Inaktuell version

Kungörelse (1954:556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen

Version: 1998:1068

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1954-06-30
Ändring införd
SFS 1954 i lydelse enligt SFS 1998:1068
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  1. På begäran av ägaren till eller befälhavaren å svenskt far tyg äger sjöfartsverket, efter mätning i nedan angiven ordning, för fartyget utfärda särskilt, på engelska språket avfattat mätbrev för fart genom Panamakanalen (Panama Canal Tonnage Certificate).

[S2]Sådant mätbrev må jämväl utfärdas för utländskt fartyg, som befinner sig i svensk hamn, därest fartygets ägare eller befälhavare hos sjöfartsverket det begär.

 1. Beträffande svenskt fartyg äger sjöfartsverket medgiva, att mätning som avses i 1 mom. utföres å utländsk ort av svensk skeppsmätare. Har vederbörande statsmyndighet i det främmande landet på framställning av sjöfartsverket samtyckt därtill, må mätningen ock kunna utföras genom förstnämnda myndighets försorg. Kungörelse (1971:992).

2 §  Mätning och dräktighetsberäkning skola verkställas enligt de närmare föreskrifter, som utfärdas av sjöfartsverket. Det åligger verket tillse, att föreskrifterna överensstämma med de av Amerikas Förenta Stater antagna reglerna rörande mätning av fartyg för fart genom Panamakanalen.

[S2]Blanketter till mätbevis och mätbrev fastställas av sjöfartsverket. Kungörelse (1971:992).

3 §  Har fartyg, sedan det försetts med mätbrev enligt denna kungörelse, genom ombyggnad eller annorledes undergått någon på avgiftsplikten inverkande förändring eller begagnas rum som uteslutits vid beräkningen av bruttodräktigheten eller för vilket avdrag gjorts vid bestämmandet av nettodräktigheten för annat ändamål än som utgjort förutsättning för uteslutningen eller avdraget, skall mätbrevet ofördröjligen återställas till sjöfartsverket.

[S2]På begäran av ägaren eller befälhavaren må fartyg som avses i första stycket, i den utsträckning som prövas erforderlig, mätas om och förses med nytt mätbrev för fart genom Panamakanlen. Kungörelse (1971:992).

4 §  Sjöfartsverket fastställer avgifter för mätning enligt denna kungörelse. Förordning (1978:846).

5 §  Bestämmelserna i 13--15 §§, 27 § andra stycket, 28--30 §§ och 33 § förordningen (1994:1162) om skeppsmätning skall gälla i tillämpliga delar. Förordning (1995:520).

6 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Sjöfartsverkets beslut enligt 2 § får överklagas hos regeringen. Förordning (1998:1068).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1954:556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen

Ändring, SFS 1967:4

  Omfattning
  ändr. 4 §

Ändring, SFS 1971:992

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§; ny 6 §

Ändring, SFS 1975:1166

  Omfattning
  ändr. 4, 6 §§

Förordning (1978:846) om ändring i kungörelsen (1954:556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1995:520) om ändring i kungörelsen (1954:556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1998:1068) om ändring i kungörelsen (1954:556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2008:1174) om ändring i kungörelsen (1954:556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 6 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2018:926) om ändring i kungörelsen (1954:556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-07-01