Upphävd författning

Kungörelse (1941:895) angående plats för hållande av tingspredikan

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1941-11-28
Ändring införd
SFS 1941:895
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl Maj:t har, efter inhämtande av kyrkomötets yttrande, funnit gott förordna, att tingspredikan vid häradsrätt må, där domkapitlet på framställning av domhavanden det medgiver, förrättas i tingshuset, ändå att sådant fall icke föreligger, som avses i 2 kap. 13 § kyrkolagen och punkt VII i Kungl. Maj:ts resolution och förklaring på prästerskapets besvär den 17 december 1697.
Kyrkomötets skrivelse 1941:4.

Ändringar

Kungörelse (1941:895) angående plats för hållande av tingspredikan

Förordning (1989:884) om upphävande av två författningar om rättegångsgudstjänst

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1990-01-01