Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1942:237) med vissa bestämmelser i anledning av inrättandet av Stockholms stift

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1942-05-15
Ändring införd
SFS 1942:237
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
1:o. Indelningen i kontrakt.
a. Stockholms stift:
Stockholms stift skall tills vidare, från och med den 1 juli 1942, vara indelat i fem kontrakt på sätt härefteråt angives.
Roslags västra kontrakt, omfattande församlingarna Sollentuna, Ed, Vallentuna, Sundbyberg, Spånga, Järfälla, Fresta, Hammarby, Össeby-Garn, Vada och Angarn,
Svartsjö kontrakt, omfattande församlingarna Sånga, Skå, Färentuna, Hilleshög, Ekerö, Adelsö, Munsö och Lovö,
Roslags östra kontrakt, omfattande församlingarna Täby, Danderyd, Lidingö, Östra Ryd, Österåker, Vaxholm, Solna, Värmdö, Möja, Djurö, Nämdö, Gustavsberg, Ingarö, Bo och Ljusterö,
Stockholms kontrakt, omfattande församlingarna inom Stockholms stad, samt
Södertörns kontrakt, omfattande församlingarna Botkyrka, Huddinge, Nacka, Saltsjöbaden, Tyresö, Dalarö, Ornö, Utö, Västerhaninge, Muskö och Österhaninge.
b. Uppsala stift:
Till Uppsala stift hörande Sjuhundra kontrakt skall från och med den 1 juli 1942 omfatta församlingarna Rimbo, Rö, Husby-Lyhundra, Skederid, Frötuna, Rådmansö, Norrtälje, Länna, Blidö, Fasterna, Riala och Roslags-Kulla.
c. Strängnäs stift:
Följande till Strängnäs stift hörande kontrakt skola från och med den 1 juli 1942 omfatta,
Södertälje kontrakt, församlingarna Ytterenhörna, Överenhörna, Hölö, Överjärna, Ytterjärna, Mörkö, Södertälje stads- och landsförsamlingar, Tveta, Turinge, Grödinge, Salem, Sorunda, Torö och Ösmo samt
Daga kontrakt, församlingarna Björnlunda, Frustuna, Kattnäs, Gryt, Gåsinge-Dillnäs, Trosa-Vagnhärad, Trosa stadsförsamling, Västerljung och Vårdinge.
2:o. Handhavandet för Stockholms stift av på stiftsnämnd ankommande förvaltningsuppgifter.
De förvaltningsuppgifter för Stockholms stift, vilka inom stiften i allmänhet enligt lag eller författning tillhöra stiftsnämnd, skola, i vad avser utbetalning av prästerskapets avlöning samt förvaltning och redovisning av ecklesiastika medel, för stiftet i dess helhet handhavas av statskontoret enligt de närmare bestämmelser, som komma att utfärdas, samt i övrigt för den del av det nya stiftet, som utgöres av Stockholms stads församlingar och de stiftet i fråga från Uppsala stift tillagda församlingarna, av stiftsnämnmden i Uppsala stift och för de församlingar, som från Strängnäs stift tillförts Stockholms stift, av stiftsnämnden i Strängnäs stift.
3:o. Stiftstillhörigheten för präster inom Stockholms stift.
De präster tillhörande svenska kyrkan, vilka vid utgången av juni 1942 och alltjämt den 1 därpå följande juli antingen äro ordinarie innehavare av kyrkoherde- eller komministersbefattning i pastorat (församling), som från och med angivna månadsskifte skall ingå i Stockholms stift, eller, i egenskap av extra ordinarie präster, innehava förordnande såsom kyrkoadjunkt eller vakansvikarie i sådant pastorat (församling) eller där tjänstgöra såsom pastoratsadjunkt, skola med ingången av juli 1942 i avseende å prästerlig befordringsrätt övergå till Stockholms stift. Till samma stift skall i sådant hänseende även övergå - räknat från och med dagen för utnämningen - varje annan till svenska kyrkan hörande präst, vilken efter den 30 juni 1942 erhåller kyrkoherde- eller komministersbefattning inom det nya stiftet, såframt han före den 1 juli 1942 sökt befattningen i fråga eller eljest för valet till densamma mottagit kallelse såsom provpredikant.
