Upphävd författning

Kungl Maj:ts kungörelse (1950:523) angående upphörande av verkningarna i pensionshänseende av dom å straff för ämbetsbrott, m.m.

Departement
Civildepartementet PE
Utfärdad
1950-10-06
Ändring införd
SFS 1950:523
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Har pension, som beviljats enligt tjänstepensionsbestämmelser, antagna av Kungl. Maj:t och riksdagen, antingen helt upphört att utgå eller för viss tid indragits eller blivit till beloppet reducerad eller ock blivit utbytt mot livränteförmån, allt på grund av att innehavare av pensionsrätt dömts till förlust av medborgerligt förtroende, till påföljd enligt 2 kap. 19 § strafflagen i dess lydelse före den 1 januari 1937, till avsättning eller, i stället för till avsättning, till straff enligt 2 kap. 17 § strafflagen i dess lydelse före den 1 januari 1949 eller till mistning på viss tid av innehavd tjänst eller ock blivit för fel eller försummelse i tjänsten skild från anställning, skall, räknat från och med den 1 januari 1949, av sådan anledning hinder ej längre föreligga för pensions utgående och reduktion av pension ej längre äga rum.

[S2]Dom eller beslut, som avses i föregående stycke, skall, räknat från och med den 1 januari 1949, ej heller utgöra hinder för beviljande av pension enligt i samma stycke angivna pensionsbestämmelser åt därtill eljest berättigad.

[S3]Den som enligt bestämmelserna i första eller andra stycket erhåller pension frånträder därmed livränteförmån, som tillkommit honom i stället för pension.

2 §  Tjänstelivränta eller däremot svarande förmån, som enligt av Kungl. Maj:t och riksdagen antagna tjänstepensionsbestämmelser reducerats på grund av att den livränteberättigade dömts till avsättning eller, i stället för till avsättning, till straff enligt 2 kap. 17 § strafflagen i dess lydelse före den 1 januari 1949 eller ock på grund av fel eller försummelse skilts från anställning, skall, räknat från och med den 1 januari 1949, utgå utan dylik reducering.

[S2]Dom eller beslut, som avses i första stycket, skall ej heller medföra reduktion av livränta, som härefter tillträdes.

3 §  Har i samband med pensionsrätts upphörande lämnats engångsgottgörelse med hänsyn till erlagda avgifter eller har i särskild ordning beviljats pension eller understöd, som utgår av statsmedel, beror på Kungl. Maj:ts prövning om och i vad mån pension eller livränta må utgå enligt bestämmelserna i 1 och 2 §§.

4 §  Vad i 1--3 §§ föreskrives skall i tillämpliga delar gälla jämväl i fråga om pension, livränta eller motsvarande förmån enligt av Kungl. Maj:t och riksdagen antagna familjepensionsbetämmelser, bestämmelser för av staten övertagna tjänste- och familjepensionskassor eller bestämmelser om pensionering av personal i försvarsväsendets reserver.

5 §  Framställning om förmån, vartill rätt uppkommer på grund av vad i denna kungörelse stadgas, skall i varje särskilt fall göras hos vederbörande pensionsbeviljande myndighet.

Ändringar

Kungörelse (1950:523) angående upphörande av verkningarna i pensionshänseende av dom å straff för ämbetsbrott, m.m.

Förordning (1989:383) om upphävande av två kungörelser om statliga pensioner

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1989-07-01