Upphävd författning

Kungörelse (1941:720) om beredskapsregister m.m.

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1941-08-30
Ändring införd
SFS 1941:720 i lydelse enligt SFS 1944:649
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med beredskapspersonal förstås i denna kungörelse

  1. beredskapspliktiga eller personer, som i annan ordning än med stöd av värnpliktslagen uttagits till eller frivilligt åtagit sig uppgift inom rikets militära eller civila försvarsberedskap (beredskapsuppgift) och som icke enligt inskrivningsförordningen äro att anse såsom fast anställda vid krigsmakten;
  2. personer, som eljest vid planläggningen av rikets försvarsberedskap äro avsedda att tagas i anspråk för civil beredskapsuppgift. Kungörelse (1944:649).

2 §  Myndighet, organisation eller företag, som handhar planläggning av beredskapsuppgifter, är skyldig att på anmodan av statens arbetsmarknadskommission till länsarbetsnämnderna fortlöpande lämna uppgifter rörande den beredskapspersonal, som myndigheten, organisationen eller företaget äger taga i anspråk. Kungörelse (1944:649).

3 §  Länsarbetsnämnd (arbetsnämnden i Stockholms stad) åligger att föra register över de inom länet (staden) bosatta, till nämnden anmälda beredskapspliktiga (beredskapsregister). Annan beredskapspersonal skall införas i samma register i den utsträckning arbetsmarknadskommissionen föreskriver. Kungörelse (1944:649).

4 §  Har beredskapspliktig blivit registrerad för två eller flera beredskapsuppgifter skall länsarbetsnämnden, där det icke är uppenbart, att den beredskapspliktige utan olägenhet kan fylla samtliga uppgifter, ofördröjligen göra anmälan om förhållandet till vederbörande myndigheter eller organisationer.

[S2]Myndigheter och organisationer, som mottagit i första stycket omförmäld anmälan, hava att gemensamt och under samverkan med den beredskapspliktige skyndsamt pröva, huruvida denne på tillfredsställande sätt kan fullgöra samtliga de beredskapsuppgifter, varom fråga är. Anses så icke vara fallet, skall såvitt möjligt överenskommelse träffas om vilken eller vilka myndigheter eller organisationer, som må taga den beredskapspliktige i anspråk.

5 §  Finner länsarbetsnämnd med hänsyn till försvarsberedskapen önskvärt, att beredskapspliktig av annan anledning än i 4 § avses befrias från viss beredskapsuppgift, skall nämnden göra framställning därom hos vederbörande myndighet eller organisation. Sådan framställning skall, i samverkan med den beredskapspliktige, skyndsamt prövas.

6 §  Vid prövning av ärende rörande befriande av beredskapspliktig från viss eller vissa beredskapsuppgifter bör hänsyn tagas till den beredskapspliktiges lämplighet för de uppgifter, som äro i fråga, till tillgången på personal och möjligheten att erhålla ersättare samt till de olika uppgifternas betydelse för försvarsberedskapen ävensom, i den mån det utan betydande olägenhet kan ske, till den beredskapspliktiges egna önskemål.

7 §  Sedan anmälan enligt 4 § eller framställning jämlikt 5 § prövats, skall underrättelse om ärendets utgång lämnas vederbörande länsarbetsnämnd, som har att verkställa därav föranledda anteckningar i beredskapsregistret.

7 a §  Om personalprövningsnämnds befattning i vissa fall med frågor, som avses i 4 och 5 §§, är särskilt stadgat. Kungörelse (1944:649).

8 §  Närmare föreskrifter rörande tillämpningen av denna kungörelse meddelas av statens arbetsmarknadskommission.

Ändringar

Kungörelse (1941:720) om beredskapsregister m.m.

Ändring, SFS 1944:649

Omfattning
ändr. 1-3 §§; ny 7 a §

Ändring, SFS 1995:238

    Omfattning
    upph.