Upphävd författning

Kungörelse (1943:137) om tillämpningen av lagen den 13 mars 1942 (nr 87) med särskilda bestämmelser angående stats- och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m.m.

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1943-04-02
Ändring införd
SFS 1943:137
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Bestämmelserna i 2 -- 19 §§ skola träda i tillämpning i den mån Kungl. Maj:t därom förordnar. Dock skola sådana förberedande åtgärder omedelbart vidtagas, som särskilt angivas i denna kungörelse eller som eljest befinnas erforderliga för dess tillämpning.

2 §  Myndighet skall vid krig eller krigsfara, vari riket befinner sig, så ock eljest under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden i möjligaste mån anpassa sin verksamhet efter det rådande läget. Härvid skall, med beaktande av i denna kungörelse eller eljest meddelade föreskrifter, iakttagas, att organisation, arbetsformer och förfarande i största möjliga utsträckning förenklas samt att remissförfarandet så långt ske kan inskränkes. Ärendena skola handläggas allt eftersom deras skyndsamma avgörande äger betydelse för det allmänna; därvid skola ärenden, som angå eller äga samband med försvar eller folkförsörjning, äga företräde framför andra ärenden.

[S2]Det åligger myndighet att planlägga de ändringar eller inskränkningar i verksamheten samt de övriga åtgärder, som kunna antagas bliva erforderliga under olika i första stycket angivna förhållanden. Särskild uppmärksamhet skall härvid ägnas frågan i vad mån ärenden, som ej angå eller äga samband med försvar eller folkförsörjning, kunna tills vidare nedläggas och personal därigenom frigöras för andra uppgifter. Inom kommun skall planläggningen ske under inseende av den kommunala myndighet, som enligt 11 § må utöva kommunens beslutanderätt.

[S3]Bestämmelser angående centrala statsmyndigheter, förvaltningsdomstolar, universitet och domkapitel samt statliga styrelser, direktioner och nämnder

3 §  Beträffande centrala statsmyndigheter, förvaltningsdomstolar, universitet och domkapitel samt statliga styrelser, direktioner och nämnder skall vad i 4 -- 9 §§ stadgas lända till efterrättelse, om ej annat i laga ordning bestämmes. Om länsstyrelse skall gälla vad därom är särskilt föreskrivet.

4 §  Möter på grund av förhållanden, som avses i 2 §, hinder eller avsevärd svårighet för myndigheten att avgöra ärenden i den sammansättning eller med det antal ledamöter eller i den ordning, som eljest är stadgad, må förordnande om erforderliga avvikelser därutinnan meddelas av myndighetens chef eller annan, som är satt att leda myndighetens verksamhet.

[S2]I den mån anordnandet av myndighetens arbete beror av bestämmelser, som tillkommit annorledes än genom samfällt beslut av Kungl. Maj:t och riksdagen, skall vad i första stycket sägs gälla även när eljest på grund av förhållanden, som avses i 2 §, hinder eller avsevärd svårighet möter för bestämmelsernas tillämpning.

5 §  Finner myndigheten till följd av förhållanden, som avses i 2 §, det vara för verksamhetens upprätthållande erforderligt, att vissa på myndigheten ankommande uppgifter övertagas av myndigheten underställd statsmyndighet eller att uppgifter, som tillkomma myndigheten underställd statsmyndighet, övertagas av annan sådan myndighet eller av den överordnade myndigheten själv, må denna därom förordna.

6 §  Där myndigheten finner, att till följd av förhållanden, som avses i 2 §, arbetsuppgifter, som tillkomma myndigheten eller denna underställd statsmyndighet, böra övertagas av myndigheten icke underställd statsmyndighet eller av kommunalmyndighet eller att myndigheten eller denna underställd statsmyndighet bör övertaga arbetsuppgifter från statsmyndighet, som icke är underställd myndigheten, eller från kommunalmyndighet, skall, såvitt ej särskilda föreskrifter för sådant fall äro meddelade, framställning därom göras hos Kungl. Maj:t. I trängande fall må i avvaktan på Kungl. Maj:ts beslut förordnande i nu nämnda hänseende, efter erforderligt samråd, där så kan ske, med därav berörda myndigheter, meddelas av central statsmyndighet.

[S2]Central statsmyndighet, som är överordnad kristidsnämnd, må, där på grund av förhållanden, som avses i 2 §, så befinnes nödvändigt, utan iakttagande av vad i första stycket sägs förordna, att nämnden skall övertaga uppgifter från den förordnande myndigheten eller denna underställd statsmyndighet.

