Upphävd författning

Cirkulär (1940:677) angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att biträda ackord och eljest eftergiva statens rätt med avseende å lån från statens utlåningsfonder m.m.

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1940-06-21
Ändring införd
SFS 1940:677
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
  1. Kungl. Maj:t må med avseende å de i punkt 2 angivna lånen, i den mån ej annat föranledes av för viss låneverksamhet meddelade särskilda bestämmelser, efter prövning av omständigheterna i varje föreliggande fall, biträda ackord i eller utom gäldenärs eller löftesmans konkurs ävensom eljest vid gäldenärs eller löftesmans obestånd helt eller delvis eftergiva långivarens rätt, så ock, där särskilt vägande skäl därtill föranleda, medgiva betalningsanstånd även i fall då dylikt anstånd ej påkallas av gäldenärs eller löftesmans iråkade obestånd.
  2. Sådan befogenhet som i punkt 1 sägs må tillkomma Kungl. Maj:t beträffande
    1. lån från statens utlåningsfonder utom såvitt angår lån från lånefonden för anskaffning av motorvagnar m.m. åt enskilda järnvägar,
b) sådana under fonden för låneunderstöd redovisade lånefordringar, som hänföra sig till anslag för viss lånerörelse, dock ej ifråga om fordringar på grund av lån som utlämnats från allmänna järnvägslånefonden, bibanelånefonden eller allmänna byggnadslånefonden,
c) lån från jämtländska lappväsendets fond, Västerbottens lappfond eller Norrbottens lappfond samt
  1. lån från folkpensioneringsfonden lämnade för ändamål, som avses i 4 § 1 mom. 8) i reglementet angående förvaltningen av nämnda fond.
3. Kungl. Maj:t må beträffande viss lånerörelse eller i särskilda fall, i den omfattning så prövas lämpligt, uppdraga åt underordnad myndighet eller, såvitt angår lån under riksbankens eller riksgäldskontorets förvaltning, åt riksbanken eller riksgäldskontoret att besluta i fråga som avses i punkt 1.

Ändringar

Cirkulär (1940:677) till statsmyndigheterna angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att biträda ackord och eljest eftergiva statens rätt med avseende å lån från statens utlåningsfonder m.m.

Ändring, SFS 1993:1138

    Omfattning
    upph.