Upphävd författning

Instruktion (1946:412) för nämnden för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer;

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1946-06-28
Ändring införd
SFS 1946:412 i lydelse enligt SFS 1948:664
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Nämnden för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer har till ändamål att främja tillkomsten av författningskommentarer, författningssamlingar och annan vägledande litteratur på förvaltningsrättens område och angränsande områden.

2 §  I den mån tillgängliga medel förslå, har nämnden att dels träffa avtal om utarbetande av manuskript till verk, som avses i 1 §, dels ock bevilja bidrag till utgivande av sådana verk av betydelse för kommunalförvaltningen.

[S2]Där ej Kungl. Maj:t annat medgiver, skall avtal om utarbetande av manuskript innehålla, att författarrätten utan inskränkning överlåtes på staten. I avtalet bör dessutom stadgas skyldighet för den som uppburit avtalad ersättning att återgälda denna i den mån avtalet ej fullgöres.

[S3]Efter prövning av manuskriptet skall nämnden antingen själv ombesörja eller med statlig myndighet överenskomma om verkets tryckning och försäljning för statens räkning eller avtala med förläggare om dess utgivande. I sistnämnda fall bör viss del av upplagan tillförsäkras staten kostnadsfritt. Kungörelse (1948:664).

3 §  Nämnden består av fem ledamöter. Av dessa skall en vara vetenskapsman inom förvaltningsrättens område eller angränsande områden ochde övriga äga erfarenhet från olika grenar av stats- och kommunalförvaltningen.

[S2]Ledamöterna förordnas av Kungl. Maj:t, som jämväl utser en av dem att vara ordförande.

4 §  Nämnden utser inom sig vice ordförande samt tillsätter sekreterare.

5 §  Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

[S2]Nämnden är beslutför då ordföranden eller dennes ersättare samt minst två andra ledamöter äro närvarande. Såsom nämndens beslut gäller den mening, varom de flesta förena sig. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

6 §  Sekreteraren åligger att svara för diarieföring av inkommande ärenden, ombesörja utskrifter av nämndens protokoll och yttranden, föra protokoll vid nämndens sammanträden ävensom i allmänhet biträda ordföranden i hans tjänsteutövning.

7 §  Nämnden äger att av verk och myndigheter erhålla de upplysningar och det biträde, som för nämndens verksamhet erfordras och av vederbörande kunna lämnas.

8 §  Kungl. Maj:t bestämmer ersättning till nämndens ledamöter och sekreteraren.

9 §  Utgående expedition i ärende, som handlagts vid sammanträde med nämnden, undertecknas av ordföranden eller den ledamot han därtill utser.

10 §  Det åligger nämnden att årligen dels före den 1 september till chefen för justitiedepartementet avgiva berättelse över nämndens verksamhet under senast förflutna budgetår, dels ock inom därför stadgad tid till riksräkenskapsverket för granskning överlämna räkenskaper jämte tillhörande verifikationer för senaste räkenskapsår.

Ändringar

Instruktion (1946:412) för nämnden för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer

Ändring, SFS 1946:706

    Omfattning
    ändr. 2 §

Ändring, SFS 1948:664

Omfattning
ändr. 2 §

Ändring, SFS 1988:1115

    Omfattning
    upph.