Upphävd författning

Kungörelse (1940:961) om examina som avläggas under inseende av Musikaliska akademiens styrelse;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1940-11-22
Ändring införd
SFS 1940:961
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna kungörelse avser organist- och kantorsexamen samt pedagogisk examen för kyrkokantorer. Kungörelse (1971:195).

2 §  Organist- och kantorsexamen samt pedagogisk examen för kyrkokantorer avläggas inför särskild av musikaliska akademiens styrelse förordnad examinator eller eljest under inseende av akademiens styrelse. Kungörelse (1971:195).

3 §  Organist- och kantorsexamen samt pedagogisk examen för kyrkokantorer omfatta prövning i följande ämnen, nämligen

[S2]organist- och kantorsexamen: orgel, sång, piano, harmonilära med musik- och gehörslära, orgelkännedom och kördirigering,

[S3]pedagogisk examen för kyrkomusiker: undervisningsskicklighet. Kungörelse (1971:195).

4 §  För att examen skall anses behörigen avlagd erfordras, att den examinerade befunnits äga minst godkända kunskaper i det eller de ämnen, prövningen omfattat.

[S2]5 § har upphävts genom kungörelse (1971:195).

[S3]6 § har upphävts genom kungörelse (1971:195).

7 §  Organist- och kantorsexamen förrättas å de orter, som Kungl. Maj:t efter förslag av akademiens styrelse tid efter annan bestämmer; och iakttages därvid, att examen må kunna avläggas åtminstone i ettdera av två till varandra gränsande stift, varvid Visby och Linköpings stift skola anses såsom varandra angränsande. Att förrätta sådan examen förordnas av akademiens styrelse för varje ort, där den skall äga rum, en särskild examinator. Sådant förordnande må gälla endast för ett år. Ej må någon förordnas, med mindre han antingen avlagt såväl högre organistexamen som högre kantorsexamen eller ock avlagt endera av dessa examina samt vid musikhögskola undergått godkänd efterprövning i orgel, orgelns stämning och skötsel, sång och kördirigering, i den mån sådant ämne ej ingått i hans examen.

[S2]Därjämte må organist- och kantorsexamen förrättas vid svenska diakonsällskapets diakonskola enligt vad därom stadgas i § 15. Kungörelse (1971:195).

8 §  1 mom. Organist- och kantorsexamen äger rum varje år under tiden mellan den 1 juli och den 10 augusti. På akademiens styrelse ankommer att för varje examensort fastställa den dag, då examen skall börja.

[S2]I ledningen av organist- och kantorsexamen skola två av akademiens styrelse förordnade censorer deltaga, varjämte av domkapitlet i det stift, där examen skall äga rum, skall förordnas en censor att med examen taga den befattning, som nedan sägs. Anmälan till examen göres skriftligen före den 1 juli hos den av domkapitlet förordnade censorn. Vid anmälan fogas personbevis och en redogörelse för den undervisning examinanden begagnat vid sina musikstudier.

[S3]Uppgift å den dag, då examen skall börja å varje examensort, och å de av akademiens styrelse utsedda censorer, som skola deltaga däri, skall före den 1 juni av akademiens styrelse avsändas till domkapitlet.

[S4]Examinand, som ej med hänsyn till sin examen åtnjutit undervisning av examinatorn, skall inför denne undergå förberedande prövning. Kungörelse (1971:195).

[S5]2 mom. Examinand skall hava fyllt sexton år senast under kalenderåret närmast före examensåret. På förslag av examinator äga censorerna, då särskilt skäl därtill finnes, bevilja undantag från denna föreskrift.

[S6]Över dem, som anmält sig till examen, har den av domkapitlet utsedde censorn att upprätta förteckning i två exemplar, som ofördröjligen tillställas, det ena examinatorn och det andra någondera av de utav akademiens styrelse utsedda censorerna. Kungörelse (1971:195).

[S7]3 mom. Beträffande varje ämne, i vilket examinand vid den slutliga prövningen befunnits äga minst godkända kunskaper, skall betyg avgivas med något av vitsorden Godkänd, Icke utan beröm godkänd, Med beröm godkänd, Med utmärkt beröm godkänd eller Berömlig.

[S8]Vitsorden bestämmas, efter examinatorns förslag, av censorerna genom omröstning.

