Upphävd författning

Kungörelse (1948:196) med bestämmelser angående tillämpningen av förordningen om ersättning och belöning av statsmedel vid biträde åt ordningsmakten

Departement
Justitiedepartementet F3
Utfärdad
1948-04-23
Ändring införd
SFS 1948:196
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ansökan om ersättning enligt förordningen om ersättning och belöning av statsmedel vid biträde åt ordningsmakten göres hos polischefen i den ort, där ingripandet ägde rum eller skadan inträffade. Polischefen har att med eget yttrande insända ansökningen till länsstyrelsen.

[S2]Ärende rörande ersättning och belöning skall avgöras utan dröjsmål.

[S3]Länsstyrelsen skall sända beslut om ersättning eller belöning till rikspolisstyrelsen, som skall betala ut beloppet. Kungörelse (1964:852).

2 §  Den som enligt nyssnämnda förordning inkallats till förhör vid allmän domstol äger åtnjuta ersättning för inställelsen av allmänna medel enligt de grunder och i den ordning, som stadgats för vittnen i brottmål.

3 §  Statsverkets rätt mot den som är ansvarig för skada, som avses i nämnda förordning, skall bevakas av den länsstyrelse, som prövat ärendet. Finnes anledning antaga att den som är ansvarig för skadan saknar förmåga att återgälda belopp, som utgivits av statsmedel, må länsstyrelsen icke mot honom vidtaga åtgärder, som föranleda kostnader för statsverket.

[S2]4 § har upphävts genom kungörelse (1964:852).

5 §  Talan mot länsstyrelsens beslut om ersättning föres hos Kungl. Maj:t genom besvär. Kungörelse (1964:852).

Ändringar

Kungörelse (1948:196) med bestämmelser angående tillämpningen av förordningen om ersättning och belöning av statsmedel vid biträde åt ordningsmakten

Ändring, SFS 1959:318

  Omfattning
  ändr. 4 §

Ändring, SFS 1964:852

  Omfattning
  upph. 4 §; ändr. 1, 5 §§

Ändring, SFS 1988:842

  Omfattning
  upph.