Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1941:999) angående särskilt förfarande för erhållande av handräckning i Amerikas Förenta Stater i vissa beskattningsärenden

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1941-12-30
Ändring införd
SFS 1941:999
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna stadganden

1 §  Svensk myndighet kan på sätt i denna kungörelse stadgas erhålla handräckning i Förenta Staterna för införskaffande av utredning i svenskt beskattningsärende och för delgivning av handling i sådant ärende så ock för uttagande av svensk offentlig avgift.

2 §  1 mom. Med svensk offentlig avgift avses i denna kungörelse:

 1. statlig inkomstskatt och statlig förmögenhetsskatt;
 2. allmän kommunalskatt; samt
 3. annan svensk statlig eller kommunal utskyld eller offentlig avgift som utgår efter i huvudsak samma grunder som de under a) eller b) angivna skatterna. Kungörelse (1961:658).

[S2]2 mom. Med svenskt beskattningsärende förstås i denna kungörelse ärende angående taxering till eller debitering av svensk offentlig avgift så ock ärende hos svensk förvaltningsmyndighet rörande verkställighet av beslut om påförande av sådan avgift.

[S3]3 mom. Med svensk myndighet förstås i denna kungörelse, förutom svensk statlig eller kommunal myndighet, den som på grund av allmän tjänst tager befattning med svenskt beskattningsärende samt ordförande i nämnd som handlägger sådant ärende.

[S4]4 mom. Med Förenta Staterna avses i denna kungörelse allenast det område som utgöres av delstaterna, territorierna Alaska och Hawaii samt distriktet Columbia.

Införskaffande av utredning i Förenta Staterna i svenskt beskattningsärende

3 §  För införskaffande av deklaration eller annan uppgift till ledning vid beskattning eller av annan utredning i svenskt beskattningsärende må handräckning i Förenta Staterna begäras, därest den avgiftspliktige är svensk medborgare eller svensk juridisk person.

[S2]Handräckning som nu sagts kan likväl erhållas allenast under förutsättning,

 1. att motsvarande åtgärd kan på begäran av svensk myndighet vidtagas här i riket i dylikt svenskt beskattningsärende,
 2. att motsvarande åtgärd kan på begäran av myndighet i Förenta Staterna vidtagas därstädes i likartat beskattningsärende, samt
 3. att åtgärden ej kränker affärs-, drifts- eller yrkeshemlighet eller affärskutym.

[S3]Handräckning i viss form må begäras, om denna form ej strider mot lagstiftningen i Förenta Staterna.

4 §  Önskar länsstyrelse handräckning enligt 3 §, skall länsstyrelsen till finansdepartementet ingiva till Kungl. Maj:t ställd ansökning om åtgärd för erhållande av sådan handräckning. Av ansökningen bör framgå att i beskattningsärendet är fråga om avgift som avses i 2 § 1 mom. samt att i 3 § första stycket angiven förutsättning för handräckningens erhållande föreligger.

[S2]Önskar annan svensk myndighet än länsstyrelse handräckning enligt 3 §, skall myndigheten till vederbörande länsstyrelse ingiva till Kungl. Maj:t ställd ansökning om åtgärd för erhållande av sådan handräckning. Om sådan ansökning gäller i övrigt vad i första stycket sägs. Länsstyrelse som mottagit sådan ansökning skall snarast till finansdepartementet översända densamma, åtföljd av eget yttrande.

Delgivning i Förenta Staterna av handling i svenskt beskattningsärende

5 §  Önskar länsstyrelse delgivning i Förenta Staterna av handling i svenskt beskattningsärende, skall länsstyrelsen till finansdepartementet ingiva till Kungl. Maj:t ställd ansökning om åtgärd för erhållande av sådan handräckning. Ansökningen skall innehålla uppgift om beskaffenheten av den handling som skall delgivas samt om mottagarens adress, och skall av ansökningen framgå att i beskattningsärendet är fråga om sådan avgift som avses i 2 § 1 mom. Vid ansökningen skola fogas två exemplar, i huvudskrift eller besannad avskrift, av den handling som skall delgivas.

[S2]Anses icke tillfyllest att delgivningen sker genom handlingens överlämnande utan iakttagande av särskild form, må länsstyrelsen framställa begäran att den form där delgivning skall iakttagas som är föreskriven för delgivning i motsvarande beskattningsärende i Förenta Staterna. Delgivningshandlingen skall i dylikt fall, såframt den icke är avfattad å engelska språket, åtföljas av översättning till detta språk.

