Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1941:206) med vissa bestämmelser angående marknader;

Departement
Civildepartementet MA
Utfärdad
1941-04-09
Ändring införd
SFS 1941:206 i lydelse enligt SFS 1990:1184
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Det åligger länsstyrelse att beslut i ärenden om tillstånd att hålla marknad och om indragning av marknad samt årligen för varje marknad bestämma dag för dess hållande. Kungörelse (1951:657).

2 §  Marknad må ej utsättas att hållas å dag näst efter söndag eller annan helgdag eller, där fråga är om marknad som pågår allenast en dag, å dag näst före söndag eller annan helgdag, med mindre vederbörande länsstyrelse med avseende å förhållanden inom orten finner sådant utan olägenhet kunna och lämpligen böra ske.

3 § har upphävts genom förordning (1977:908).
4 § har upphävts genom kungörelse (1951:657).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1941:206) med vissa bestämmelser angående marknader

Ändring, SFS 1951:657

    Omfattning
    upph. 4 §; ändr. 1, 3 §§

Förordning (1977:908) om ändring i kungörelsen (1941:206) med vissa bestämmelser angående marknader

    Omfattning
    upph. 3 §

Lag (1990:1184) om upphävande av kungörelsen (1941:206) med vissa bestämmelser angående marknader

Övergångsbestämmelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att kungörelsen (1941:206) med vissa bestämmelser angående marknader skall upphöra att gälla vid utgången av mars 1991.
Sådana tillstånd som har meddelats med stöd av kungörelsen och som avser marknader som får hållas fram till utgången av år 1991 gäller fortfarande.
Förarbeten
Prop. 1990/91:17
Omfattning
upph.