Önskar präst, som i nästföregående stycke sägs, icke i avseende å prästerlig befordringsrätt övergå till Stockholms stift och gör han därom före den 1 juli 1942 anmälan till domkapitlet för Stockholms stad eller därefter men före den 1 juli 1943 anmälan till domkapitlet i Stockholms stift, skall sådan präst i avseende å befordringsrätten kvarstå i eller från den dag, sådan anmälan till domkapitlet i Stockholms stift inkommit, återgå till det stift, han närmast före den 1 juli 1942 tillhörde.
4:o. Val av ledamöter i domkapitlet i Stockholms stift.
Det ankommer på domkapitlet för Stockholms stad att inom det för Stockholms stift bestämda området föranstalta om förrättande snarast möjligt av sådana val för utseende av två ledamöter jämte suppleanter i domkapitlet i det blivande stiftet, varom med avseende å domkapitel i stift i allmänhet i lagen om domkapitel stadgas; skolande för domkapitlet för Stockholms stad därvid i fråga om ordningen för valens förrättande och vad därmed äger sammanhang i tillämpliga delar gälla vad i lagen i sådant hänseende föreskrives beträffande domkapitel i stift.
För valen skola, förutom vad i övrigt i lagen om domkapitel stadgas om sådana val i stift, gälla följande särskilda bestämmelser.
a. Valet av prästerlig ledamot i det blivande domkapitlet och av dennes suppleant skall avse tiden från och med den 1 juli 1942 till och med utgången av det år, då prästmöte inom Stockholms stift första gången hålles, och valet av den ledamot i domkapitlet, som skall utses av ombud för pastoraten, och av dennes suppleant tiden från och med den 1 juli 1942 till och med utgången av år 1947.
b. Valet av den prästerlige ledamoten i domkapitlet och av suppleanten för denne skall förrättas kontraktsvis enligt den indelning i kontrakt, som jämlikt punkt 1:o skall gälla för det nya stiftet, och skall valet äga rum inför en för varje sådant kontrakt i kontraktsprosts ställe till valförrättare särskilt förordnad prästman. Valförrättare, som nu sagts, skall av domkapitlet för Stockholms stad i god tid före ifrågavarande val förordnas för tiden intill den 1 juli 1942.
5:o. Fyllnadsval för utseende av ledamot av domkapitlet i Uppsala och Strängnäs stift.
Uppkommer i anledning därav, att ledamot av domkapitlet i Uppsala eller Strängnäs stift eller suppleant för sådan ledamot avgår, behov av anställande före den 1 juli 1942 av fyllnadsval, varom i 3 § 2 mom. eller 4 § 1 mom. lagen om domkapitel förmäles, skall sådant val förrättas på grundval av den nya stifts- och kontraktsindelningen.
6:o. Biskopsvalet.
Val för tillsättning första gången av biskopsämbetet i Stockholms stift skall, i föreskriven ordning, förrättas torsdagen den 2 juli 1942 med början klockan 12 på dagen.
Det skall ankomma på de av domkapitlet för Stockholms stad jämlikt punkt 4:o särskilt förordnade valförrättarna att, en var inom sitt kontrakt, i god tid före biskopsvalet i kontraktsprosts ställe vidtaga sådana förberedande åtgärder för prästerskapets deltagande i detta val, varom i förordningen om biskopsval stadgas och vilka eljest må befinnas påkallade.
7:o. Handläggningen av vissa vid den nya stiftsindelningens ikraftträdande oavgjorda mål och ärenden m.m.
a. Hos domkapitlet i Uppsala eller Strängnäs stift vid utgången av juni 1942 anhängigt mål eller ärende, vilket avser angelägenhet inom det för Stockholms stift bestämda området och vari beslut skall meddelas efter anslag, skall slutligt prövas av det domkapitel, där det anhängiggjorts, försåvitt ej detsamma avser tillsättning av prästerlig tjänst inom det nya stiftet eller dithörande prästerskaps familjepensionering. Mål och ärenden av dessa senare slag ävensom vid angivna tidpunkt hos nämnda två domkapitel anhängiga mål och ärenden, som avse angelägenhet inom Stockholms stift och vari beslut meddelas annorledes än efter anslag, skola den 1 juli 1942 överlämnas till domkapitlet i det nya stiftet för fortsatt handläggning.