6 §  Önskar annan svensk myndighet än länsstyrelse handräckning varom i 5 § sägs, skall myndigheten till vederbörande länsstyrelse ingiva till Kungl. Maj:t ställd ansökning om åtgärd för erhållande av sådan handräckning. Om sådan ansökning gäller i övrigt vad i 5 § sägs. Länsstyrelse som mottagit sådan ansökning skall snarast till finansdepartementet översända densamma, åtföljd av eget yttrande.

Uttagande i Förenta Staterna av svensk offentlig avgift

7 §  1 mom. Handräckning för uttagande i Förenta Staterna av svensk offentlig avgift må av svensk myndighet begäras, därest avgiften skall uttagas av svensk medborgare eller svensk juridisk person.

[S2]Handräckning kan likväl icke erhållas:

 1. om det beslut, på grund varav skyldigheten att betala avgiften fastställts, icke vunnit laga kraft,
 2. om anledning finnes antaga att avgiften kan uttagas i Sverige, eller
 3. om vad som skall uttagas av viss avgiftspliktig -- däri ej inräknat belopp som avses i 13 § -- icke överstiger ett belopp av 1 000 kronor. Kungörelse (1961:658).

[S3]2 mom. Med beslut, varom i 1 mom. andra stycket a) sägs, avses, därest icke annat stadgas i tredje stycket här nedan, beslut rörande taxering på grund varav i 2 § 1 mom. angiven avgift påförts, men icke beslut rörande avgiftens debitering.

[S4]Vid bedömande av frågan, huruvida beslut rörande taxering varom i föregående stycke sagts vunnit laga kraft, skall, försåvitt icke annat stadgas i nästa stycke, hänsyn tagas allenast till de bestämmelser som gälla rörande överklagande av sådant beslut i vanlig ordning.

[S5]Har talan i särskild ordning anhängiggjorts om nedsättning eller undanröjande av taxering, som ligger till grund för avgift varom nyss sagts, eller föres talan rörande för hög debitering eller restitution av dylik avgift, må, innan sådan talan prövats genom beslut som vunnit laga kraft, handräckning för avgiftens uttagande i Förenta Staterna begäras allenast där särskilda omständigheter göra det angeläget att avgiften uttages utan avvaktan på slutligt avgörande i ärendet.

8 §  Svensk myndighet som önskar handräckning enligt 7 § skall till vederbörande länsstyrelse ingiva till Kungl. Maj:t ställd ansökning därom. Denna bör innefatta utredning, att i nämnda paragraf angivna förutsättningar för handräcknings erhållande äro för handen, samt innehålla såvitt möjligt noggranna upplysningar angående ort i Förenta Staterna där den avgiftspliktige kan anträffas eller denne tillhörig egendom finnes.

[S2]Ansökningen bör åtföljas av restlängdsutdrag eller annan handling utvisande det krav å svensk offentlig avgift, varpå ansökningen om handräckning grundas, jämte översättning till engelska språket av handlingen i den del den innefattar själva beslutet.

[S3]Ingives handling som avses i denna paragraf i avskrift, bör den vara till riktigheten bestyrkt av behörig tjänsteman hos myndighet som handlägger svenskt beskattningsärende.

[S4]Länsstyrelse som mottagit ansökning varom nu sagts skall, om ej särskilda skäl äro däremot, vidtaga åtgärd för att den avgiftspliktige genom vederbörande svenska lönade konsulat erhåller anmaning att till konsulatet erlägga avgiften i fråga. Finnes dylik åtgärd icke böra ske eller efterkommer den avgiftspliktige icke sådan anmaning som nyss sagts, skall länsstyrelsen snarast till finansdepartementet översända ansökningen åtföljd av eget yttrande. Kungörelse (1961:658).

9 §  1 mom. Önskar svensk myndighet för vilken handräckning enligt 7 § utverkats i Förenta Staterna göra ytterligare framställning i ärendet eller förete utredning eller bevisning, bör hänvändelse i sådant avseende ske till Kungl. Maj:t.

