Upphävd författning

Brev (1942:981) till vetenskapsakademien angående fastställande av gränsen för Muddus nationalpark inom Gällivare och Jokkmokks socknar av Norrbottens län m.m.

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1942-12-04
Ändring införd
SFS 1942:981
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Kartan är inte med här.
I en till riksdagen den 6 februari 1942 avlåten proposition, nr 48, föreslog Kungl. Maj:t riksdagen medgiva, att såsom nationalpark finge i huvudsaklig överensstämmelse med vad chefen för ecklesiastikdepartementet i det vid propositionen fogade utdraget av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för samma dag förordnat avsättas viss del, omfattande omkring 40,030 hektar, av det s.k. Muddusområdet i Gällivare och Jokkmokks socknar av Norrbottens län.
I skrivelse den 24 mars 1942, nr 96, anmälde riksdagen, under åberopande av jordbruksutskottets av riksdagen godkända utlåtande nr 6, att riksdagen med ändring av omförmälda proposition samt med bifall till de likalydande motionerna I: 195 och II: 256 megivit, att såsom nationalpark finge avsättas de delar av det s.k. Muddusområdet, som låge söder om den under anläggning varande vägen mellan Gällivare och Porjus, med en areal av cirka 49,175 hektar.
Genom nådigt - - - avgivit utlåtande.
Kungl. Maj:t föreskriver, att det i riksdagens ovannämnda skrivelse omförmälda området, med den gräns, som finnes angiven å härvid fogade karta, skall avsättas till nationalpark och benämnas Muddus nationalpark.
Tillika förordnar Kungl. Maj:t, - - - att vad i 7-10 §§ reglementet den 22 december 1911 (nr 156) rörande nationalparkers förvaltning stadgats tills vidare intill dess annorlunda kan varda förordnat skall tillämpas jämväl i fråga om Muddus nationalpark.
Detta meddelas - - - åtgärd ankommer.

Ändringar

Brev (1942:981) till vetenskapsakademien angående fastställande av gränsen för Muddus nationalpark inom Gällivare och Jokkmokks socknar av Norrbottens län m.m.

Ändring, SFS 1987:938

    Omfattning
    upph.