Upphävd författning

Cirkulär (1954:593) om skyldighet för vissa myndigheter att avgiva taxeringsuppgifter

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1954-06-30
Ändring införd
SFS 1954:593
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
I. Bestämmelser i avtalen m.m.
I åtskilliga avtal för undvikande av dubbelbeskattning m.m., som ingåtts mellan Sverige och andra länder, har överenskommits om utbyte av uppgifter, avsedda att tjäna till ledning vid taxering till skatt i respektive länder. I enlighet härmed skola från Sverige utan särskild framställning lämnas vissa taxeringsuppgifter beträffande i utlandet bosatta personer m.fl.
De avtalsbestämmelser, som reglera denna uppgiftsskyldighet, äro bl.a. följande:
 1. Artiklarna 17 och 18 i avtalet den 24 december 1936 mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter (se bilaga till SFS nr 1003/1937) och artikel 8 i avtalet nyssnämnda dag mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående handräckning beträffande arvsskatt (se bilaga till SFS nr 132/1952).
 2. Artiklarna XV och XVI i avtalet den 23 mars 1939 mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande inkomst- och andra skatter (se bilaga till SFS nr 1042/1940).
 3. Artikel XII i avtalet den 17 december 1949 mellan Sverige och Norge angående handräckning i skatteärenden (se SÖ nr 21/1950 eller Kungl. Maj:ts proposition nr 13/1950).
 4. Artikel 24 i avtalet den 25 april 1952 mellan Sverige och Nederländerna för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet (se bilaga 1 till SFS nr 46/1953 och jämför bilaga i Kungl. Maj:ts proposition nr 235/1952 s. 45).
 5. Artikel 12 i avtalet den 27 oktober 1953 mellan Sverige och Danmark angående handräckning i skatteärenden (se Kungl. Maj:ts proposition nr 237/1953) och punkt 2 i en den 1 och den 25 maj 1954 jämlikt artikel 19 i sistnämnda avtal ingången överenskommelse.
II. Uppgifter, som skola lämnas
De uppgifter, som enligt de ovan angivna avtalsbestämmelserna skola tillhandahållas, äro följande:
 1. Uppgift om /k/ lön, arvode eller dylikt /-k/, som utbetalats till i Danmark, Nederländerna eller Norge bosatta personer.
 2. Uppgift angående /k/ pensioner, som utgå på grund av allmän tjänst /-k/ och utbetalats till personer bosatta i Amerikas Förenta Stater, Danmark, Frankrike, Nederländerna eller Norge.
 3. Uppgift angående pensioner, som utgå på grund av enskild tjänst och utbetalats till personer bosatta i Amerikas Förenta Stater, Danmark, Frankrike, Nederländerna eller Norge.
 4. Uppgift angående /k/ livräntor /-k/, som utbetalats till personer bosatta i Amerikas Förenta Stater, Frankrike, Nederländerna eller Norge.
 5. Uppgift angående /k/ royalty /-k/ för nyttjanderätt till patent o.dyl., som utgivits till personer bosatta i Nederländerna.
 6. Uppgifter angående /k/ utdelningar å aktier /-k/, som tillfallit fysiska eller juridiska personer hemmahörande i Amerikas Förenta Stater, Danmark, Frankrike, Nederländerna eller Norge.
 7. Uppgift angående /k/ utdelningar å andelsbevis /-k/, som utbetalats till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i Amerikas Förenta Stater, Frankrike eller Norge.
 8. Uppgift angående /k/ ränta å obligationer /-k/ och andra dylika värdepapper, som utbetalats till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i Amerikas Förenta Stater, Danmark, Frankrike, Nederländerna eller Norge.
 9. Uppgift angående /k/ ränta å tillgodohavanden /-k/ i banker, sparbanker och liknande penninginrättningar, som tillfallit personer bosatta i Danmark eller Norge.
 10. Uppgift angående annan /k/ inkomst av fast eller lös egendom /-k/, som åtnjutits av i Nederländerna hemmahörande personer.
 11. Uppgift angående sådana /k/ tillgodohavanden /-k/ i banker, sparbanker eller andra liknande penninginrättningar, som tillhöra fysiska eller juridiska personer hemmahörande i Amerikas Förenta Stater, Danmark eller Norge eller fysiska personer bosatta i Frankrike.
