Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Brev (1942:927) till riksantikvarieämbetet angående register över vissa kulturhistoriskt märkliga byggnader;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1942-12-11
Ändring införd
SFS 1942:927
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
GUSTAF etc. Vår ynnest etc. Kungl. Maj:t, som den 12 juni 1942 utfärdat lag om skydd för kulturhistoriskt märkliga byggnader, finner gott att med stöd av 19 § nämnda lag fastställa bilagda formulär /n1/ , för register, som avses i 6 § samma lag, så ock föreskriva, att avskrifter av verkställda införingar i registret skola tillställas byggnadsstyrelsen å sådant formulär omedelbart efter utgången av vart halvår. För ny anteckning i anslutning till äldre införing äger riksantikvarieämbetet återbekomma tidigare översänt blad.
//n1// Formuläret har här uteslutits.
Bladen i riksantikvarieämbetets register skola numreras i följd och sammanhäftas i skruvliggare.

Ändringar

Brev (1942:927) till riksantikvarieämbetet angående register över vissa kulturhistoriskt märkliga byggnader

Ändring, SFS 1988:1188

    Omfattning
    upph.