Upphävd författning

Kungörelse (1950:516) om fastighetsregister för stad enligt lösbladssystem

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1950-10-06
Ändring införd
SFS 1950:516 i lydelse enligt SFS 1971:1014
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna finns inte med här.

1 §  Det i 7 kap. lagen om fastighetsbildning i stad föreskrivna fastighetsregistret må, såvitt angår band till tomtbok och stadsägobok samt bihang B och C, helt eller delvis inrättas enligt lösbladssystem, därest så med hänsyn till omständigheterna finnes lämpligt. Fråga härom prövas av lantmäteristyrelsen.

2 §  I den mån ej annat föranledes av bestämmelserna i denna kungörelse skall i fråga om lösbladssystem gälla vad i förordningen den 12 maj 1917 med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad är stadgat, så ock vad eljest finnes särskilt föreskrivet om uppläggandet och förandet av fastighetsregister för stad.

3 §  Lösbladsband skall vara försett med låsinrättning. Nyckel till bandet skall förvaras under lås på registerförarens ansvar.

[S2]Till registerblad i lösbladsband skola användas blanketter i överensstämmelse med härvid fogade formulär L 1 A, L 1 B, L 2, L 6 och L 7./n1/ Formulären L 1 A och L 1 B ersätta formulär 1 enligt förordningen den 12 maj 1917 och motsvara, det förra avdelning A och det senare avdelning B i sistnämnda formulär. Formulären L 2, L 6 och L 7 ersätta i nu nämnd ordning formulären 2, 6 och 7 enligt samma förordning.

[S3]//n1// Formulären finns inte med här.//

4 §  Å samma registerblad tillhörande tomtboken må icke registreras mer än en tomt. Dock må två tomter inom samma kvarter, vilkas beteckningar följa i ordning omedelbart efter varandra, registreras i ordningsföljd å var sin sida av samma huvudblad.

[S2]Å samma registerblad tillhörande stadsägoboken må icke registreras mer än en stadsäga. Sedan en stadsägoenhet registrerats i stadsägoboken, må dock två eller flera stadsägor, som därefter bildats inom enheten, registreras å samma huvudblad.

[S3]Å samma registerblad tillhörande bihang B eller C må icke registreras mer än ett område.

5 §  Om det för viss tomt eller för visst område i bihang B eller C avsedda utrymmet å ett huvudblad fullskrivits, skall fortsättningsblad för tomten eller området uppläggas. Detsamma gäller, om det å huvudblad inom upplägg för stadsägoenhet sist upptagna rummet fullskrivits.

6 §  Registerblad inom upplägg för kvarter skall betecknas med kvarterets nummer eller namn eller i förekommande fall med bådadera. Därjämte skola registerbladen inom avdelning A betecknas med nummer i fortlöpande följd inom avdelningen samt huvudblad inom avdelning B betecknas med samma nummer, i förekommande fall jämte littera, som den tomt vilken registrerats å första sidan av bladet eller för vilken första sidan reserverats.

[S2]Registerblad inom upplägg för stadsägoenhet skall betecknas med stadsägoenhetens nummer eller, om i enhetens registerbeteckning ingå flera nummer, det lägsta numret i enhetens registerbeteckning vid den tid, då någon del av enheten först registrerades i lösbladsband. Huvudblad inom sådan enhet skall därjämte betecknas med samma nummer som det första rummet å bladet.

[S3]Huvudblad till bihang B eller C skall betecknas med samma nummer som det å bladet registrerade rummet.

[S4]Fortsättningsblad avseende tomt, stadsäga eller område i bihang B eller C skall betecknas med huvudbladets nummer och i förekommande fall littera med tillägg av närmast lediga bokstav i lilla alfabetet.

7 §  I särskild förteckning enligt härvid fogat formulär 15/n2/ skall angivas för tomt- och stadsägobok de upplägg samt för bihang B och C de rum, som äro registrerade i lösbladsband. Sådan förteckning skall föras särskilt för varje avdelning av registret, där lösbladsband finnes, samt skall förvaras i början av första lösbladsbandet inom avdelningen.

[S2]//n2// Formulären finns inte med här.//

[S3]Bladen inom förteckning enligt formulär 15 skola numreras i löpande följd särskilt för varje avdelning.

[S4]Å första registerbladet inom varje upplägg för kvarter eller stadägoenhet skall antecknas, av vilka huvudblad upplägget består.

[S5]Finnes fortsättningsblad, skall anteckning därom göras å huvudbladet.

8 §  Registerblad, som i följd av slitning eller eljest tarvar omskrivning, må efter medgivande av lantmäteristyrelsen uttagas och ersättas med nytt.

[S2]Uttagna blad skola numreras i löpande följd och av registerföraren på betryggande sätt förvaras.

[S3]Då blad efter omskrivning ersättes av nytt, skall registerföraren med sin namnunderskrift bestyrka omskrivningens riktighet. Å det nya bladet skall antecknas vilket nummer som åsatts det uttagna bladet.

9 §  Till samtliga i denna kungörelse omförmälda blanketter användes normalpapper av klass nr 1.

[S2]Ej må till lösbladsband användas andra pärmar än sådana, som godkänts av lantmäteristyrelsen.

10 §  Vid tillämpning av lösbladssystem skola följande i förordningen den 12 maj 1917 givna bestämmelser icke gälla, nämligen dels 10 § tredje, femte och sjätte styckena, 12 § första stycket, 13 § första stycket första punkten samt 16 § tredje och fjärde styckena, dels ock vad i 10 § andra stycket stadgas därom att vid tomtbokens första uppläggande uppläggen för de särskilda kvarteren må för visst fall ordnas efter kvarterens belägenhet å marken.

[S2]Bestämmelserna i denna kungörelse gälla ej i den mån de strida mot bestämmelser som ha samband med uppläggandet av nytt fastighetsregister. Kungörelse (1968:383).

11 §  Lantmäteristyrelsen äger meddela ytterligare föreskrifter rörande användandet av lösbladsband. Kungörelse (1971:1014).

Ändringar

Kungörelse (1950:516) om fastighetsregister för stad enligt lösbladssystem

Ändring, SFS 1968:383

    Omfattning
    ändr. 10 §

Ändring, SFS 1971:1014

Omfattning
ändr. 11 §

Ändring, SFS 2000:308

Omfattning
upph.