 12. Uppgift å personer, som ha ingivit /k/ deklaration /-k/avseende svensk inkomst- eller förmögenhetsskatt till den för riket gemensamma taxeringsnämnden, om deklaranten är amerikansk medborgare med hemvist i Amerikas Förenta Stater eller fysisk eller juridisk person hemmahörande i Frankrike eller Nederländerna.
 13. Uppgift ur /k/ bouppteckning /-k/ rörande kvarlåtenskap efter person, som vid dödsfallet var bosatt i Frankrike.
 14. Uppgift ur /k/ bouppteckning /-k/ angående fast egendom i Norge eller tillgångar nedlagda i rörelse därstädes, som efterlämnats av avliden person, vilken vid sin död var bosatt i Sverige.
 15. Uppgift ur /k/ bouppteckning /-k/ i anledning av dödsfall rörande skulder till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i Amerikas Förenta Stater eller Frankrike.
 16. Uppgift angående /k/ beslut om tillstånd att utöva handel /-k/ i Sverige för fysisk eller juridisk person hemmahörande i Frankrike.
 17. Uppgift angående /k/ beslut rörande tillstånd att förvärva fast egendom /-k/ i Sverige för fysisk eller juridisk person hemmahörande i Frankrike eller, såvitt fråga är om förvärv för affärsändamål, för fysisk eller juridisk person hemmahörande i Amerikas Förenta Stater.
 18. Uppgift i sådana fall, då ett företag åtnjutit inkomst av rörelse, som utövats förutom från /k/ fast driftställe /-k/ i Sverige från sådant driftställe i Nederländerna, angående av beskattningsmyndighet verkställd fördelning av inkomsten å de olika fasta driftställena.
 19. Att i visst fall anmälan skall göras till finansdepartementets rättsavdelning, då omräkning skett av vinstfördelning mellan ett företags huvudkontor och dess fasta driftställe, framgår av de i bilaga 2 till kungörelsen den 26 maj 1950, nr 198, meddelade anvisningarna till artikel 5 i avtalet den 21 december 1949 mellan Sverige och Finland.
 20. Att anmälan skall göras till finansdepartementets rättsavdelning i vissa fall, då beskattningsmyndighet tillämpat bestämmelserna i 43 § kommunalskattelagen, framgår av utfärdade anvisningar till vissa avtal för undvikande av dubbelbeskattning (se de i bilaga 2 till kungörelsen den 7 oktober 1949, nr 523, intagna anvisningarna till artikel IV i avtalet den 30 mars 1949 mellan Sverige och Storbritannien, de i bilaga 2 till kungörelsen den 26 maj 1950, nr 198, intagna anvisningarna till artikel 11 i avtalet den 21 december 1949 mellan Sverige och Finland, de i bilaga 2 till kungörelsen den 20 september 1951, nr 626, intagna anvisningarna till artikel IV i avtalet den 6 april 1951 mellan Sverige och Canada, de i bilaga 2 till kungörelsen den 13 februari 1953, nr 46, intagna anvisningarna till artikel 7 i förenämnda avtal mellan Sverige och Nederländerna samt de i bilaga 2 till kungörelsen den 8 januari 1954, nr 5, intagna anvisningarna till artikel 5 i avtalet den 1 april 1953 mellan Sverige och Belgien).
III. Uppgiftsskyldiga myndigheter, m.m.
Beträffande uppgiftsskyldighetens fullgörande finner Kungl. Maj:t gott föreskriva, att uppgifterna skola lämnas i den ordning som nedan angives. För samtliga fall, där uppgift skall översändas från en myndighet till en annan, gäller att översändandet skall ske utan tidsutdräkt.
 1. /k/ Den för riket gemensamma taxeringsnämnden /-k/ skall till riksskattenämnden lämna uppgifter, som avses under II a), b), c), d), e), g), h), i), j), k) och l), i den mån uppgift kan erhållas från inkomna deklarationer eller andra handlingar.
 2. /k/ Annan beskattningsnämnd /-k/ har att till länsstyrelsen i länet överlämna sådana till nämnden inkomna uppgifter avseende fysiska eller juridiska personer hemmahörande i Amerikas Förenta Stater, Danmark, Frankrike, Nederländerna eller Norge, vilka icke föranlett taxering inom nämndens taxeringsdistrikt och vilka icke heller jämlikt 78 § e) taxeringslagen skola översändas till annan beskattningsnämnd.
 3. /k/ Länsstyrelse /-k/ skall därefter till riksskattenämnden insända sålunda enligt b) överlämnade uppgifter.
 4. /k/ Taxeringsintendent /-k/ har att till finansdepartementets rättsavdelning insända uppgift, varom under II r) förmäles, och anmälan enligt II s) och t).
