Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1946:705) angående inventering av kyrkoarkiv och kontraktsprostarkiv;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1946-11-15
Ändring införd
SFS 1946:705
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Änd. inf. t.o.m. SFS1991:446.

1 §  /k/ 1 mom. /-k/ Då kyrkoherde, komminister eller kyrkoadjunkt, som förstår kyrkoarkiv, frånträder sin befattning, skall inventering av arkivet äga rum, innan vården av detsamma överlämnas till efterträdare å befattningen. Likaledes skall, då kontraktsprost frånträder sitt prostämbete, inventering av det till ämbetet hörande kontraktsprostarkivet äga rum, innan vården av detsamma överlämnas till efterträdare i ämbetet.

[S2]/k/ 2 mom. /-k/ Vid vakans å prästerlig tjänst, som avses i 1 mom., skall arkivinventering ske vid vakanstidens slut samt, därest vederbörande domkapitel finner skäl därtill föreligga, jämväl vid dess början.

[S3]/k/ 3 mom. /-k/ Överlåter vårdare av kyrkoarkiv eller kontraktsprostarkiv på grund av erhållen tjänstledighet, avseende en tid av mer än tre månader, arkivvården till vikarie, skall arkivinventering äga rum såväl vid tjänstledighetens början som vid dess slut.

2 §  Inventering av kyrkoarkiv skall, i fall som avses i 1 §1 och 2 mom., förrättas av vederbörande kontraktsprost i närvaro av den avträdande och den tillträdande arkivvårdaren. Vid dödsfall och annat förhinder för arkivvårdare att närvara vid förrättningen skall domkapitlet förordna ombud för honom.

[S2]Kyrkobokföringsinspektören och representant för landsarkivet äga närvara vid förrättningen.

[S3]Kyrkorådet i den församling, vars kyrkoarkiv inventeras, må utse representant att följa inventeringen. Kungörelse (1961:351).

3 §  Inventering av kontraktsprostarkiv skall, i fall som avses i 1 §1 och 2 mom., förrättas av därtill av domkapitlet förordnad kontraktsprost inom stiftet i närvaro av den avträdande och den tillträdande arkivvårdaren. Vid dödsfall och annat förhinder för arkivvårdare att närvara vid förrättningen skall domkapitlet förordna ombud för honom.

[S2]Landsarkivet äger vara företrätt vid förrättningen. Kungörelse (1961:351).

4 §  /k/ 1 mom. /-k/ I fall som avses i 1 § 3 mom. skola inventeringarna förrättas av tjänstinnehavaren och hans vikarie gemensamt. Är endera av dem förhindrad närvara vid inventering, skall domkapitlet efter anmälan förordna ombud för denne.

[S2]Har vårdare av kyrkoarkiv eller kontraktsprostarkiv erhållit tjänstledighet under en tid ej överstigande tre månader, och anser han sig icke kunna ansvara för arkivets vård under tjänstledigheten, äger han påfordra, att inventering av arkivet i den ordning som i första stycket sägs skall verkställas; skolande för sådant fall dylik inventering ske såväl vid tjänstledighetens början som vid dess slut.

[S3]/k/ 2 mom. /-k/ Om tjänstinnehavaren eller hans vikarie det påfordrar, må, efter medgivande av domkapitlet, inventering, som avses i 1 mom., äga rum i den ordning, som i 2 eller 3 § sägs, dock att härav uppkommande kostnader skola bestridas av den som påkallat förrättningen. Domkapitlet äger ock, om särskilda skäl därtill anses föreligga, föreskriva, att inventeringen skall äga rum i den ordning, som i 2 eller 3 § sägs.

5 §  Det åligger inventeringsförrättare att, då inventering skall ske i den i 2 eller 3 § föreskrivna ordningen, fastställa dag för inventeringen samt att därom i god tid underrätta avträdande och tillträdande arkivvårdarna, domkapitlet samt landsarkivet ävensom, då fråga är om kyrkoarkiv, kyrkobokföringsinspektören och kyrkorådet.

[S2]Uppehåller avträdande eller tillträdande arkivvårdare eller ombud, som förordnats jämlikt 2 § första stycket, icke tjänst i det pastorat, där inventeringen sker, äger han vid resa i anledning av förrättningen åtnjuta ersättning enligt bestämmelserna i allmänna resereglementet. Ersättningen bestrides ur kyrkofonden samt bestämmes och utbetalas av domkapitlet i det stift, där arkivet är beläget. Kungörelse (1961:351).

6 §  Vid inventering av kyrkoarkiv och kontraktsprostarkiv skall över förrättningen upprättas instrument, innehållande jämte anteckning om vid förrättningen närvarande uppgift om den arkivförteckning, som använts vid förrättningen, samt specificerad förteckning över såväl saknade som i arkivförteckningen ej upptagna arkivalier. Instrumentet skall vid inventering i den ordning, som föreskrives i 2 och 3 §§, bestyrkas genom underskrift av inventeringsförrättaren samt avträdande och tillträdande arkivvårdarna. Vid sådan inventering, som i 4 § 1 mom. avses, skola tjänstinnehavaren och hans vikarie underskriva instrumentet.

7 §  Inventeringsinstrumentet skall förvaras i det arkiv, som inventerats.

[S2]Avskrift av instrumentet skall tillställas den avträdande arkivvårdaren, domkapitlet och landsarkivet.

[S3]Arkivförteckning, som använts vid inventering, skall förses med anteckning om den verkställda inventeringen med angivande av dagen för förrättningen. Kungörelse (1961:351).

Ändringar

Kungörelse (1946:705) angående inventering av kyrkoarkiv och kontraktsprostarkiv

Ändring, SFS 1958:526

  Omfattning
  ändr. 5 §

Ändring, SFS 1961:351

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 5, 7 §§

Ändring, SFS 1991:446

  Omfattning
  upph.