Upphävd författning

Lag (1947:164) om förbud mot politiska uniformer

Version: 1991:265

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1947-05-09
Ändring införd
SFS 1947:164 i lydelse enligt SFS 1991:265
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Bärande av uniform eller liknande klädedräkt, som tjänar att utmärka bärarens politiska meningsriktning, vare förbjudet. Förbud som nu sagts avser jämväl uniformsdel, armbindel eller annat därmed jämförligt i ögonen fallande kännetecken.

2 §  Den som bryter mot vad i 1 § är föreskrivet, döms till böter. Det som olovligen har burits skall förklaras förverkat. Lag (1991:265).

3 §  har upphävts genom lag (1991:265).

Ändringar

Lag (1947:164) om förbud mot politiska uniformer

Lag (1991:265) om ändring i lagen (1947:164) om förbud mot politiska uniformer

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:68
  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (2002:333) om upphävande av lagen (1947:164) om förbud mot politiska uniformer

Förarbeten
Rskr. 2001/02:234, Prop. 2001/02:59, Bet. 2001/02:KU23
Omfattning
upph.