/r1/ Lag (1943:182) med särskilda bestämmelser om försäkring för olycksfall i arbete av vissa tjänstepliktiga m.m.;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1943-04-21
Ändring införd
SFS 1943:182
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Vid bestämmande av ersättning enligt lagen om försäkring för olycksfall i arbete eller lagen om försäkring för vissa yrkessjukdomar skall, där olycksfallet inträffat eller yrkessjukdomen ådragits under fullgörande av tjänsteplikt, varom förmäles i kungörelsen den 13 november 1942 (nr 878) om tjänsteplikt för män, födda år 1923, den försäkrades årliga arbetsförtjänst anses icke understiga tvåtusentrehundra kronor.

2 §  Arbetsgivare är pliktig att till den försäkringsinrättning, i vilken hos honom anställda äro försäkrade jämlikt lagen om försäkring för olycksfall i arbete, erlägga det tillägg till försäkringsavgift, som må föranledas av vad i 1 § stadgats.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1943:182) med särskilda bestämmelser om försäkring för olycksfall i arbete av vissa tjänstepliktiga m.m.

    Övergångsbestämmelse

    Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, men äger icke tillämpning om olycksfallet inträffat eller yrkessjukdomen yppats före lagens ikraftträdande.