Upphävd författning

Förmyndarvårdskungörelse (1952:303)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1952-03-31
Ändring införd
SFS 1952:303
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Förmynderskapsbok som avses i 12 kap. 6 § föräldrabalken skall inrättas enligt lösbladssystem. Till blad i boken skola användas i blanketter enligt formulär som fastställas av domstolsverket.

[S2]Förmynderskapsbok skall föras särskilt för varje kommun. Förordning (1975:841).

2 §  I förmynderskapsboken skall antecknas beslut om inskrivning av förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap samt övriga beslut som rör inskrivet förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap. Har beslut varom anteckning skall ske i förmynderskapsboken upptagits i akten, skall hänvisning göras till denna. Förordning (1988:1333).

3 §  Varje förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap skall tas upp på särskilt upplägg i förmynderskapsboken. Anteckningar om godmanskap enligt 11 kap.1 eller 2 §föräldrabalken skall dock föras på samma upplägg som förmynderskapet, om detta är inskrivet, eller det tidigare inskrivna godmanskapet eller förvaltarskapet.

[S2]Hava underåriga syskon gemensam förmyndare, skola förmynderskapen sammanföras å ett upplägg. Förordnas någon till god man för flera bortovarande med avseende å samma dödsbo eller förordnas den som utsetts till god man för annan att bevaka dennes rätt i annat hänseende än det tidigare förordnandet avser, skola godmanskapen likaledes upptagas å ett upplägg, om det lämpligen kan ske. Förordning (1988:1333).

4 §  Uppläggen i förmynderskapsboken ordnas för varje kommun i bokstavsordning efter registernamn.

[S2]Förmynderskapsboken må, där så finnes lämpligt, indelas i avdelningar.

[S3]Registernamn skall vara: i fråga om underårig som ej är adoptivbarn faderns namn, om barnet bär faderns släktnamn, och i annat fall moderns namn; i fråga om adoptivbarn adoptantens eller adoptivfaderns namn; i fråga om bortavarande delägare i dödsbo den avlidnes namn; i fråga om god man för bevakning av framtida ägares rätt testators, arvlåtarens eller överlåtarens namn; samt i övriga fall namnet på den för vilken god man eller förvaltare har förordnats.

[S4]Blad avseende förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap med vilka rätten inte har att ta vidare befattning, skall förvaras i särskild pärm eller avdelning av boken samt ordnas i alfabetisk ordning efter registernamn.

[S5]Överflyttas tillsynen över förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap till annan domstol, skall rätten till denna översända meddelande om beslutet och avskrift av det till förmynderskapet, godmanskapet eller förvaltarskapet hörande upplägget i vad det avser anteckningar som är av betydelse för tillsynen. Förordning (1988:1333).

5 §  För varje domkrets skall föras namnregister med namnen på förordnade förmyndare, gode män och förvaltare i alfabetisk ordning. Förordning (1988:1333).

6 §  När förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap skrivs in och nytt blad i anledning därav läggs upp, skall rätten till överförmyndaren översända det för denne avsedda bladet till förmynderskapsbok. Förordning (1988:1333).

7 § har upphävts genom förordning (1977:835).

8 §  Rätten skall med lämpliga tidsmellanrum, dock minst en gång varje kalenderår, företaga inspektion hos överförmyndaren och där vid granska dels den av honom förda förmynderskapsboken och förteckningen över ärenden rörande förmynderskap som ej inskrivits, dels stickprovsvis utvalda akter. Kungörelse (1974:1046).

9 §  Har till rätten inkommit meddelande att änkling eller änka ingått nytt giftermål, skall rätten ofördröjligen undersöka, huruvida den omgifte i det tidigare äktenskapet har barn, för vilka han är eller skall vara inskriven som förmyndare. Är så förhållandet och har bodelning ej skett efter det tidigare giftet, skall rätten tillse att god man förordnas att vårda den omyndiges rätt vid boutredning, bodelning och skifte.

[S2]Om det till rätten inkomna meddelandet skall rätten, där så erfordras, underrätta överförmyndaren. Har tillsynen över förmynderskapet över flyttats till annan rätt, skall meddelandet översändas till denna.

10 § har upphävts genom förordning (1975:257).

Ändringar

Ändring, SFS 1974:1046

  Omfattning
  ändr. 1-4, 8 §§; omtryck

Ändring, SFS 1975:257

  Omfattning
  upph. 10 §

Ändring, SFS 1975:841

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1976:632) om ändring i förmyndarvårdskungörelsen (1952:303)

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1977:835) om ändring i förmyndarvårdskungörelsen (1952:303)

  Omfattning
  upph. 7 §

Förordning (1988:1333) om ändring i förmyndarvårdskungörelsen (1952:303)

  Omfattning
  ändr. 2-6 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Ändring, SFS 1995:379

  Omfattning
  upph.