Upphävd författning

Kungörelse (1948:815) angående mellan Sverige och Argentina träffad överenskommelse om ömsesidigt fritagande från inkomstskatt av inkomster, härrörande från sjö- eller luftfartstrafik

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1948-12-30
Ändring införd
SFS 1948:815 i lydelse enligt SFS 1997:659
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagan finns inte med här.
Sedan noter, av den lydelse härvid fogad bilaga utvisar, den 20 november 1948 med Kungl. Maj:ts samtycke utväxlats mellan argentisnka utrikesministeriet och beskickningen i Buenos Aires rörande ömsesidigt fritagande från inkomstskatt av vissa inkomster, härrörande från sjö- eller luftfartstrafik, har Kungl. Maj:t funnit gott att - med stöd av 20 § lagen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt samt 72 § kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370) - förordna att inkomster av förenämnda slag, som intjänats av i Argentina konstituerade företag, skola i den utsträckning, som i noterna angives, vara fria från beskattning här i riket. (Jämför 1974:770).

Ändringar

Kungörelse (1948:815) angående mellan Sverige och Argentina träffad överenskommelse om ömsesidigt fritagande från inkomstskatt av inkomster, härrörande från sjö- eller luftfartstrafik

Ändring, SFS 1995:1338

    Omfattning
    upph.

Ändring, SFS 1997:659

Omfattning
ikrafttr. av 1995:1338