7 §  Sker genom förordnande, som meddelas enligt 4, 5 eller 6 §, avvikelse från vad eljest i lag eller författning är föreskrivet, eller meddelas utan att sådan avvikelse skett förordnande enligt 6 § första stycket andra punkten, skall anmälan om förordnande så snart ske kan göras hos Kungl. Maj:t, så ock, om förordnandet meddelats av myndighet, som är underställd annan statsmyndighet, hos den överordnade myndigheten.

[S2]Förordnande, som avses i 4, 5 eller 6 §, skall på lämpligt sätt bringas till allmänhetens kännedom.

8 §  Utövas ledningen av myndighetens verksamhet av särskild styrelse, direktion eller nämnd, skall befogenhet enligt 4, 5 eller 6 § tillkomma dess ordförande, såframt ej styrelsen, direktionen eller nämnden utsett annan person att utöva sådan befogenhet.

9 §  Arbetar myndigheten på avdelningar, förlagda till skilda orter, skola, såvitt angår avdelning som förlagts till ort, där myndighetens chef ej uppehåller sig, de uppgifter, som eljest tillkomma denne, fullgöras av den till tjänsteställningen främste befattningshavaren å avdelningen eller, därest myndighetens chef uppdragit åt annan befattningshavare att fullgöra nämnda uppgifter, av denne.

Bestämmelser angående myndigheter, som handhava kommunala förvaltningsuppgifter

10 §  Beträffande handhavandet av förvaltningsuppgifter, som enligt lag eller författning ankomma å kommunalmyndighet, skall vad i 11 -- 13 §§ stadgas lända till efterrättelse.

[S2]Med kommun förstås i denna kungörelse kommun som avses i kommunallagen (1953:753) eller kommunallagen (1957:50) för Stockholm, kommunalförbund, landstingskommun, församling, pastorat samt annan, borgerlig eller kyrklig, kommunal förvaltningsenhet. Kungörelse (1973:865).

11 §  Möter på grund av förhållanden, som avses i 2 §, hinder eller avsevärd svårighet för hållande av sammanträde med kommunal stämma eller representation och kan med beslut av kommunen ej anstå, skall, efter anmälan av den som har att sammankalla stämman eller representationen eller, vad angår landsting, av länsstyrelsen i länet efter samråd, där så kan ske, med landstingets ordförande, kommunens beslutanderätt för tiden intill dess enligt ny anmälan stämman eller representationen förklaras kunna åter sammanträda utövas

[S2]i kommun som avses i kommunallagen (1953:753) eller kommunallagen (1957:50) för Stockholm av kommunstyrelsen,

[S3]i kommunalförbund av förbundets styrelse,

[S4]i landstingskommun av landstingets förvaltningsutskott,

[S5]i församling eller kyrklig samfällighet av kyrkorådet eller, därest flera kyrkoråd finnas, av det kyrkoråd, som stämman eller representationen därtill utser,

[S6]i pastorat av kyrkorådet samt

[S7]i annan kommun med självständig stämma eller representation av det förvaltande och verkställande organet eller, om flera sådana finnas, det av dem, som stämman eller representationen därtill utser.

[S8]Ej må myndighet, som enligt vad i första stycket sägs äger utöva kommunens beslutanderätt, förrätta val av ledamot eller suppleant för tjänstgöring inom myndigheten eller av revisor eller revisorssuppleant för granskning av förvaltning, för vilken myndigheten har att redovisa, eller besluta om beviljande av ansvarsfrihet för förvaltningen.

[S9]Kan ej anmälan om hinder eller svårighet för hållande av sammanträde göras efter vad i första stycket sägs, må nämnda omständighet icke utgöra hinder för myndighet, som enligt första stycket eljest vore därtill behörig, att utöva kommunens beslutanderätt. Kungörelse (1973:865).

12 §  Myndighet, som handhar förvaltning och verkställighet, må, då det finnes påkallat av förhållanden, som avses i 2 §, fatta beslut i förvaltnings- och verkställighetsfrågor med mindre antal ledamöter än eljest är stadgat; dock skall, förutom ordföranden, minst en ledamot närvara, såframt ej oundgängligen kräves att ordföranden ensam beslutar för myndigheten.

[S2]I trängande fall må vad i första stycket sägs gälla jämväl vid utövande jämlikt 11 § av kommunens beslutanderätt.

13 §  Då det finnes påkallat av förhållanden, som avses i 2 §, må kommun besluta, att uppgifter, som ankomma på annan förvaltande och verkställande myndighet än sådan som enligt 11 § må utöva kommunens beslutanderätt, skola helt eller delvis övertagas av den eller de kommunala myndigheter kommunen därtill utser. Vad angår uppgifter, som ankomma på kristidsnämnd, skall vad nu sagts dock gälla endast när det finnes oundgängligen erforderligt för verksamhetens upprätthållande och intill dess länsstyrelsen annorledes förordnar.

