Upphävd författning

Kungörelse (1953:524) angående upphävande av skyldigheten för svensk medborgare att tillhöra nationell kyrkoförsamling m.m.

Version: 1953:524

Departement
Civildepartementet KY
Utfärdad
1953-06-30
Ändring införd
SFS 1953:524
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Sådan svensk medborgare, som enligt gällande bestämmelser om medlemskap av finska församlingen i Stockholm samt tyska församlingarna i Stockholm och Göteborg skall vara ansluten till nyssnämnd församling, är hädanefter icke skyldig tillhöra dylik församling. Utträde ur församlingen sker genom vederbörlig anmälan till skattemyndigheten i Stockholm respektive skattemyndigheten i Göteborg.
Skulle svensk medborgare, som på grund av stadgandet i föregående stycke befriats från skyldigheten att vara ansluten till här avsedd församling, önska tillhöra dylik församling, må han tills vidare äga rätt därtill.
Vid tillämpningen av vad i gällande bestämmelser om medlemskap av här avsedd församling stadgas i fråga om rätt för annan svensk medborgare än den, som är därtill skyldig, att tillhöra dylik församling, skall så anses, som om svensk medborgare, vilken frivilligt tillhör församlingen jämlikt stadgandet i nästföregående stycke, alltjämt vore skyldig tillhöra församlingen i fråga. Lag (1991:504).

Ändringar

Kungörelse (1953:524) angående upphävande av skyldigheten för svensk medborgare att tillhöra nationell kyrkoförsamling m.m.

Lag (1991:504) om ändring i kungörelsen (1953:524) angående upphävande av skyldigheten för svensk medborgare att tillhöra nationell kyrkoförsamling m.m.

Ändring, SFS 1992:288

    Omfattning
    upph.