Hos stiftsnämnden i Uppsala eller Strängnäs stift vid ovan angivna tidpunkt anhängigt mål eller ärende rörande utbetalning av avlöning för prästerskapet inom Stockholms stift ävensom rörande den förvaltning och redovisning i övrigt av ecklesiastika medel, som kommer att handhavas av statskontoret, skall av stiftsnämnden i fråga den 1 juli 1942 överlämnas till sistnämnda myndighet för fortsatt behandling.
På tid, varom vederbörande myndigheter äga träffa överenskommelse, skola domkapitlen och stiftsnämnderna i Uppsala och Strängnäs stift tillika till domkapitlet i Stockholms stift, respektive statskontoret överlämna sådana äldre handlingar jämte utdrag av liggare och matriklar, som äro erforderliga för de sistnämnda två myndigheternas verksamhet.
b. Den nya stiftsindelningen skall icke för senare halvåret 1942 verka rubbning i redan i vederbörlig ordning meddelade beslut om upptagande av kollekter inom Uppsala eller Strängnäs stifts nuvarande områden eller inom del därav, vartill de från och med den 1 instundande juli till Stockholms stift avskilda församlingarna höra. I sådan församling under år 1942 uppburna kollektmedel skola från och med den 1 juli samma år i föreskriven ordning redovisas, av kyrkoherden till kontraktsprosten i vederbörande kontrakt i det nya stiftet och av denne till domkapitlet i Stockholms stift. Det åligger domkapitlen i Uppsala och Strängnäs stift att snarast möjligt efter den 1 juli 1942 tillställa domkapitlet i Stockholms stift en förteckning över de kollekter, för vilka sistnämnda domkapitel sålunda har att mottaga redovisning, innehållande jämväl uppgift å vederbörande kollektmottagare. Med ledning av dessa förteckningar ankommer det på domkapitlet i Stockholms stift att i stadgad ordning överlämna ifrågavarande kollektmedel till därtill berättigad mottagare och att upptaga desamma jämte för samma tid inom Stockholms stads församlingar uppburna kollektmedel i årets kollektsammandrag för stiftet.
Det skall härjämte ankomma på domkapitlet i Stockholms stift att före den 1 oktober 1942 till Kungl. Maj:t inkomma med yttrande i vad mån kollekter, som enligt redan meddelade föreskrifter skola under tid efter utgången av år 1942 upptagas i Stockholms stads församlingar, jämväl böra upptagas i utanför huvudstaden varande, till Stockholms stift hörande församling.
c. Under domkapitlets i Uppsala eller Strängnäs stift förvaltning vid den nya stiftsindelningens ikraftträdande stående kassa eller fond, vilken tillhör med Stockholms stift införlivad församling eller vari sådan församling äger del eller som eljest är avsatt för ändamål berörande sådan församling eller dess befattningshavare eller inrättningar, skall tills vidare, intill dess annorlunda varder i vederbörlig ordning bestämt, bibehållas under samma domkapitels förvaltning; ankommande det på vederbörande domkapitel att så snart ske kan efter stiftsindelningens ikraftträdande föranstalta om utredning angående förekomsten samt arten och storleken av sådan kassa eller fond och att därefter till Kungl. Maj:t inkomma med det förslag beträffande framtida disposition och förvaltning samt eventuell uppdelning mellan det gamla och det nya stiftet av dylik kassa eller fond, som omständigheterna föranleda.
Vad sålunda föreskrivits i fråga om kassor och fonder skall i tillämpliga delar jämväl iakttagas med avseende å sådana, under tiden intill utgången av år 1942 uppburna kollektmedel, vilka vid den nya stiftsindelningens ikraftträdande hos domkapitlen i Uppsala och Strängnäs stift innestå odisponerade eller senare dit inflyta och med hänsyn till sitt ändamål måste anses skäligen böra till viss del tillgodokomma jämväl de med Stockholms stift införlivade församlingarna.

Ändringar

Kungörelse (1942:237) med vissa bestämmelser i anledning av inrättandet av Stockholms stift

Ändring, SFS 1989:93

    Omfattning
    upph.