[S2]Anmälan om beslut enligt första stycket skall så snart ske kan göras hos länsstyrelsen, så ock, därest annan statsmyndighet är närmast överordnad den kommunalmyndighet, från vilken arbetsuppgift överflyttats, hos sistnämnda statsmyndighet. Kungörelse (1973:865).

[S3]14 § har upphävts genom kungörelse (1973:865).

Bestämmelse angående vissa nämnder

15 §  Vad i 12 § är stadgat skall i tillämpliga delar gälla även beträffande nämnd, vars arbetsuppgifter ej äro att hänföra till kommunal förvaltning, där nämnden helt eller delvis består av kommunvalda ledamöter.

Vissa för stats- och kommunalmyndigheter gemensamma bestämmelser

16 §  Är beträffande stats- eller kommunalmyndighet i lag eller författning föreskrivet, att suppleanter skola utses till visst antal, må sådana utses till det större antal, som finnes erforderligt. Befogenhet att bestämma om antalet suppleanter tillkommer den myndighet, som har att utse suppleanter. Är suppleant utsedd för viss bestämd ledamot eller eljest för någon personligen, skall i enlighet härmed förfaras även vid utseendet av utökat antal suppleanter. Utses enligt vad nu sagts suppleant under löpande tjänstgöringstid, skall uppdraget avse återstående del av tjänstgöringstiden.

17 §  Myndighet, som enligt 9 § andra stycket lagen den 13 mars 1942 upptager fullföljd talan till prövning, oaktat besvärsinlaga ingivits eller annan åtgärd företagits efter utgången av den därför bestämda tiden, skall så snart ske kan därom underrätta den myndighet, som har att ombesörja verkställighet av det överklagade beslutet.

[S2]Har med stöd av 9 § tredje stycket omförmälda lag besvärsinlaga, som eljest enligt lag eller författning skolat ingivas till annan myndighet än den som har att pröva den fullföljda talan, i stället ingivits till sistnämnda myndighet, skall denna, om så med hänsyn till frågan om verkställighet av det överklagade beslutet kan anses erforderligt, så snart ske kan därom underrätta den myndighet, till vilken inlagan eljest skolat ingivas.

18 §  Befogenhet att enligt 10 § andra stycket lagen den 13 mars 1942 utsätta ny tid för åtgärd, vilken någon har att, annorledes än för fullföljande av talan, inom viss i lag eller författning föreskriven tid företaga för bevakande av honom tillkommande rättighet eller förmån eller fullgörande av honom åliggande skyldighet, tillkommer,

[S2]om åtgärden skall företagas hos central statsmyndighet, förvaltningsdomstol, länsstyrelse eller domkapitel, nämnda myndighet;

[S3]om åtgärden skall företagas hos myndighet, som är underställd sådan statsmyndighet som nyss sagts, den överordnade myndigheten;

[S4]om åtgärden skall företagas hos kommunalmyndighet, länsstyrelsen i länet; samt

[S5]i annat fall Kungl. Maj:t eller den myndighet Kungl. Maj:t därtill utser.

19 §  Skall delgivning ske genom militär myndighets försorg, skola delgivningshandlingarna ingivas eller med posten insändas till försvarsstaben. Ansökan om delgivning bör innehålla uppgift om fullständigt för- och tillnamn å den, som sökes för delgivning, hans värnpliktsnummer samt senast kända civila bostadsadress eller fältpostadress eller andra upplysningar, vilka kunna tjäna till ledning vid efterforskandet av hans uppehållsort.

[S2]Bevis om delgivning må icke utfärdas av annan än befälsperson med lägst fänriks tjänstegrad eller tjänsteklass eller ock befattningshavare vid militärpolisen.

[S3]Närmare föreskrifter angående delgivningsförfarandet meddelas av överbefälhavaren.

[S4]Vad nu sagts skall äga motsvarande tillämpning då stats- eller kommunalmyndighet önskar genom militär myndighets försorg inhämta upplysning, huruvida part eller annan haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att fullgöra vad av myndigheten förelagts honom. Kungörelse (1972:337)

Ändringar

Kungörelse (1943:137) om tillämpningen av lagen den 13 mars 1942 (nr 87) med särskilda bestämmelser angående stats- och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m.m.

Ändring, SFS 1972:337

  Omfattning
  ändr. 19 §

Ändring, SFS 1973:865

  Omfattning
  upph. 14 §; ändr. 10, 11, 13 §§

Ändring, SFS 1988:97

  Omfattning
  upph.