Upphävd författning

Kungörelse (1942:886) om vissa inskränkningar vid krig eller krigsfara i rätten att begagna för allmän trafik avsedda transportmedel m.m.

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1942-11-20
Ändring införd
SFS 1942:886
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid krig eller krigsfara, vari riket befinner sig, åligger det trafikmyndighet att efter framställning från myndighet, som Kungl. Maj:t bestämmer, meddela föreskrifter om de inskränkningar i rätten att begagna för allmän trafik avsedda transportmedel, om den övervakning av resande och gods samt om de åtgärder i övrigt med avseende å trafiken, som finnas erforderliga för att förhindra att krigsunderrättelser överbringas till obehöriga eller som eljest påkallas av hänsyn till rikets försvar eller säkerhet.

[S2]Med trafikmyndighet avses i denna kungörelse i fråga om järnvägstrafik och därtill ansluten tågfärjetrafik järnvägsstyrelsen, i fråga om spårvägs- och vägtrafik vederbörande länsstyrelse, i fråga om fartygstrafik kommerskollegium samt i fråga om lufttrafik luftfartsmyndigheten.

2 §  Det åliger såvitt angår staten tillhörigt trafikföretag vederbörande förvaltningsmyndighet samt i fråga om annat trafikföretag dess ägare (i fråga om partrederi huvudredare) eller innehavare att genom trafikföretagets personal tillse, att enligt 1 § första stycket meddelade föreskrifter behörigen iakttagas.

3 §  Misstänkes den, vilken medföljer eller har för avsikt att medfölja eller för godstransport begagna för allmän trafik avsett transportmedel, att taga obehörig befattning med krigsunderrättelser eller att eljest utöva verksamhet till men för rikets försvar eller säkerhet, skall anmälan därom skyndsamt göras till befattningshavare, som må hava särskilt utsetts att taga befattning med dylikt ärende, eller närmaste polisman eller militäre befälhavare. Det åligger trafikföretagets personal tillika att, såvitt ske kan, hålla uppsikt över den misstänkte intill dess anmälan föranlett åtgärd eller uppsikt icke längre behöves.

[S2]Gods, vars befordran anses kunna medföra fara för obehörigt spridande av krigsunderrättelser, skall tillsvidare omhändertagas. Underrättelse om sådan åtgärd skall skyndsamt lämnas sådan särskilt utsedd befattningshavare, som i första stycket sägs, eller närmaste polisman.

4 §  Vid trafikföretag anställd befattningshavare må av vederbörande trafikmyndighet efter samråd med den av Kungl. Maj:t bestämda myndighet, som avses i 1 § första stycket, meddelas befogenhet att vid utövande av åliggande enligt denna kungörelse verkställa visitation av resande och av dem medförd egendom ävensom av gods, som avlämnats för befordran.

5 §  Vid fullgörande av uppdrag, som avses i denna kungörelse, åtnjuter trafikföretags personal polismans skydd.

6 §  I 1-5 §§ meddelade bestämmelser skola träda i tillämpning, då Kungl. Maj:t därom förordnar.

7 §  Det åligger den av Kungl. Maj:t bestämda myndighet, som avses i 1 § första stycket, att i samråd med överbefälhavaren och trafikmyndigheterna redan i fredstid uppgöra planer och vidtaga de förberedande åtgärder i övrigt, som kunna erfordras med anledning av bestämmelserna i denna kungörelse.

Ändringar

Kungörelse (1942:886) om vissa inskränkningar vid krig eller krigsfara i rätten att begagna för allmän trafik avsedda transportmedel m.m.

Förordning (1993:294) om upphävande av kungörelsen (1942:886) om vissa inskränkningar vid krig eller krigsfara i rätten att begagna för allmän trafik avsedda transportmedel m.m.

    Omfattning
    upph.