Kungörelse (1944:407) med provisoriska bestämmelser angående meritberäkning för befälsutbildad värnpliktig m.m.

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1944-06-09
Ändring införd
SFS 1944:407
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  1 mom. Med befälsutbildning förstås i denna kungörelse följande militära tjänstgöring, i den mån den icke inbegripes i den tjänstgöring, som jämlikt 27 § 1 mom. A värnpliktslagen åligger värnpliktiga i allmänhet, nämligen 1) utbildning enligt 27 § 1 mom. B-D värnpliktslagen;

  1. 2) utbildning till flygförare, bombfällare och navigatör eller flygskytt; samt
  2. 3) utbildning till reservofficer eller till fänrik vid sjövärnskåren.

[S2]Med befälsutbildad förstås den, som med godkända vitsord genomgått befälsutbildning.

[S3]2 mom. Vad i denna kungörelse stadgas om anställning, befordran eller förordnande har avseende å dels befattning i statens tjänst, dels befattning vid kommunal flickskola, kommunal mellanskola, praktisk mellanskola, högre folkskola eller vid folk- eller småskola, dels ock annan kommunal befattning, som tillsättes av statlig myndighet eller beträffande vilken kommunal myndighets beslut om tillsättande må sakligt prövas av statlig myndighet.

[S4]Vad i kungörelsen stadgas om utbildningskurs har avseende å kurs för utbildning till befattning, som i första stycket sägs. 3 mom. Bestämmelserna i denna kungörelse skola tillämpas i den mån ej Kungl. Maj:t för visst verk eller viss undervisningsanstalt särskilt bestämt, på vad sätt befälsutbildad skall äga tillgodoräkna befälsutbildningen i sådant hänseende, varom i kungörelsen är fråga.

2 §  Vid tillsättande av eller förordnande å befattning eller uppgörande av förslag därtill skall den hänsyn, vartill omständigheterna föranleda, tagas till befälsutbildning hos sökande eller annan, som kan ifrågakomma till befattningen eller förordnandet.

3 §  Har befälsutbildad sökande till befattning eller förordnande ej på grund av vad nedan i denna kungörelse sägs eller eljest må gälla fått räkna sig befälsutbildningen till godo i merithänseende, skall han äga företräde framför eljest jämställd medsökande.

4 §  Där av Kungl. Ma:jt i instruktion, arbetsordning eller dylik författning eller av vederbörande myndighet meddelats föreskrift därom, att anställning hos verk eller befordran till viss befattning därstädes eller tillträde till vid verket anordnad utbildningskurs icke må vinnas av den, som överskridit viss ålder, skall för befälsutbildad till den sålunda bestämda åldern läggas tiden för hans befälsutbildning.

[S2]Där av Kungl. Maj:t i stadga, reglemente eller dylik författning eller av vederbörande myndighet meddelats föreskrift därom, att såsom elev vid läroanstalt icke må antagas den, som överskridit viss ålder, skall vad i föregående stycke föreskrivits äga motsvarande tillämpning.

5 §  Har myndighet meddelat föreskrift, enligt vilken för erhållande av anställning hos eller för befordran till befattning vid verket fordras viss teoretisk kompetens eller genomgången viss teoretisk eller praktisk utbildningskurs, bör myndigheten vid handläggning av anställnings- och befordringsärenden i förekommande fall taga under övervägande, om och i vad mån sådant villkor utan men för fullgod personalrekrytering kan eftergivas i fråga om befälsutbildad.

[S2]Är dylik föreskrift meddelad av Kungl. Maj:t och finner myndigheten skäl till undantag därifrån föreligga beträffande befälsutbildad, bör frågan om dispens underställas Kungl. Maj:ts prövning, där ej rätt att meddela sådan dispens tillkommer myndigheten.

6 §  Har myndighet såsom behörighetsvillkor för befordran till eller erhållande av förordnande å viss befattning vid verket föreskrivit viss tids föregående tjänstgöring vid verket eller eljest i statens eller kommuns tjänst eller har myndigheten enligt hittills tillämpad praxis krävt sådan föregående tjänstgöring, bör myndigheten, om och i den mån så finnes kunna ske, vid tjänstetillsättning eller meddelande av förordnande såsom tjänstgöringstid tillgodoräkna befälsutbildad tiden för hans befälsutbildning.

[S2]Har föreskrift om sådant villkor meddelats av Kungl. Maj:t, bör myndigheten, där densamma finner skäl därtill föreligga, underställa frågan om tillgodoräkning Kungl. Maj:ts prövning.

7 §  Där ej Kungl. Maj:t i instruktion, arbetsordning eller dylik författning eller ock i annan ordning meddelat särskilda bestämmelser om tjänstårsberäkning för befordran, bör myndighet vid handläggning av befordringsärenden, i den mån hänsyn därvid tages till längden av föregående tjänstgöringstid i statens eller kommuns tjänst, såsom sådan tid tillgodoräkna befälsutbildad jämväl tid, varunder han efter vunnen första fortlöpande anställning i dylik tjänst undergått befälsutbildning, under förutsättning likväl att han, därest befälsutbildningen icke mellankommit, skulle hava tagits i anspråk för tjänstgöring i civil statlig eller kommunal anställning.

[S2]I det fall, att befattningshavare efter vunnen anställning vid vederbörande verk inträtt i viss turordning för erhållande av framtida förordnande eller befordran, bör avbrott i anställningen eller tjänstgöringen för befälsutbildning i och för sig icke föranleda rubbning i hans befordringstur.

[S3]Den omständigheten, att befattningshavare på grund av befälsutbildning kunnat genomgå eller avsluta vid vederbörande verk anordnad utbildningskurs först senare än eljest skulle hava blivit fallet, bör icke föranleda rubbning i hans befordringstur eller eljest lända honom till men i befordringshänseende. Detsamma skall gälla beträffande elev, som på grund av befälsutbildning kunnat avsluta vid vederbörande verk anordnad utbildningskurs först senare än eljest skulle hava blivit fallet.

8 §  Har någon, som på grund av sjukdom avbrutit befälsutbildning, det oaktat fått uppbära premie i enlighet med vad därom finnes föreskrivet, skall vad i denna kungörelse är stadgat om tillgodoräknande av befälsutbildning äga tillämpning beträffande den fullgjorda delen av befälsutbildningen.

[S2]För den, som med godkända vitsord genomgått till befälsutbildning hörande lägre skola eller utbildning men underkänts i högre sådan skola eller utbildning, skall vad i denna kungörelse är stadgat om tillgodoräknande av befälsutbildning äga tillämpning beträffande den lägre skolan eller utbildningen.

Ändringar

Kungörelse (1944:407)med provisoriska bestämmelser angående meritberäkning för befälsutbildad värnpliktig m.m.