Förordning (1951:149) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till viss av Aktiebolaget Tegefors verk grundad stiftelse, m.m.

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1951-03-30
Ändring införd
SFS 1951:149
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Vid beräkning av nettointäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen och förordningen om statlig inkomstskatt äger Aktiebolaget Tegefors verk njuta avdrag för belopp, som enligt ett mellan statens bränslekommission för Kungl. Maj:t och kronan, å ena, samt bolaget, å andra sidan, i juli 1948 träffat avtal under beskattningsåret tillgodoförts Stiftelsen Tegefors verks fond för konjunkturutjämnande, sociala och skogsförbättrande åtgärder.

2 §  Skyldighet att erlägga skatt för inkomst och förmögenhet föreligger icke för den i 1 § nämnda stiftelsen eller för den i ifrågavarande avtal omförmälda Stiftelsen Centralfonden för anställda inom skogsbruket och skogsindustrien, såvitt angår i nyssnämnda paragraf avsedda medel eller avkastning därav.

3 §  Medel, vilka utbetalas från någon av de stiftelser, som angivas i 2 §, till det i 1 § nämnda bolaget, skola hos detta upptagas såsom intäkt av rörelse för det beskattningsår, då medlen kommit bolaget till godo.

[S2]Vad i första stycket sägs angående av stiftelse till bolaget utbetalade medel skall äga motsvarande tillämpning beträffande sådana stiftelsens medel, vilka eljest kommit bolaget till godo.

4 §  Kungl. Maj:t äger utfärda för tillämpning av denna förordning erforderliga föreskrifter.

Ändringar

Förordning (1951:149) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till viss av Aktiebolaget Tegefors verk grundad stiftelse, m.m.