Upphävd författning

Förordning (1948:195) om ersättning och belöning av statsmedel vid biträde åt ordningsmakten

Departement
Justitiedepartementet F3
Utfärdad
1948-04-23
Ändring införd
SFS 1948:195
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Har någon biträtt polismyndighet, polisman eller ordningsvakt vid ingripande mot person, som stört den allmänna ordningen eller begått eller misstänkts för brott eller kunnat antagas vara farlig för allmän säkerhet, och har till följd av ingripandet skada till person eller egendom tillskyndats honom, skall ersättning för skadan utgivas av allmänna medel. Ersättning skall dock ej utgå, då biträde varken påkallats eller eljest synts nödigt, ej heller då det lämnats mot uttryckligt förbud av polisverksamhetens utövare.

[S2]Ersättningen skall bestämmas enligt de i 6 kap. strafflagen beträffande skadestånd stadgade grunderna; dock att därvid i fall som i 4 § nämnda kap. sägs avseende ej skall fästas vid tillgångarna hos den som må vara ansvarig för skadan.

[S3]Vad i första stycket är stadgat skall äga motsvarande tillämpning om någon till följd av ingripande som där avses fått vidkännas utgift eller eljest lidit ekonomisk förlust, ehuru skada till person eller egendom ej tillskyndats honom.

2 §  Belöning må av allmänna medel tilldelas den som vid biträde åt polismyndighet, polisman eller ordningsvakt i fall som i 1 § sägs visat särskild rådighet och nit.

3 §  Rätt till ersättning eller belöning prövas av länsstyrelsen i den ort, där ingripandet skett.

[S2]Ansökning om ersättning skall göras inom ett år från det ingripandet ägde rum eller skadan inträffade.

4 §  Vid ansökning om ersättning bör fogas utredning om ersättningsanspråkets uppkomst och omfattning. Finnes nödigt att för vinnande av fullständig utredning i ärendet någon höres såsom vittne eller upplysningsvis, äger länsstyrelsen förordna om sådant förhör vid allmän underrätt. Ersättning till den som inkallats till förhör skall utgå av allmänna medel.

[S2]Skriftligt besked angående länsstyrelses beslut om ersättning enligt denna förordning skall, där det begärts, utan avgift tillhandahållas sökanden.

5 §  För belopp, som statsverket jämlikt 1 § första stycket utgivit till den skadelidande, inträder statsverket i dennes rätt mot den som är ansvarig för skadan.

6 §  Förslag rörande belöning uppgöres av polischefen i den ort, där ingripandet skedde. Förslaget bör ingivas till länsstyrelsen senast inom tre månader efter ingripandet.

7 §  Över länsstyrelsens beslut i ärende rörande belöning må klagan ej föras.

8 §  Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas av Konungen.

Ändringar

Förordning (1948:195) om ersättning och belöning av statsmedel vid biträde åt ordningsmakten

Ändring, SFS 1988:842

    Omfattning
    upph.