[S2]2 mom. Därest den svenska myndigheten finner anledning föreligga för yrkande om den avgiftspliktiges försättande i konkurs i Förenta Staterna, skall uttrycklig begäran om åtgärd i sådant hänseende göras hos Kungl. Maj:t. Vad nu stadgats skall ock gälla om anhängiggörande vid allmän domstol i sistnämnda stat av rättegång i anledning av handräckningens verkställande.

10 §  Skulle, innan handräckningsärendet slutförts, beslut, på grund varav handräckning sökts, i anledning av inträffad omständighet (talan i särskild ordning eller dylikt) upphävas eller ändras, eller skulle före nämnda tidpunkt rätten att uttaga avgiften helt eller delvis på grund av annan anledning (betalning direkt till vederbörlig svensk myndighet, preskription eller dylikt) upphöra, skall den myndighet som sökt handräckningen, så snart den erhållit kännedom om förhållandet, därom göra anmälan hos länsstyrelsen, som, därest ansökningen översänts till finansdepartementet, har att omedelbart vidarebefordra anmälningen till departementet. Kungörelse (1961:658).

11 §  Svensk offentlig avgift som uttagits genom handräckning i Förenta Staterna skall, sedan redovisning avgivits av vederbörande myndighet därstädes, genom svenska beskickningen i Washington och Sveriges riksbank tillgodoföras den svenska myndighet, som skall uppbära densamma, i svenskt mynt med belopp uträknat efter den kurs enligt vilken vid handräckningens meddelande förvandling skett från svenskt myntslag till myntslag gällande i Förenta Staterna.

[S2]Har myndighet i sistnämnda stat vid överförande av medel till svenska beskickningen gjort avdrag för kostnader, skall det avdragna beloppet påföras vederbörande svenska myndighet.

12 §  Har svensk offentlig avgift uttagits genom handräckning i Förenta Staterna, skall i förhållande till den avgiftspliktige så anses som om avgiften kommit behörig svensk myndighet tillhanda vid tiden för uttagandet.

13 §  Vad i 7--12 §§ stadgas skall äga motsvarande tillämpning å

 1. avgift för indrivning av utskyld eller avgift varom i 2 § 1 mom. förmäles, samt
 2. vite i svenskt beskattningsärende och ersättning för kostnader i sådant ärende.

[S2]Handräckning för uttagande av belopp som avses i denna paragraf må endast där fråga är om vite begäras utan samband med framställning om uttagande av utskyld eller avgift som avses i 2 § 1 mom. Framställning rörande uttagande av enbart vite må kunna göras även där vitesbeloppet ej uppgår till 1 000 kronor. Kungörelse (1961:658).

Gemensamma stadganden

14 §  Översättning varom i denna kungörelse förmäles skall vara till riktigheten bestyrkt av notarius publicus eller av edsvuren eller offentligen förordnad översättare i Sverige eller Förenta Staterna. Bestyrkande som nu sagts må ock ske av länsstyrelse; dock är länsstyrelse icke skyldig verkställa sådant bestyrkande.

15 §  Vederbörande myndighet i Förenta Staterna skall vid handräckning enligt denna kungörelse erhålla ersättning för särskild av handräckningen föranledd kostnad på grund av användande av speciella förfaringssätt. Sådan kostnad skall ersättas av den för vars räkning handräckningen ägt rum.

[S2]I den mån ej avdrag för kostnaden av vederbörande myndighet i Förenta Staterna skett vid redovisning av indrivna medel skall ersättning för kostnaden utbetalas från anslag anvisat för ändamålet. I förekommande fall skall därefter vederbörande länsstyrelse på anmodan av Kungl. Maj:t vidtaga åtgärder för utbekommande från den som vederbör av ersättning för vad sålunda utgivits.

[S3]Har avdrag för kostnaden av vederbörande myndighet i Förenta Staterna skett vid redovisningen, skall kostnaden, i den mån den skall gäldas av staten, avföras å nyssnämnda anslag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1941:999) angående särskilt förfarande för erhållande av handräckning i Amerikas Förenta Stater i vissa beskattningsärenden

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift från trycket utkommit i Svensk författningssamling, men må tillämpas allenast såvitt fråga är om svenskt skatteanspråk, vilket hänför sig till inkomst, som förvärvats, eller förmögenhet, som innehafts den 1 januari 1940 eller senare.

Ändring, SFS 1961:658

  Omfattning
  ändr. 2 § 1 mom, 7 § 1 mom, 8, 10, 13 §§

Ändring, SFS 1990:314

  Omfattning
  upph.