Kungörelse (1940:72) med vissa föreskrifter i fråga om redovisning av förrättningsakt m.m. rörande förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TP
Utfärdad
1940-02-16
Ändring införd
SFS 1940:72
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18
Kungl. Maj:t har i anledning av stadgandet i 39 § lagen om enskilda vägar den 3 september 1939 funnit gott förordna som följer:
Har annan än lantmäteristyrelsen underlydande befattningshavare förordnats att verkställa förrättning enligt lagen om enskilda vägar och underlåter den förordnade att vederbörligen redovisa förrättningsakt eller eftersätter han eljest vad honom enligt nämnda lag åligger, äge den länsstyrelse, som meddelat förordnandet, genom lämpligt vite tillhålla honom att fullgöra sin skyldighet.
Vite, som av länsstyrelsen ådömes, tillfaller kronan.
Den, som icke åtnöjes med länsstyrelsens beslut, som i första stycket sägs, äger att hos Kungl. Maj:t söka ändring genom besvär, vilka skola hava inkommit till vederbörande statsdepartement före klockan 12 å trettionde dagen efter den, då klaganden erhållit del av beslutet.

Ändringar

Kungörelse (1940:72) med vissa föreskrifter i fråga om redovisning av förrättningsakt m.m. rörande förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar