Upphävd författning

Taxeringslag (1990:324)

(TaxL)

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1990-05-10
Ändring införd
SFS 1990:324 i lydelse enligt SFS 2011:1277
Ikraft
1990-06-30
Upphäver
Taxeringslag (1956:623)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

[K1]1 §  Denna lag gäller vid fastställelse av underlaget för att ta ut skatt eller avgift (taxering) enligt

 1. inkomstskattelagen (1999:1229),
 2. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
 3. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket14 och 6–10 nämnda lag,
 4. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
 5. lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
 6. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift.

[S2]Lagen gäller även vid handläggning av ärenden om särskilda avgifter (skattetillägg och förseningsavgift) om inte annat följer av 5 kap.

[S3]Lagen innehåller bestämmelser som ska gälla vid handläggning av mål om taxering och särskilda avgifter i allmän förvaltningsdomstol.

[S4]Att bestämmelserna i denna lag gäller även i fråga om förfarandet för fastställelse av mervärdesskatt i vissa fall framgår av 10 kap. 31 § skattebetalningslagen (1997:483). Lag (2011:1277).

Prop. 1996/97:117: Ändringen i paragrafen är en följdändring med anledning av den nya förmögenhetsskattelagen.

Prop. 2007/08:55: Ändringen är en konsekvens av den nya punkten, 9, i 2 § första stycket lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

[K1]3 §  Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområden som i inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]Bestämmelserna om juridiska personer ska dock tillämpas också på handelsbolag och dödsbon.

[S3]Med kommun likställs i denna lag landsting och annan menighet som har beskattningsrätt. Lag (2007:1399).

[K1]4 §  I lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter finns bestämmelser om skyldigheten att lämna uppgifter till ledning för taxering. I fråga om debitering, redovisning och betalning av skatt gäller bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483). Lag (2001:1231).

2 kap. Taxeringsorganisationen

Skatteverket

[K2]1 §  Skatteverket ansvarar för taxeringsarbetet i landet.

[S2]Vid Skatteverket finns skattekontor. Vid varje skattekontor finns en skattenämnd. Lag (2003:655).

Prop. 2002/03:99: De skattekontor som kommer att finnas vid Skatteverket enligt andra stycket när den nya organisationen införs motsvarar de skattekontor som enligt nuvarande regler finns vid skattemyndigheterna.

Upphävandet av nuvarande tredje stycket har sin grund i att de befogenheter för Riksskatteverket som där regleras automatiskt tillkommer Skatteverket när myndigheterna inom skatteförvaltningen slås samman till en enda myndighet.

Skattenämnden

[K2]3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta att en skattenämnd skall bestå av flera avdelningar. Bestämmelserna om skattenämnd gäller även avdelning.

[K2]4 §  Taxeringsärende avgörs i skattenämnd, om ärendet

 1. avser omprövning av en tvistig fråga och nämnden inte tidigare prövat de omständigheter och bevis den skattskyldige åberopar,
 2. avser en skälighets- eller bedömningsfråga av väsentlig ekonomisk betydelse för den skattskyldige,
 3. av någon annan särskild anledning bör prövas i nämnden.

 • RÅ 1999:52:Hos skattemyndigheten har ett omprövningsbeslut rörande en tvistig fråga fattats av en enskild tjänsteman i stället för i skattenämnd. Först efter utgången av året efter taxeringsåret har frågan omprövats av skattenämnd. Den felaktiga handläggningen har inte medfört att taxeringsbeslutet undanröjts.

[K2]5 §  I skattenämnd finns ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter. Om nämnden består av flera avdelningar, skall det finnas en ordförande för varje avdelning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer antalet vice ordförande vid varje skattekontor.

[K2]6 §  Ordföranden och vice ordföranden i skattenämnden skall vara tjänstemän vid Skatteverket. De förordnas av verket för högst fyra år i taget.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer det antal övriga ledamöter i skattenämnden som skall finnas vid varje skattekontor. Sådana ledamöter väljs för högst fyra år. För val av dessa ledamöter gäller bestämmelserna i 7 kap.5-7 §§. Lag (2003:655).

Prop. 2002/03:99: Enligt dagens ordning kan regionskattechefen utan särskilt förordnande som ordförande eller vice ordförande träda in som ordförande i skattenämnd. I praktiken förekommer detta bara i undantagsfall. Ändringen i andra stycket i det lagförslag som remitterades till Lagrådet innebar att Skatteverkets generaldirektör eller en av denne förordnad tjänsteman fick träda in som ordförande i skattenämnd om ärendets beskaffenhet krävde sådan medverkan.

I förhållande till nu gällande ...

[K2]7 §  Skattenämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och tre övriga ledamöter är närvarande. Nämnden är dock beslutför med tre ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, om de är ense om utgången i ärendet. Fler än ordföranden eller vice ordföranden och fem övriga ledamöter får inte delta i behandlingen av ett ärende. Lag (1999:1055).

Prop. 1999/2000:6: I bestämmelsen föreslås att skattenämnden skall vara beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och tre övriga ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Vidare föreslås att en regel införs som innebär att skattenämnden är beslutför med tre ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, om de är ense om utgången.

Regeln har närmare kommenterats i avsnitt 6.5.

3 kap. Utredning i taxeringsärenden

 • RÅ 2000:58:Ett tidningsföretag har med stöd av 3 kap. 43 § lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter förelagts att till skattemyndigheten lämna uppgifter om en annonsör. Fråga om tillämpning av reglerna i 3 kap. 13-14 c §§ taxeringslagen (1990:324) om undantag från föreläggande när tidningsföretaget till stöd för en begäran om sådant undantag åberopar tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen.

Skatteverkets utredningsskyldighet

[K3]1 §  Skatteverket skall se till att ärendena blir tillräckligt utredda. Lag (2003:655).

 • RÅ 2007:65:Ett bolag har medgivits befrielse från skattetillägg eftersom påföljden - skattetillägg på drygt 70 milj. kr - inte stod i rimlig proportion till bolagets försummelse.
 • RÅ 2005:7:En fråga om avdrag för nedskrivning av anläggningstillgång i form av aktier i ett dotterbolag har inte ansetts angå samma "sak" som en fråga om eventuell beskattning av utdelning från dotterbolaget. Frågorna har dock ansetts ha så nära samband att det med hänsyn även till övriga omständigheter framstått som uppenbart oskäligt att ta ut skattetillägg. Även fråga om skattemyndighets utredningsskyldighet. Inkomsttaxering 1997.
 • RÅ 2004:106:Uppgifter från tidigare års deklaration som funnits registrerade i det centrala skatteregistret har ansetts utgöra sådant normalt tillgängligt kontrollmaterial som medför att skattetillägg skall påföras efter en lägre procentsats.
 • RÅ 2008:51:Förutsättningar för att påföra skattetillägg har inte ansetts föreligga då en skattskyldig i sin självdeklaration yrkat avdrag för kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med ett tio gånger för högt belopp och det yrkade avdraget motsvarade två tredjedelar av deklarerad löneinkomst. Inkomsttaxering 2003.
 • RÅ 2004:11:Grund för att påföra skattetillägg har ansetts föreligga då ett aktiebolag yrkat avdrag för nedskrivning av anläggningstillgångar och de lämnade uppgifterna inte motsade att bolaget hade rätt till sådant avdrag. Inkomsttaxering 1999.
 • RÅ 2003:4:Grund för att påföra skattetillägg har inte ansetts föreligga då ett bolag utan närmare förklaring yrkat avdrag för nedskrivning av anläggningstillgångar. Inkomsttaxering 1997.
 • RÅ 2003:22:Skattetillägg har inte påförts då företag, som enligt deklarationen haft pensionskostnader, inte tagit upp vare sig inkomsten av näringsverksamheten eller underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader på huvudblankettens första sida. Inkomsttaxering 1999.

[K3]2 §  Den skattskyldige skall ges tillfälle att yttra sig innan hans ärende avgörs, om det inte är onödigt.

[S2]I fråga om den skattskyldiges rätt att få del av uppgifter som har tillförts ärendet genom någon annan än honom själv och att få tillfälle att yttra sig över dem gäller bestämmelserna i 17 § förvaltningslagen (1986:223).

 • RÅ 1995:27:Fråga om skattemyndighet fullgjort kommunikationsskyldigheten vid omprövningsbeslut. Inkomsttaxering 1991.

[K3]3 §  Kan det antas att den skattskyldige inte är deklarationsskyldig enligt bestämmelserna i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter får beslut om taxering fattas på grundval av kontrolluppgift om intäkter i inkomstslaget kapital utan att den skattskyldige underrättats om och fått tillfälle att yttra sig över kontrolluppgiften. Lag (2001:1231).

[K3]4 §  Vill den skattskyldige lämna upplysningar muntligt inför skattenämnden i ett taxeringsärende som angår honom och skall avgöras i nämnden, skall han få tillfälle till det om inte särskilda skäl talar emot det.

Föreläggande att lämna upplysningar eller visa upp handling

[K3]5 §  Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara skattskyldig att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling som behövs för kontroll av att uppgifterna i hans självdeklaration är riktiga eller annars för hans taxering.

[S2]Skatteverket får också förelägga den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk person än dödsbo, att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling som behövs för kontroll av att skyldigheten enligt 19 kap. 2 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter fullgörs. Lag (2010:850).

Prop. 2009/10:204: Paragrafen innehåller bestämmelser som ger Skatteverket möjlighet att utfärda föreläggande för att få in uppgifter eller ta del av handlingar som behövs för vissa kontroller.

I andra stycket, som är nytt, föreskrivs en skyldighet för den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078; se 2 kap. i den lagen), eller som är en annan juridisk person än dödsbo, att efter föreläggande ...

Prop. 2002/03:106: Bestämmelserna i paragrafens andra stycke flyttas till en ny 6 §. Förändringen innebär att i 5 § kommer att regleras förelägganden utan vitessanktion.

[K3]6 §  Ett föreläggande enligt 5 § får förenas med vite, om det finns anledning att anta att det annars inte följs.

[S2]Första stycket gäller inte, om det finns anledning att anta att den skattskyldige eller, om denne är en juridisk person, ställföreträdare för den skattskyldige har begått en gärning som är straffbelagd eller kan leda till skattetillägg och föreläggandet avser utredning av en fråga som har samband med den misstänkta gärningen. Lag (2003:211).

Prop. 2002/03:106: Paragrafens första stycke motsvarar den bestämmelse som tidigare fanns i 3 kap. 5 § andra styckets första mening. Genom bestämmelsen regleras möjligheten att förelägga en skattskyldig vid vite att medverka i en taxeringsutredning.

Paragrafens andra stycke motsvarar den bestämmelse om förbud att använda vitesföreläggande som tidigare fanns i 3 kap. 5 § andra stycket andra meningen. Tillämpningsområdet föreslås dock utvidgas till att även omfatta förbud att använda ...

 • RÅ 2007:23:Skatteverket har i visst fall inte ägt förena ett föreläggande att komma in med kontoutdrag avseende bankkonto i utlandet med vite.

Taxeringsbesök

[K3]7 §  Om några uppgifter i en självdeklaration behöver kontrolleras genom avstämning mot räkenskaper, anteckningar eller andra handlingar, får Skatteverket komma överens med den skattskyldige om att sådan avstämning skall göras vid besök hos honom eller vid annat personligt sammanträffande. Överenskommelse får även träffas om besiktning av fastighet, inventarier eller annat som är av betydelse för taxeringskontrollen. Lag (2003:655).

Taxeringsrevision

[K3]8 §  Skatteverket får besluta om taxeringsrevision för att kontrollera att deklarations- och annan uppgiftsskyldighet enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter fullgjorts riktigt och fullständigt eller att förutsättningar finns att fullgöra uppgiftsskyldighet som kan antas uppkomma.

[S2]Skatteverket får besluta om taxeringsrevision också för att inhämta uppgifter av betydelse för kontroll enligt första stycket av någon annan än den som revideras.

[S3]Taxeringsrevision får göras hos den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) och hos annan juridisk person än dödsbo. Lag (2003:655).

[K3]9 §  Ett beslut om taxeringsrevision skall innehålla uppgift om ändamålet med revisionen och om möjligheten att undanta handlingar och uppgifter enligt 13 och 14 §§.

[S2]I ett beslut om revision som avses i 8 § andra stycket får Skatteverket, om det finns särskilda skäl, utesluta uppgift om vilken person eller rättshandling granskningen avser.

[S3]I ett beslut om taxeringsrevision skall en eller flera tjänstemän förordnas att verkställa revisionen (revisor).

[S4]Den reviderade skall underrättas om beslutet innan revisionen verkställs. Är det av betydelse att vidta sådana åtgärder som avses i 11 § andra stycket, får dock underrättelse ske i samband med att revisionen verkställs, om kontrollen annars kan mista sin betydelse. Även i fall där revisionen är begränsad till sådana handlingar som rör personalen och utförs i samband med kontroll enligt lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher får underrättelse ske i samband med att revisionen verkställs. Lag (2006:578).

Prop. 2005/06:169: I tredje stycket görs ett tillägg som behandlar den begränsade revision som Skatteverket får besluta om i samband med kontrollbesök enligt den föreslagna lagen om skattekontroll i vissa branscher. Innebörden är att näringsidkaren inte behöver underrättas om revisionsbeslutet innan revisionen verkställs. Den viktigaste handlingen för Skatteverket att kontrollera är personalliggaren men bestämmelsen ger Skatteverket rätt att kontrollera även andra handlingar hos näringsidkaren som är att hänföra ...

[K3]10 §  En taxeringsrevision skall bedrivas i samverkan med den reviderade och på ett sådant sätt att den inte onödigt hindrar verksamheten. För det fall den reviderade inte samverkar finns bestämmelser om vite i 12 § fjärde stycket och om andra tvångsåtgärder i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet.

[S2]Revisionen får verkställas hos den reviderade om han medger det. Revisionen skall ske hos den reviderade om han begär det och revisionen kan göras där utan betydande svårighet.

[S3]Om revisionen inte verkställs hos den reviderade skall handlingarna på begäran överlämnas till revisorn mot kvitto. Lag (1994:467).

[K3]11 §  Vid taxeringsrevision får räkenskapsmaterial och andra handlingar som rör verksamheten granskas om de inte skall undantas enligt 13 §.

[S2]Vid revision får revisorn inventera kassan, granska lager, maskiner och inventarier samt besiktiga lokaler och byggnader som används i verksamheten. Revisorn får också ta prov på varor som används, säljs eller tillhandahålls på annat sätt i verksamheten samt prova kassaapparatur, särskild räknarapparatur, mätapparatur och annan teknisk utrustning.

[S3]Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Lag (1997:494).

[K3]12 §  Vid taxeringsrevision skall den reviderade tillhandahålla revisorn de handlingar och lämna de upplysningar som behövs för revisionen. Han skall också lämna tillträde till utrymmen som huvudsakligen används i verksamheten för sådan åtgärd som avses i 11 § andra stycket och om möjligt ställa en ändamålsenlig arbetsplats till förfogande. Den reviderade skall i övrigt ge den hjälp som behövs vid revisionen.

[S2]Revisorn skall på begäran ges tillfälle att själv använda terminal eller annat tekniskt hjälpmedel för att ta del av upptagning som kan uppfattas endast med sådant hjälpmedel, om inte den reviderade i stället tillhandahåller en kopia av upptagningen och denna utan svårighet kan granskas med annat tillgängligt tekniskt hjälpmedel. Revisorn får kontrollera att kopian stämmer överens med den upptagning som finns hos den reviderade.

[S3]Vid granskning av upptagning som avses i andra stycket får endast de tekniska hjälpmedel och sökbegrepp användas, som behövs för att tillgodose ändamålet med revisionen. Granskningen får inte verkställas via telenät.

[S4]Om den reviderade inte fullgör sina skyldigheter enligt första eller andra stycket, får Skatteverket förelägga honom vid vite att fullgöra dem. Finns det anledning att anta att den reviderade eller, om den reviderade är juridisk person, ställföreträdare för den reviderade har begått en gärning som är straffbelagd eller som kan leda till skattetillägg, får den reviderade inte föreläggas vid vite att medverka i utredningen av en fråga som har samband med den misstänkta gärningen. Lag (2003:655).

Prop. 2002/03:106: Det förbud mot att använda vitesföreläggande i en taxeringsrevision som regleras i paragrafens fjärde stycke utvidgas på samma sätt som motsvarande förbud i 6 § andra stycket. Se kommentaren till 6 § andra stycket.

[K3]12 a §  En revision får inte pågå längre tid än nödvändigt. Räkenskapsmaterial och andra handlingar som överlämnats till revisorn skall så snart som möjligt och senast när revisionen avslutats återlämnas till den reviderade.

[S2]Har den reviderade försatts i konkurs när handlingarna skall återlämnas, skall Skatteverket överlämna handlingarna till konkursförvaltaren. Skatteverket skall underrätta den reviderade om att handlingarna överlämnats till konkursförvaltaren.

[S3]Skatteverket skall snarast lämna meddelande om resultatet av revisionen till den reviderade i de delar som rör honom. Lag (2003:655).

Handlingar och uppgifter som skall undantas

[K3]13 §  På den enskildes begäran skall från föreläggande eller revision undantas

 1. handling som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken,
 2. annan handling med ett betydande skyddsintresse om handlingens innehåll på grund av särskilda omständigheter inte bör komma till någon annans kännedom.

[S2]Handling som avses i första stycket 2 får undantas endast om handlingens skyddsintresse är större än dess betydelse för kontrollen.

[S3]Bestämmelserna i första och andra styckena gäller i tillämpliga delar även föreläggande att lämna uppgifter. Lag (1994:467).

 • RÅ 2001:67:Fråga om de begränsningar i advokats vittnesplikt som följer av 36 kap. 5 § rättegångsbalken ger stöd för undantag från föreläggande att lämna uppgifter för skattekontroll. - Undantag har medgivits beträffande uppgifter om vad vissa betalningar, som gjorts från ett depåkonto hos en fondkommissionär till en advokatbyrå, avsåg samt, om uppgifterna avsåg klient, om och hur betalning till denne skett (I). Däremot har uppgifter i fakturor, som en advokatbyrå tillställt klienter, om klienternas identitet och debiterade belopp - till skillnad från uppgifter om klienternas motparter och om vad uppdragen avsett - inte ansetts omfattas av sådant undantag (II).
 • RÅ 2000:58:Ett tidningsföretag har med stöd av 3 kap. 43 § lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter förelagts att till skattemyndigheten lämna uppgifter om en annonsör. Fråga om tillämpning av reglerna i 3 kap. 13-14 c §§ taxeringslagen (1990:324) om undantag från föreläggande när tidningsföretaget till stöd för en begäran om sådant undantag åberopar tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen.
 • RÅ 2005:40:Handlingar med vissa uppgifter om anställdas samtal med mobiltelefoner som arbetsgivaren tillhandahållit har inte undantagits från revision enligt 3 kap. 13 § taxeringslagen.

[K3]14 §  En skriftlig begäran om befrielse från föreläggande att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling skall ges in till den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande enligt 22 kap.1 a-1 c §§skattebetalningslagen (1997:483), tillsammans med föreläggandet och den begärda handlingen eller uppgiften.

[S2]Om den reviderade begär att en handling skall undantas från revision skall handlingen, om Skatteverket anser att den bör granskas, omedelbart förseglas och överlämnas till förvaltningsrätten.

[S3]Förvaltningsrätten skall utan dröjsmål pröva om handlingen eller uppgiften skall undantas från kontrollen. Lag (2009:805).

Prop. 2002/03:99: Ändringen i första stycket motiveras av att den lämpligaste ordningen har bedömts vara att samma länsrätt som prövar ett eventuellt överklagande av Skatteverkets taxeringsbeslut prövar en begäran om befrielse från föreläggande att lämna uppgift m.m. Utan denna förändring skulle nämligen det förhållandet kunna uppkomma att nu berörda prövningar kan komma att ske i olika länsrätter. Se vidare avsnitt 6.15.2.

[K3]14 a §  I fråga om upptagning, som avses i 11 § tredje stycket, bestämmer förvaltningsrätten i vilken form eller på vilket sätt den skall tillhandahållas i målet.

[S2]Förvaltningsrätten får, i fråga om upptagning som avses i föregående stycke, besluta om sådana begränsningar i revisorns rätt att själv använda tekniska hjälpmedel som behövs för att uppgift, som skall undantas från granskning, inte skall bli tillgänglig för revisorn. Lag (2009:805).

 • RÅ 2001:67:Fråga om de begränsningar i advokats vittnesplikt som följer av 36 kap. 5 § rättegångsbalken ger stöd för undantag från föreläggande att lämna uppgifter för skattekontroll. - Undantag har medgivits beträffande uppgifter om vad vissa betalningar, som gjorts från ett depåkonto hos en fondkommissionär till en advokatbyrå, avsåg samt, om uppgifterna avsåg klient, om och hur betalning till denne skett (I). Däremot har uppgifter i fakturor, som en advokatbyrå tillställt klienter, om klienternas identitet och debiterade belopp - till skillnad från uppgifter om klienternas motparter och om vad uppdragen avsett - inte ansetts omfattas av sådant undantag (II).

[K3]14 b §  Om den enskilde begär det, skall förvaltningsrätten pröva om beslut kan fattas utan att rätten granskar handlingen.

[S2]Anser den enskilde att en handling eller uppgift inte omfattas av kontrollen handläggs frågan om undantagande på sätt som anges i 14 och 14 a §§ samt i första stycket. Lag (2009:805).

