Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1942:684) om avgångsstat för personal vid försvarsväsendet

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1942-06-30
Ändring införd
SFS 1942:684
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Genom fullmakt tillsatt beställningshavare tillhörande någon av lönegraderna Oa 4-6, Ob 1-3, Ca 26-30 samt Cb 1 och 3 enligt militära avlöningsreglementet må kunna överföras på avgångsstat, där så finnes påkallat med hänsyn till statens intresse. Beslut härom meddelas av Kungl. Maj:t efter förslag av vederbörande försvarsgrenschef. Innan sådant förslag avgives, skola yttranden hava inhämtats från övriga beställningshavaren överordnade myndigheter eller chefer.

[S2]Beställningshavare, som i första stycket sägs, må jämväl på egen ansökan av Kungl. Maj:t överföras på avgångsstat, där avgången från aktiv stat finnes icke vara mot statens intressen stridande. Ansökan därom, ställd till Konungen, skall ingivas till beställningshavarens närmaste överordnade, vilken med eget yttrande skall vidarebefordra ansökningen i vanlig tjänsteväg.

2 §  Beställningshavare på avgångsstat är skyldig att tjänstgöra i krig och då värnpliktiga eljest tagas i anspråk för rikets försvar eller säkerhet ävensom vid sådan övning eller större rustning, som till utrönande av arméns, marinens eller flygvapnets krigsberedskap eller eljest kan bliva anbefalld.

3 §  1. Beställningshavare, som överförts på avgångsstat, äger, därest han överföres under tiden den 2 oktober - den 1 april, för tiden intill den näst efter överförandet infallande 1 oktober, och eljest intill den näst efter överförandet infallande 1 april åtnjuta avlöning enligt den ortsgrupp och de grunder i övrigt, som närmast före övergången gällde för honom, dock att i fråga om beställningshavares uppflyttning till högre löneklass skall gälla vad i sådant hänseende stadgas i 5 §.

 1. Efter utgången av den i 1 mom. angivna tiden äger beställningshavaren fortfarande åtnjuta avlöning enligt de närmast före överförandet till avgångsstat gällande grunderna, varvid emellertid skall iakttagas dels att beställningshavaren erhåller lön enligt den löneklass, till vilken han vid utgången av nämnda tid hörde eller på grund av uppflyttning till högre löneklass jämlikt stadgandet i 5 § därefter blir hänförlig, dels ock att inom vederbörlig löneklass lönen skall i förekommande fall utgå med det belopp som fastställts för ortsgruppen A, såframt ej annat följer av föreskrifterna i 5 och 6 §§.
 2. Med avlöning enligt denna paragraf förstås lön, rörligt tillägg, kallortstillägg ävensom kristillägg, varvid dock skall iakttagas, att kallortstillägg må i förekommande fall utgå allenast under tid, varom i 1 mom. förmäles, samt kristillägg endast i den mån sådan förmån jämlikt statsmakternas beslut tillkommer befattningshavare med rätt till rörligt tillägg.

4 §  Beställningshavare, som vid överförandet på avgångsstat innehar tjänstebostad i av statsverket disponerad lägenhet, skall, såvida annat icke avtalats, avträda bostaden sist å fardag, som infaller näst efter tre månader från överförandet. Under tid då beställningshavaren kvarbor i tjänstebostaden skola i fråga om ersättning för tjänstebostadens begagnande samt för bränsle och belysning ävensom beträffande skyldighet att upplåta utrymme i bostaden bestämmelserna i 6 kap. militära avlöningsreglementet i tillämpliga delar lända till efterrättelse.

5 §  1. Beställningshavare på avgångsstat, vilken jämlikt stadgandet i 2 § inkallas till tjänstgöring, äger under tjänstgöringen, där ej annat följer av vad i 10 § sägs, uppbära lön enligt den lönegrad och den löneklass inom lönegraden enligt statens allmänna avlöningsreglemente, som motsvarar den lönegrad och den löneklass inom lönegraden, vilken han å avgångsstat tillhör. Inom löneklassen utgår lönen efter den ortsgrupp, till vilken förläggningsorten för det truppförband (motsvarande), vid vilket tjänstgöringen äger rum, blivit hänförd. Kungörelse (1947:455)