[S9]Till ledning vid vitsordens bestämmande skola tjäna kurser, som särskilt för ändamålet fastställas av akademiens styrelse. För graden icke utan beröm godkänd må ej föreskrivas till omfattningen större kurs än för graden godkänd och för graden med utmärkt beröm godkänd ej heller större kurs än för graden med beröm godkänd. Kungörelse (1971:195).

[S10]4 mom. Bevis över behörigen avlagd examen skall utfärdas i enlighet med formulär, som fastställes av akademiens styrelse. Beviset skall undertecknas av censorerna.

[S11]Har examinand, som icke behörigen avlagt examen, likväl befunnits äga godkända kunskaper i minst fyra ämnen, må censorerna medgiva, att han i den del han underkänts äger undergå särskild omprövning enligt vad i § 9 stadgas.

[S12]Det åligger den av domkapitlet förordnade censorn att föra protokoll över examen. I protokollet skall för varje examinand antecknas de vitsord han erhållit. Då censorerna medgivit att examinand äger undergå särskild omprövning, skall detta anmärkas. Protokollet skall undertecknas av protokollföraren och förses med påskrift av övriga censorer samt omedelbart därefter insändas till akademiens styrelse för att därstädes förvaras. Kungörelse (1971:195).

9 §  Den, som vid organist- och kantorsexamen erhållit tillstånd till särskild omprövning, äger undergå sådan prövning under kalendeåret närmast efter det, då tillståndet meddelades. Om särskilda skäl därtill föranleda, må akademiens styrelse medgiva, att omprövningen förlägges till senare tidpunkt. Ej må någon mer än en gång undergå särskild omprövning.

[S2]Erhåller examinand vid särskild omprövning minst vitsordet Godkänd i det eller de ämnen, vari han tidigare underkänts, skall för honom utfärdas bevis om behörigen avlagd examen. I beviset skall därvid, såvitt angår övriga ämnen, upptagas de vitsord han erhållit vid den tidigare prövningen.

[S3]Beträffande särskild omprövning skall i övrigt i tillämpliga delar gälla vad angående organist- och kantorsexamen i §§ 7 och 8 stadgas. Härvid skall dock iakttagas att vid anmälan till sådan prövning fogas utdrag av protokollet rörande den tidigare prövningen. Kungörelse (1971:195).

10 §  Den, som avlagt organist- och kantorsexamen, äger att efter fordringarna för denna examen undergå efterprövning i nytillkommet ämne eller, till vinnande av högre vitsord, i ämne, vari han blivit i examen prövad. Ej må någon mer än en gång undergå efterprövning i samma ämne.

[S2]Genom efterprövning erhållet betyg medför samma rättigheter som om det erhållits i den avlagda examen.

[S3]I fråga om efterprövning skall i tillämpliga delar gälla vad angående organist- och kontorsexamen i §§ 7 och 8 eller eljest stadgas. Kungörelse (1969:604).

11 §  Pedagogisk examen för kyrkokantorer förrättas å ort, till vilken sommarkurs för avläggande av dylik examen förlagts. Kursledaren, som förordnas av musikaliska akademiens styrelse, är tillika examinator.

[S2]Därjämte må dylik examen avläggas vid diakonskolan enligt vad därom stadgas i § 15. Kungörelse (1971:195).

12 §  1 mom. Pedagogisk examen för kyrkokantorer förrättas med deltagarna i sommarkurs omedelbart efter kursens slut. Exmensprovet bedömes av en nämnd bestående av examinator jämte två av akademiens styrelse utsedda censorer, av vilka den ene förordnas såsom ordförande. Kungörelse (1971:195).

[S2]2 mom. Godkänt examensprov skall bedömas med något av vitsorden: Godkänd, Icke utan beröm godkänd, Med beröm godkänd, Med utmärkt beröm godkänd, Berömlig.

[S3]Bevis över behörigen avlagd examen skall utfärdas i enlighet med formulär, som fastställes av akademiens styrelse. Beviset skall undertecknas av examensnämndens ledamöter.

[S4]Har examinand icke behörigen avlagt examen, må examensnämnden, om särskilda skäl äro därtill, medgiva, att han äger undergå särskild omprövning enligt vad i § 13 stadgas. Kungörelse (1971:195).

[S5]3 mom. Det åligger examensnämndens ordförande att föra protokoll över examen. I protokollet skall för varje examinand antecknas det vitsord han erhållit. Då examensnämnden medgivit, att examinand äger undergå särskild omprövning, skall detta anmärkas. Protokollet skall undertecknas av protokollföraren och förses med påskrift av examensnämndens övriga ledamöter samt omedelbart därefter insändas till akademiens styrelse för att därstädes förvaras. Kungörelse (1971:195).

