Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Förordning (1946:78) med vissa bestämmelser angående aktiebolags rätt att vid taxering njuta avdrag för överföring av medel till pensionsstiftelse m.m.;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1946-03-22
Ändring införd
SFS 1946:78
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Har aktiebolag i fastställd balansräkning för räkenskapsår som utgått den 31 december 1944 eller senare, dock före den 31 december 1945, redovisat skattefond eller annan post avseende ogulden skatt (skattereserv), må bolaget, såvitt angår räkenskapsår om utgått den 31 december 1945 eller senare, dock före den 31 december 1947, vid taxering till kommunal inkomstskatt samt statlig inkomst- och förmögenhetsskatt icke njuta sådant avdrag för överföring av medel till pensionsstiftelse eller annan personalstiftelse, varom i punkt 2 av anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen stadgas, med mindre skattereserven redovisas oförminskad.
I skattereserven skall anses ingå, förutom reservens belopp enligt fastställd balansräkning, jämväl belopp som bolagsstämman vid balansräkningens fastställande beslutat överföra till skattereserven.
Konungen äger medgiva aktiebolag med avseende å dess särskilda förhållanden undantag från stadgandet i första stycket och därvid föreskriva de villkor för undantaget, som prövas nödiga.

Ändringar

Förordning (1946:78) med vissa bestämmelser angående aktiebolags rätt att vid taxering njuta avdrag för överföring av medel till pensionsstiftelse m.m.

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.