 1. Beställningshavare äger vinna uppflyttning till högre löneklass inom vederbörlig lönegrad i den mån han fullgjort i 2 § och 6 § 3 mom. avsedd tjänstgöring, som med tillämpning av de för motsvarande personal på aktiv stat före den 1 juli 1947 gällande bestämmelserna berättigar därtill. Därvid skall iakttagas, att beställningshavaren äger taga i beräkning före överförandet på avgångsstat fullgjord tjänstgöring på aktiv stat. Kungörelse (1947:455)
 2. Vid inställelse till tjänstgöring, som i 2 § sägs, utgår resekostnads- och traktamentsersättning enligt allmänna resereglementet för resa från bostadsorten eller, därest resan företages från annan ort, för resa från nämnda ort, dock högst med det belopp, som skulle utgått för resa från bostadsorten. Vid återfärd från tjänstgöring utgår ersättning efter samma grunder som för inställelse till tjänstgöring.
 3. Under här avsedd tjänstgöring åtnjuter beställningshavaren enahanda förmåner i övrigt, som tillkomma motsvarande beställningshavare på aktiv stat, dock att ekiperingsbidrag skall utgå allenast där vederbörande centrala förvaltningsmyndighet med hänsyn till tjänstgöringens längd finner detta påkallat.

6 §  1. Där så prövas lämpligt, må beställningshavare på avgångsstat, vilken förklarar sig därtill villig, uppehålla befattning, som är avsedd att bestridas av pensionerad militär personal, eller eljest tagas i anspråk för tjänstgöring inom försvarsväsendet.

 1. Beställningshavare på avgångsstat, vilken uppehåller befattning, som är avsedd att bestridas av pensionerad militär personal, uppbär därvid - i stället för lön på avgångsstat jämte därå belöpande tilläggsförmåner - arvode efter den löneklass, som är för befattningen bestämd, ävensom övriga med befattningen förenade förmåner, dock att, därest de sammanlagda avlöningsförmånerna därvid icke uppgå till det belopp beställningshavaren med tillämpning av bestämmelserna i 3 § skulle äga uppbära, beställningshavaren skall äga att utfå skillnaden.
 2. Tages beställningshavare på avgångsstat i anspråk för annan tjänstgöring inom försvarsväsendet än som i 2 mom. avses, skola föreskrifterna i 5 § 1 mom. första punkten äga tillämpning samt därutöver följande gälla:
  1. Under tjänstgöring å bostadsorten utgår lön i förekommande fall efter bostadsortens ortsgrupp.
  2. Vid sådan tjänstgöring utom bostadsorten, som på förhand kan beräknas komma att omfatta en tidrymd av 12 månader eller därutöver, utgår lön i förekommande fall efter den ortsgrupp, till vilken tjänstgöringsorten hör.
  3. Därest tjänstgöring å annan ort än bostadsorten icke på förhand kan beräknas komma att omfatta en tidrymd av 12 månader eller därutöver, äger beställningshavaren uppbära tjänstgöringstraktamente till belopp och i övrigt enligt de bestämmelser, som gälla för personal på aktiv stat; ock skall därvid iakttagas, att tjänstgöring utom bostadsorten anses likställd med tjänstgöring utom stationeringsorten. Tjänstgöringstraktamenten utgår dock endast vid tjänstgöring under sådana förhållanden, att den vanliga bostaden ej kan bibehållas.
  4. Under här avsedd tjänstgöring åtnjuter beställningshavaren enahanda förmåner i övrigt, som tillkomma motsvarande beställningshavare på aktiv stat, dock med det i 5 § 4 mom. stadgade förbehållet. Kungörelse (1947:455)

7 §  Därest beställningshavare erhåller civil statsanställning eller avlönat statligt uppdrag, skall han under tid, då han icke fullgör honom jämlikt stadgandet i 2 § åliggande tjänstgöring, avstå två tredjedelar av den honom eljest tillkommande lönen å avgångsstaten; dock att, därest den sammanlagda avlöningen härigenom skulle understiga de eljest å avgångsstaten utgående avlöningsförmånerna, han skall äga utfå skillnaden.

8 §  Till beställningshavares dödsbo utgår begravningshjälp enligt de för personal på aktiv stat gällande grunder.

9 §  I fråga om beställningshavares rätt till tjänste- och familjepension samt skyldighet att för tid, då han icke fullgör tjänstgöring inom försvarsväsendet, vidkännas pensionsavdrag ävensom att avgå från beställningen på avgångsstaten och att därefter under viss tid tillhöra vederbörlig reserv skola de för motsvarande personal på aktiv stat före den 1 juli 1947 gällande bestämmelserna äga tillämpning. Kungörelse (1947:455)

10 §  Beträffande avlöningsförmåner för personal på avgångsstat under krigstjänstgöring stadgas i krigsavlöningsreglementet. Kungörelse (1944:450)

Ändringar

Kungörelse (1942:684) om avgångsstat för personal vid försvarsväsendet

Ändring, SFS 1944:450

  Omfattning
  ändr. 10 §

Ändring, SFS 1947:455

  Omfattning
  ändr. 5 § 1, 2 mom, 6 § 3 mom, 9 §

Förordning (1994:165) om upphävande av kungörelsen (1942:684) om avgångsstat för personal vid försvarsväsendet

  Omfattning
  upph.