Upphävd författning

Förordning (1944:749) med vissa föreskrifter angående trafik med motorfordon och släpfordon vid utrymning

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1944-11-24
Ändring införd
SFS 1944:749
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Har jämlikt 34 § civilförsvarslagen utrymning anbefallts eller uppmaning till utrymning skett, må, utan hinder av de i motorfordonsförordningen den 23 oktober 1936 (nr 561) meddelade bestämmelserna angående registrering av motorfordon och släpfordon, dylika fordon, som jämlikt 15 § 2 mom. samma förordning avförts ur automobilregistret, utan ny registrering brukas för genomförande av utrymningen.

[S2]Vad sålunda stadgats skall dock icke äga tillämpning å motorfordon, som hållas till salu i yrkesmässigt bedriven handel med sådana fordon.

2 §  För ändamål som i 1 § avses må yrkesmässig automobiltrafik bedrivas med för sådan trafik godkänt fordon utan iakttagande av gällande föreskrifter om yrkesmässig trafik; dock att ersättning ej må utgå med högre belopp än som angives i tillämplig taxa för befordran i sådan trafik.

Ändringar

Förordning (1944:749) med vissa föreskrifter angående trafik med motorfordon och släpfordon vid utrymning

Ändring, SFS 1995:128

    Omfattning
    upph.