Kungörelse (1947:32) om betesreglering inom Nedertorneå och Karl Gustavs socknar i Norrbottens län

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1947-02-21
Ändring införd
SFS 1947:32
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-07
Kungl. Maj:t har, på framställning av landstinget och hushållningssällskapet i Norrbottens län och med stöd av 12 § lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred, funnit gott förordna, att inom Nedertorneå och Karl Gustavs socknar i länet betesreglering å skogs- eller utmark, som omförmäles i sagda paragraf, må äga rum på sätt och under villkor, som stadgas i 13-19 §§ samma lag.

Ändringar

Kungörelse (1947:32) om betesreglering inom Nedertorneå och Karl Gustavs socknar i Norrbottens län