycket 8 gäller inte i fråga om databaser som omfattas av tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.

[S4]När ändrade förhållanden ger anledning till det, ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en sådan skyldighet som avses i första stycket 8 inte längre ska gälla. Lag (2022:1117).

[K5]3 f §  Marknadskontrollmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för att förordning (EU) 2019/1020 ska följas. Lag (2022:1117).

[K5]3 g §  Ett beslut om föreläggande enligt 3 e eller 3 f § får förenas med vite. Lag (2022:1117).

[K5]3 h §  Polismyndigheten ska på begäran av marknadskontrollmyndigheten lämna den hjälp som behövs för att marknadskontrollmyndigheten ska kunna vidta åtgärder enligt 3 e §.

[S2]Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
 2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2022:1117).

[K5]3 i §  Den som har tagit befattning med ett ärende som gäller marknadskontroll enligt denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad denne har fått veta om någons affärs- eller driftförhållanden.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2022:1117).

Överklagande

[K5]4 §  Ett beslut i ett enskilt fall enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om inte något annat följer av 5 eller 6 §.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2001/02:130: Paragrafen saknar motsvarighet i dagens författningar. Den innehåller huvudregeln för överklagande enligt fordonslagen och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. De beslut som kan överklagas enligt bestämmelsen är sådana som gäller typgodkännande och sådana som har fattats med stöd av bestämmelserna i 4 kap. Bestämmelsen behandlas i avsnitt ...

[K5]5 §  Beslut om körförbud som har meddelats av en polisman, en bilinspektör eller ett besiktningsorgan får överklagas hos Transportstyrelsen. Detsamma gäller beslut i ett ärende om registreringsbesiktning, mopedbesiktning eller lämplighetsbesiktning, beslut om återkallelse av en godkänd lämplighetsbesiktning och beslut om fastställande av ett fordons tekniska identitet enligt 2 kap. 5 c §.

[S2]Överklagande får ske utan begränsning till viss tid. Överklagandet ska ges in till Transportstyrelsen. Lag (2009:224).

Prop. 2008/09:53: Paragrafen har kompletterats, så att även ett besiktningsorgans beslut när det gäller fastställandet av ett fordons tekniska identitet inför ett enskilt godkännande (se 2 kap. 5 c §) får överklagas till Transportstyrelsen. När det gäller fordon som godkänns genom registreringsbesiktning fastställs fordonets tekniska identitet inom ramen för denna besiktning. Besiktningsorganets beslut i fråga om registreringsbesiktning får överklagas till Transportstyrelsen redan enligt den lydelse som har föreslagits ...

Prop. 2001/02:130: Bestämmelsen i första stycket motsvarar delvis 115 § fordonskungörelsen (1972:595) och 80 § terrängtrafikkungörelsen (1972:594) och innebär att vissa beslut av mer fordonsteknisk karaktär får överklagas hos Vägverket. Bestämmelsen medger att överklagande sker i ett större antal fall än vad den gällande ordningen gör. Som exempel kan nämnas att bestämmelsen, till ...

[K5]6 §  Beslut i följande fall får inte överklagas.

 1. Körförbud eller föreläggande som har meddelats av Transportstyrelsen.
 2. Transportstyrelsens beslut i ett ärende som har överklagats till styrelsen.
 3. Annat beslut av en polisman, en bilinspektör eller ett besiktningsorgan än som avses i 5 §.
 4. Fråga om godkännande av ett fordon på grundval av ett intyg enligt 3 kap. 6 §.
 5. Beslut om undantag från föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

[S2]Första stycket 1 gäller inte förelägganden som har meddelats enligt 3 b §. Lag (2009:224).

Prop. 2008/09:53: Ett nytt andra stycke har lagts till, som gör det möjligt att trots bestämmelsen i första stycket 1 överklaga sådana förelägganden som har meddelats med stöd av 3 b §. Beslut om ett sådant föreläggande får överklagas oavsett om föreläggandet har förenats med vite eller inte.

Se vidare kommentaren till 3 b § samt avsnitt 11.

Prop. 2001/02:130: Paragrafen reglerar i vilka fall det råder ett förbud att överklaga beslut. Besluten rör huvudsakligen sådana fordonstekniska frågor där en möjlighet till överprövning knappast kan fylla något syfte. Bestämmelserna motsvarar delvis vad som i dag gäller enligt 116 och 117 §§ fordonskungörelsen (1972:595) samt 80 och 81 §§ terrängtrafikkungörelsen (1972:594). Bestämmelsen ...

Verkställighet

[K5]7 §  Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Prop. 2001/02:130: Paragrafen saknar motsvarighet i fordonskungörelsen (1972:595) och terrängtrafikkungörelsen (1972:594). Liknande bestämmelser finns dock i andra författningar på trafikområdet, se 7 kap. 9 § yrkestrafiklagen (1998:490) och 35 § lagen ...

