Upphävd författning

Kungl. Maj:ts förordning (1940:545) om höjning av utskiftningsskatten;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1940-06-21
Ändring införd
SFS 1940:545
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut, funnit gott förordna - med ändring av vad i 1 § förordningen den 27 juni 1927 (nr 321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags och solidariska bankbolags tillgångar stadgats rörande skattesatsen för utskiftningsskatten - att nämnda skatt skall tillsvidare utgå med trettio kronor för varje fullt hundratal kronor av det beskattningsbara beloppet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1940:545) om höjning av utskiftningsskatten

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, men äger icke tillämpning i fall då beslut av aktiebolag om nedsättning av aktiekapitalet eller beslut om aktiebolags trädande i likvidation anmälts för registrering före den 15 november 1939.

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.