Upphävd författning

/r1/ Förordning (1946:167) av gallring av verifikationerna till länsstyrelsernas räkenskaper;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1946-03-29
Ändring införd
SFS 1946:167 i lydelse enligt SFS 1991:446
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
§ 1 Verifikationerna till länsstyrelsernas kassaredogörelser samt verifikationerna till länsstyrelsernas bötes- och uppbördsredogörelser skola från och med årgången 1963/64 med nedan nämnda undantag förstöras, i den mån tio år förflutit från redogörelseårets utgång. Förordning (1976:272).
§ 2 Från den i § 1 föreskrivna gallringen skola för att bevaras för framtiden för varje redogörelseår undantagas dels av verifikationerna till kassaredogörelserna samtliga verifikationer till /k/ en /-k/ länsstyrelses kassaredogörelse, dels av verifikationerna till bötesredogörelserna en eller annan volym, dels ock av verifikationerna till uppbördsredogörelserna avkortnings- och avskrivningslängderna ävensom en eller annan volym av de övriga verifikationerna. Det ankommer på riksarkivet att efter riksräkenskapsverkets hörande utvälja dels den länsstyrelse, vars kassaverifikationer sålunda skola bevaras, dels ock de särskilda volymer av verifikationerna till bötes- och uppbördsredogörelserna, vilka likaledes skola undantagas från gallring.
Riksarkivet äger därjämte att av kassaverifikationerna från och med årången 1918 till och med årgången 1945/46 från gallring undantaga sådana grupper av verifikationer, vilka riksarkivet gemensamt med vederbörande ämbetsverk finner från förvaltningens eller forskningens synpunkt vara av mera betydande värde och därför böra bevaras. Stanna riksarkivet och vederbörande ämbetsverk i olika mening i fråga om undantagande från gallring av grupper av nu ifrågavarande verifikationer, skall ärendet hänskjutas till regeringens avgörande. Förordning (1976:272).
§ 3 Det åligger länsstyrelserna att tillse att handlingar i original, vilka kunna i framtiden erfordras för styrkande av visst rättsförhållande, icke biläggas verifikationerna, utan bevaras hos länsstyrelserna. I den mån dylika handlingar erfordras för granskning av räkenskaperna, skola bestyrkta avskrifter av desamma bifogas verifikationerna.
Akter till regeringens, länsstyrelses eller annan myndighets beslut må ej bifogas verifikationerna. Förordning (1976:272).

Ändringar

Förordning (1946:167) av gallring av verifikationerna till länsstyrelsernas räkenskaper

Förordning (1976:272) om ändring i kungörelsen (1946:167) angående gallring av verifikationerna till länsstyrelsernas räkenskaper

    Omfattning
    ändr. författningsrubr., 1-3 §§