Bemyndigande

[K5]8 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om fordons beskaffenhet och utrustning.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om de kontrollformer som avses i denna lag när det gäller

 1. kontrollens omfattning och besiktningsorganens verksamhet,
 2. förutsättningarna för godkännande vid kontroll,
 3. förelägganden och körförbud,
 4. förutsättningarna för att bruka vissa fordon,
 5. utbildnings- och kompetenskrav för
  1. besiktningstekniker, och
  2. polismän och bilinspektörer som utför kontroller enligt 2 kap.10 och 12 §§, och
 6. avgifter.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. registrering, ibruktagande, försäljning, saluföring och användning av fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, fordonsdelar och annan utrustning till fordon,
 2. att ett nationellt typgodkännande av fordon ska upphöra att gälla när nya krav som är tillämpliga på den godkända fordonstypen, varianten eller versionen blir obligatoriska,
 3. tillverkares tillhandahållande av information och dokumentation om fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter,
 4. tillsynen över att dessa författningar följs:
  1. denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
  2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon,
  3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, och
  4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG,
 5. skyldighet för besiktningsorganen att rapportera genomförande och utfall av fordonsbesiktningar och de uppgifter som i övrigt behövs för att Transportstyrelsen och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt 5 kap. 3 a §,
 6. avgifter för Transportstyrelsens tillsyn enligt 5 kap.3 a- 3 c §§ och för ärendehandläggning enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
 7. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858, och
 8. besiktningsorganens insamling och hantering av sådana uppgifter som avses i artikel 10 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/392. Lag (2023:122).

Prop. 2019/20:139: Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter.

Prop. 2016/17:84: Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om bland annat utbildnings- och kompetenskrav för besiktningstekniker. Det första stycket delas upp i två stycken. Ändringen är redaktionell.

Direktivet 2014/47/EU om tekniska vägkontroller ställer krav på utbildningsinsatser för inspektörer och annan personal som genomför tekniska kontroller, dvs. flygande inspektioner, och kontroller av lastsäkring. I Sverige ...

Prop. 2008/09:53: Andra stycket har skrivits om.

Andra stycket första punkten bemyndigar regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om registrering, ibruktagande, försäljning, saluföring och användning av fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, fordonsdelar och annan utrustning till fordon, jfr. 20 § lagen om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Bemyndigandet är tämligen vitt utformat, och omfattar bl.a. det som anges i andra stycket ...

Prop. 2015/16:31: Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller för den myndighet regeringen bestämmer.

Andra stycket 4 kompletteras med bestämmelser om tillsyn över efterlevnaden av ramförordningarna nr 167 och nr 168. Bemyndigandet har förtydligats efter påpekande av Lagrådet.

I stycket införs också en ny punkt 7. Bestämmelsen möjliggör att avgifter kan tas ut för tillsyn och ärendehandläggning i enlighet med ramförordningarna nr 167 och ...

Prop. 2009/10:32: Denna paragraf innehåller för närvarande fordonslagens olika bemyndiganden. Det nu aktuella förslaget föranleder vissa nya bemyndiganden som har behandlats i avsnitt 5.8.

Prop. 2022/23:28: Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter.

Prop. 2001/02:130: Paragrafen motsvarar delvis 102 § första stycket andra meningen fordonskungörelsen (1972:595), 65 § terrängtrafikkungörelsen (1972:594) och 3 § andra stycket lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. Bestämmelsen behandlas i avsnitt ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Fordonslag (2002:574)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.
 2. Genom lagen upphävs
  1. kungörelsen (1960:167) i anledning av Sveriges tillträde till den i Genève den 20 mars 1958 avslutade överenskommelsen om antagande av enhetliga regler för typgodkännande av utrustning och delar till motorfordon samt ömsesidigt erkännande av sådant godkännande,
  2. terrängtrafikkungörelsen (1972:594),
  3. fordonskungörelsen (1972:595), samt
  4. lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ärenden som har anhängiggjorts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:280, Prop. 2001/02:130, Bet. 2001/02:TU13
CELEX-nr
32002L0024
Ikraftträder
2003-05-01

Lag (2004:467) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:241, Prop. 2003/04:121, Bet. 2003/04:LU29
Omfattning
ändr. 3 kap 2 §; ny 1 kap 2 a §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2007:91) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 4 februari 2008.
 2. För ärenden som har anhängiggjorts före ikraftträdandet gäller 2 kap. 6 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:116, Prop. 2006/07:42, Bet. 2006/07:TU10
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §, 4 kap 2 §
Ikraftträder
2008-02-04

