Upphävd författning

Kungörelse (1951:321) om undanröjande av för sjöfarten eller fisket hinderliga vrak m.m.

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1951-06-01
Ändring införd
SFS 1951:321 i lydelse enligt SFS 1991:565
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Uppstår hinder eller fara för sjöfarten genom att fartyg eller annat större föremål sjunkit i allmän farled, och vidtager icke ofördröjligen vederbörande befälhavare, redare eller ägare verksamma åtgärder för bortskaffande av fartyget eller föremålet, äger lotsstyrelsen efter prövning av omständigheterna föranstalta om att det sjunkna i erforderlig omfattning undanröjes.
Enahanda befogenhet tillkommer lotsstyrelsen med avseende å fartyg eller annat större föremål, som sjunkit inom vattenområde, där fiske må bedrivas utan stöd av enskild fiskerätt, och som vållar väsentligt förfång för fiske av betydenhet. Uppkommer fråga om undanröjande av fartyg eller föremål som avses i detta stycke, har lotsstyrelsen att samråda med fiskeriverket.
Vad i denna kungörelse stadgas skall icke äga tillämpning i sådana fall, då det område där fartyget eller föremålet sjunkit står under särskild myndighets inseende. Förordning (1991:565).

Ändringar

Kungörelse (1951:321) om undanröjande av för sjöfarten eller fisket hinderliga vrak m.m.

Förordning (1991:565) om ändring i kungörelsen (1951:321) om undanröjande av för sjöfarten eller fisket hinderliga vrak m.m.

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1991-07-01

Ändring, SFS 2011:658

Omfattning
upph.