Upphävd författning

Kungörelse (1947:950) om fingeravtryck m.m.

Departement
Justitiedepartementet F3
Utfärdad
1947-12-19
Ändring införd
SFS 1947:950
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Fingeravtryck och fotografi skola tagas av den som av myndighet i riket

 1. häktats som misstänkt för brott eller samhällsfarlig asocialitet eller i anledning av att fråga uppstått om hans utlämnande till främmande stat, eller
 2. anhållits som misstänkt för brott, om han är okänd och undandrager sig att uppgiva namn, hemvist eller födelsetid eller därom lämnar uppgifter, vilka kunna antagas vara osanna, eller
 3. anhållits som misstänkt för brott, därest fingeravtryck eller fotografianses vara till gagn för att utröna, om den anhållne förövat brottet eller annat brott, eller för att eljest vinna erforderlig utredning eller därest den anhållne anses farlig för den allmänna säkerheten eller sedligheten, eller
 4. tagits i förvar i anledning av att fråga uppstått om hans avvisning, förpassning, förvisning eller utvisning ur riket; dock skall i fall som avses i 34 och 70 §§utlänningslagen fingeravtryck och fotografitagas endast då sådant påkallas av särskild anledning.

[S2]Fingeravtryck och fotografi skola jämväl tagas av den som vid sin ankomst till riket icke tillförlitligen kan styrka sin identitet. Kungörelse (1967:511).

2 §  Då så erfordras för vinnande av utredning om brott, varå fängelse kan följa, må fingeravtryck och fotografi tagas av den som misstänkes för brottet, även om han icke är anhållen eller häktad därför, ävensom av person som icke är misstänkt för brottet. Kungörelse (1967:511).

3 §  Av den som är anhållen eller häktad som misstänkt för brott må jämväl tagas avtryck av hand eller fot. Vad nu sagts gälle ock annan, om det erfordras för att vinna utredning om brott, varå fängelse kan följa. Kungörelse (1967:511).

4 §  Har den, av vilken jämlikt 1 § tagits fotografi, sedermera förändrats till utseendet eller föreligger eljest skälig anledning, må nytt fotografi tagas; dock må sådan åtgärd vidtagas endast i fråga om person, som icke är på fri fot.

5 §  Avtryck och fotografi som i denna kungörelse sägs tagas där så kan ske genom vederbörande undersökningsledares försorg. Skall åtgärden vidtagas annorledes än i samband med förundersökning angående brott, ankommer det på vederbörande polismyndighet att vidtaga densamma.

[S2]Har fingeravtryck eller fotografi, som jämlikt 1 § skall tagas, ej tagits av myndighet som nu är sagd, skall myndigheten underrätta styresmannen för den kriminalvårdsanstalt, där personen förvaras, varefter åtgärden vidtages i anstalten. Kungörelse (1974:522).

6 §  Fingeravtryck och fotografi, som tagits enligt denna kungörelse, skola i erforderligt antal exemplar jämte beskrivning av personen skyndsamt insändas till rikspolisstyrelsen. Kungörelse (1967:511).

7 §  Närmare anvisningar rörande sättet för tagande av fingeravtryck och fotografi samt om antalet sådana avtryck och fotografier meddelas av rikspolisstyrelsen. Kungörelse (1967:511).

Ändringar

Kungörelse (1947:950) om fingeravtryck m.m.

Ändring, SFS 1948:476

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1954:487

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1967:511

  Omfattning
  ändr. 1-3, 6, 7 §§

Ändring, SFS 1974:522

  Omfattning
  ändr. 5 §

Ändring, SFS 1992:824

  Omfattning
  upph.