13 §  Den, som vid pedagogisk examen för kyrkokantorer erhållit tillstånd till särskild omprövning, äger undergå sådan prövning under kalenderåret närmast efter det, då tillståndet meddelades. Om särskilda skäl äro därtill, må akademiens styrelse medgiva, att omprövningen förlägges till senare tidpunkt. Ej må någon mer än en gång undergå särskild omprövning.

[S2]Erhåller examinand vid särskild omprövning minst vitsordet Godkänd i undervisningsskicklighet, skall för honom utfärdas bevis om behörigen avlagd pedagogisk examen för kyrkokantorer.

[S3]Anmälan till särskild omprövning göres skriftligen till akademiens sekreterarexpedition före den 1 juli, varvid utdrag ur protokollet rörande den tidigare prövningen bifogas. Anmälningshandlingarna tillställas genom sekreterarexpeditionens försorg vederbörande examinator. Beträffande särskild omprövning skall i övrigt i tillämpliga delar gälla vad angående pedagogisk examen för kyrkokantorer i §§ 11 och 12 stadgas. Kungörelse (1959:370).

14 §  Den, som avlagt pedagogisk examen för kyrkokantorer, äger att efter fordringarna för denna examen, till vinnande av högre vitsord, undergå efterprövning. Ej må någon mer än en gång undergå sådan prövning.

[S2]Genom efterprövning erhållet betyg medför samma rättigheter som om det erhållits i den avlagda examen.

[S3]I fråga om efterprövning skall i tillämpliga delar gälla vad angående pedagogisk examen för kyrkokantorer i §§ 11, 12 och 13 eller eljest stadgas. Kungörelse (1959:370).

15 §  Vid svenska diakonsällskapets diakonskola må organist- och kantorsexamen samt pedagogisk examen för kyrkokantorer avläggas av elever vid skolans kyrkomusikaliska linje.

[S2]Bestämmelser angående anmälan till dylik examen och tidpunkten för densamma utfärdas av skolans styrelse.

[S3]Kyrkomusikalisk examen vid diakonskolan förrättas inför en nämnd, bestående av skolans rektor samt två av akademiens styrelse förordnade censorer. Uppgift å de av akademiens styrelse utsedda censorerna skall senast en månad före examenstillfälle av akademiens styrelse sändas till skolans rektor.

[S4]Bestämmelserna i § 8 mom. 2-4, samt §§ 9 och 10 om organist- och kantorsexamen ävensom i § 12 mom. 2 och 3, samt §§ 13 och 14 om pedagogisk examen för kyrkokantorer skola i tillämpliga delar gälla för samma examina vid diakonskolan. Därvid skall vad som åligger den av domkapitlet förordnade censorn enligt § 8 och examensnämndens ordförande enligt § 12 i stället ankomma på diakonskolans rektor. Protokoll över kyrkomusikalisk examen vid diakonskolan skall förvaras vid skolan. Kungörelse (1971:195).

Ändringar

Kungörelse (1940:961) om examina som avläggas under inseende av Musikaliska akademiens styrelse

Ändring, SFS 1946:45

  Omfattning
  ändr. 8 §

Ändring, SFS 1949:163

  Omfattning
  ny 9 §

Ändring, SFS 1951:24

  Omfattning
  ändr. 3 §

Ändring, SFS 1952:483

  Omfattning
  ändr. 3 §

Ändring, SFS 1955:318

  Omfattning
  ändr. 8 §; ny 8 a §

Ändring, SFS 1956:82

  Omfattning
  ändr. 8, 9 §§

Ändring, SFS 1959:370

  Omfattning
  nuvarande 8 a, 9 §§ betecknas 9, 10 §§; ändr. författningsrubr., 1-3, 7, 8 §§; nya 11-15 §§; omtryck

Ändring, SFS 1969:604

  Omfattning
  ändr. 8 § 1 mom, 9, 10 §§, 12 § 1 mom

Ändring, SFS 1971:195

  Omfattning
  upph. 5, 6 §§; ändr. författningsrubr., 1-3, 7-9, 11, 12, 15 §§

Förordning (1993:807) om upphävande av kungörelsen (1940:961) om examina som avläggs under inseende av Musikaliska akademiens styrelse

  Omfattning
  upph.