 5. /k/ Kupongskattekontoret /-k/ åligger att med ledning av inkomna uppgifter angående utdelning å aktier till riksskattenämnden lämna uppgifter, som under II f) sägs.
 6. /k/ Allmän underrätt /-k/ skall till riksskattenämnden lämna de uppgifter, som avses under II m), n) och o).
 7. Vederbörande /k/ tjänsteman i handelsdepartementet /-k/ har att till riksskattenämnden avgiva uppgifter, som under II p) avses.
 8. Vederbörande /k/ tjänsteman i justitiedepartementet /-k/ har att likaledes till riksskattenämnden avgiva uppgift, varom under II q) förmäles.
 9. /k/ Riksskattenämnden /-k/ har att med ledning av dit inkomna uppgifter rörande livräntor, räntor och tillgodohavanden i banker iordningställa uppgifter enligt II d), i) och k). (Jämför 1974:773 ö.b.)
IV. Blanketter m.m.
Vissa av de ovan under II uppräknade uppgifterna skola lämnas på särskilda blanketter, vilka tillhandahållas av riksskattenämnden. Beträffande de olika uppgifterna gäller följande.
 1. Uppgiftsskyldigheten enligt II f) fullgöres genom överlämnande av till kupongskattekontoret inkomna uppgifter enligt formulär 18 b); dock att uppgifter angående aktieutdelning, som uppburits av i Danmark hemmahörande personer, skola avgivas å blankett enligt formulär A/Da.
 2. Uppgiftsskyldigheten enligt II m), n) eller o) fullgöres genom insändande av utdrag i tillämpliga delar av bouppteckning, som för inregistrering ingivits till underrätten. Då fråga är om uppgift enligt II m) skall sådant utdrag utvisa, förutom den avlidnes fullständiga namn, yrke och hemvist samt dödsdagen, bruttotillgångarnas slutsumma, beloppet av samtliga skulder ävensom bouppteckningens slutbelopp.
 3. Uppgiftsskyldigheten enligt II a), b), c), d), g), h), i) eller k) skall, såvitt avser i /k/ Danmark /-k/ eller /k/ Norge /-k/ hemmahörande personer, fullgöras genom översändande av sådana inkomna uppgifter rörande dessa personers inkomst eller förmögenhet, som icke föranlett taxering här i riket.
 4. Beträffande personer med hemvist i /k/ Amerikas Förenta Stater /-k/ skall uppgift, som under II b), c), d), g) och h) sägs, lämnas å blankett enligt formulär A/US, uppgift enligt II k) å blankett enligt formulär B/US, uppgift enligt II l) å blankett enligt formulär C/US samt uppgift enligt II q) genom avskrift av tillståndsbeslutet.
 5. Då fråga är om i /k/ Frankrike /-k/ hemmahörande personer, skall uppgift, som avses under II b), c) och d), avfattas å blankett enligt formulär A/Fr, uppgift enligt II g) avgivas å blankett enligt formulär B/Fr, uppgift enligt II h) lämnas å blankett enligt formulär C/Fr, uppgift enligt II k) avgivas å blankett enligt formulär D/Fr, uppgift enligt II l) avfattas enligt formulär E/Fr samt uppgift enligt II p) och q) lämnas genom avskrift av tillståndsbeslutet.
 6. Beträffande i /k/ Nederländerna /-k/ bosatta personer skola för uppgifter enligt II a), b), c), d), e), h) och j) användas blanketter enligt formulär A/Ne samt uppgift enligt II l) avfattas å blankett enligt formulär B/Ne.
V. Riksskattenämndens vidarebefordran av uppgifter m.m.
Riksskattenämnden har att årligen före januari månads utgång överlämna under nästföregående år inkomna uppgifter ävensom hos nämnden färdigställda uppgifter till finansdepartementets rättsavdelning för vidarebefordran till vederbörande utländska myndigheter; dock att uppgifter, varom under II a), b), c), d), e), h) eller j) förmäles, avseende i Nederländerna hemmahörande person, endast behöva överlämnas, därest vederbörandes inkomst enligt uppgifterna överstiger 1 000 kronor.
Det åligger vidare riksskattenämnden att övervaka att myndigheterna fullgöra den i detta cirkulär avsedda uppgiftsskyldigheten.

Ändringar

Cirkulär (1954:593) om skyldighet för vissa myndigheter att avgiva taxeringsuppgifter beträffande i utlandet bosatta personer m.fl.

Förordning (1990:1244) om upphävande av cirkuläret (1954:593) om skyldighet för vissa myndigheter att avgiva taxeringsuppgifter beträffande i utlandet bosatta personer m.fl.

  Omfattning
  upph.