Upphävd författning

Kungörelse (1942:155) angående förbud mot försäljning av vissa kemikalier

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1942-04-02
Ändring införd
SFS 1942:155
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kaliumklorat, kaliumperklorat, natriumperklorat och ammoniumperklorat må tills vidare ej försäljas annat än mot rekvisition av statlig eller kommunal myndighet eller, så vitt angår enskilda, mot av polismyndighet godkänd rekvisition.

[S2]Utan hinder av det sålunda stadgade förbudet må dock distribution av nämnda kemikalier äga rum från fabrikant eller grossist till hittillsvarande återförsäljare.

2 §  Bryter någon mot det i 1 § första stycket stadgade förbudet, straffes med dagsböter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]Utdömda böter tillfalla kronan.

Ändringar

Kungörelse (1942:155) angående förbud mot försäljning av vissa kemikalier

Ändring, SFS 1988:1145

    Omfattning
    upph.