Lag (2008:1377) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:94, Prop. 2008/09:31, Bet. 2008/09:TU3
Omfattning
ändr. 3 kap 3, 4, 6 §§, 5 kap 5, 6 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:224) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:188, Prop. 2008/09:53, Bet. 2008/09:TU9
Omfattning
upph. 4 kap. 6, 7 §§, rubr. närmast före 4 kap. 6, 8 §§; nuvarande 4 kap. 8, 9 §§ betecknas 5 kap. 3 c, 3 d §§; ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 2, 4 §§, 5 kap. 5, 6, 8 §§; nya 2 kap. 4 a §, 5 a, 5 b, 5 c §§, 5 kap. 3 a, 3 b §§, rubr. närmast före 2 kap. 5 b §, 5 kap. 3 a, 3 c §§
CELEX-nr
32007L0046
Ikraftträder
2009-04-29

Lag (2010:39) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
 2. De besiktningsorgan som enligt äldre föreskrifter är behöriga att utföra besiktningar ska anses behöriga till det i den omfattning som följer av äldre föreskrifter fram till och med den 31 december 2010. För sådana besiktningsorgan gäller 5 kap.3 a, 3 c och 3 d §§ i sin lydelse vid utgången av juni 2010.
 3. Om ett besiktningsorgan som avses i 2 före den 31 december 2010 ackrediteras enligt 4 kap. 2 § upphör punkten 2 att gälla för besiktningsorganet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:161, Prop. 2009/10:32, Bet. 2009/10:TU8
Omfattning
upph. 4 kap. 4 §, 5 kap. 3 d §; ändr. 4 kap. 2, 3 §§, 5 kap. 3 a, 3 c, 8 §§; nya 4 kap. 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f, 2 g, 2 h, 2 i §§, rubr. närmast före 4 kap. 2 §
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:96) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:183, Prop. 2009/10:59, Bet. 2009/10:TU9
Omfattning
ändr. 3 kap. 4 §
Ikraftträder
2010-04-01

Lag (2011:324) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:194, Prop. 2010/11:51, Bet. 2010/11:MJU9
Omfattning
ändr. 2 kap. 2 §, 3 kap. 5 §
Ikraftträder
2011-05-01

Lag (2011:417) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:220, Prop. 2010/11:62, Bet. 2010/11:TU15
Omfattning
upph. rubr. närmast före 5 kap. 3 c §; ändr. 2 kap. 13 §, 3 kap. 3, 4 §§
Ikraftträder
2011-05-01

Lag (2011:792) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:272, Prop. 2010/11:80, Bet. 2010/11:NU25
Omfattning
ändr. 3 kap. 6 §, 4 kap. 2, 2 g §§
CELEX-nr
32008R0765
Ikraftträder
2011-08-01

Lag (2012:220) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:195, Prop. 2011/12:80, Bet. 2011/12:TU8
Omfattning
ändr. 2 kap. 10 §, 4 kap. 2 h §
CELEX-nr
32009R1071
Ikraftträder
2012-06-01

Lag (2014:732) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 10 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:794) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:44, Prop. 2015/16:31, Bet. 2015/16:TU5
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 2, 4 a §§, 5 kap. 8 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2017:274) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:206, Bet. 2016/17:TU19
Omfattning
ändr. 5 kap. 8 §
Ikraftträder
2017-05-20

Lag (2018:1124) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:384, Prop. 2017/18:239
Omfattning
upph. rubr. närmast före 2 kap. 14 §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 14 §, rubr. närmast före 2 kap. 13 §
Ikraftträder
2021-01-01

Lag (2019:374) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:241, Prop. 2018/19:33, Bet. 2018/19:TU12
Omfattning
ändr. 3 kap. 5 §
Ikraftträder
2019-07-01

Lag (2020:532) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:336, Prop. 2019/20:139, Bet. 2019/20:TU17
Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 3 §§, 2 kap. 2, 4, 5, 5 a §§, 5 kap. 8 §
Ikraftträder
2020-09-01

Lag (2020:533) om ändring i lagen (2018:1124) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:336, Prop. 2019/20:139, Bet. 2019/20:TU17
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 § i 2018:1124

Lag (2022:1117) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:441, Prop. 2021/22:238, Bet. 2021/22:NU26
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 6 §, 4 kap. 2, 2 g §§; nya 5 kap. 2 a, 3 d, 3 e, 3 f, 3 g, 3 h, 3 i §§, rubr. närmast före 5 kap. 3 d §
Ikraftträder
2022-07-25

Lag (2023:122) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Förarbeten
Rskr. 2022/23:144, Prop. 2022/23:28, Bet. 2022/23:MJU8
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 8 §
Ikraftträder
2023-05-01