 • RÅ 2001:67:Fråga om de begränsningar i advokats vittnesplikt som följer av 36 kap. 5 § rättegångsbalken ger stöd för undantag från föreläggande att lämna uppgifter för skattekontroll. - Undantag har medgivits beträffande uppgifter om vad vissa betalningar, som gjorts från ett depåkonto hos en fondkommissionär till en advokatbyrå, avsåg samt, om uppgifterna avsåg klient, om och hur betalning till denne skett (I). Däremot har uppgifter i fakturor, som en advokatbyrå tillställt klienter, om klienternas identitet och debiterade belopp - till skillnad från uppgifter om klienternas motparter och om vad uppdragen avsett - inte ansetts omfattas av sådant undantag (II).

[K3]14 c §  Om en handling eller del av handling undantagits från kontroll, får dess innehåll inte återges eller åberopas vid redogörelse för granskningen eller annars inför myndighet. Detta gäller även om en handling, utan beslut av förvaltningsrätten, återlämnats efter det att den begärts undantagen.

[S2]Ett beslut i fråga om undantagande av handling eller uppgift gäller omedelbart om inte annat anges i beslutet. Lag (2009:805).

 • RÅ 2001:67:Fråga om de begränsningar i advokats vittnesplikt som följer av 36 kap. 5 § rättegångsbalken ger stöd för undantag från föreläggande att lämna uppgifter för skattekontroll. - Undantag har medgivits beträffande uppgifter om vad vissa betalningar, som gjorts från ett depåkonto hos en fondkommissionär till en advokatbyrå, avsåg samt, om uppgifterna avsåg klient, om och hur betalning till denne skett (I). Däremot har uppgifter i fakturor, som en advokatbyrå tillställt klienter, om klienternas identitet och debiterade belopp - till skillnad från uppgifter om klienternas motparter och om vad uppdragen avsett - inte ansetts omfattas av sådant undantag (II).
 • RÅ 2000:58:Ett tidningsföretag har med stöd av 3 kap. 43 § lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter förelagts att till skattemyndigheten lämna uppgifter om en annonsör. Fråga om tillämpning av reglerna i 3 kap. 13-14 c §§ taxeringslagen (1990:324) om undantag från föreläggande när tidningsföretaget till stöd för en begäran om sådant undantag åberopar tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen.
15 § Har upphävts genom lag (2001:1231).

Utlämnande av uppgifter

[K3]16 §  Uppgifter som en myndighet förfogar över och som behövs för taxering ska på Skatteverkets begäran tillhandahållas verket.

[S2]Uppgiftsskyldighet enligt första stycket föreligger dock inte i fråga om uppgifter för vilka sekretess gäller till följd av 15 kap.1 eller 2 § eller 16 kap. 1 §offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller en bestämmelse till vilken hänvisas i någon av de nämnda paragraferna.

[S3]Om sekretess gäller för uppgift enligt någon annan bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen och ett utlämnande skulle medföra synnerligt men för något enskilt eller allmänt intresse, föreligger uppgiftsskyldighet endast om regeringen på ansökan av Skatteverket beslutar att uppgiften ska lämnas ut. Lag (2009:443).

[K3]17 §  Uppgifter i självdeklarationer och i andra handlingar som har upprättats eller för granskning omhändertagits vid taxeringskontroll eller lämnats till ledning för taxering enligt bestämmelserna i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter får tillhandahållas myndighet i främmande stat med vilken Sverige har träffat överenskommelse om handräckning i skatteärenden. Lag (2003:655).

Prop. 2002/03:99: I nuvarande lydelse av första stycket regleras uppgiftsutbyte mellan olika skattemyndigheter och mellan skattemyndigheter och Riksskatteverket. Något behov av sådana regler finns inte när det blir endast en myndighet inom skatteförvaltningen, Skatteverket, som utövar taxerings- eller skattekontroll. Ändringarna i paragrafen skall ses mot denna bakgrund.

18 § Har upphävts genom lag (2001:1231).

[K4]1 §  Taxeringsbeslut är grundläggande beslut om årlig taxering, omprövningsbeslut och beslut om taxeringsåtgärder efter domstols beslut.

[S2]Den skattskyldige skall utan dröjsmål underrättas om innehållet i ett taxeringsbeslut, om det inte är uppenbart obehövligt. Om beslutet är till den skattskyldiges nackdel skall han underrättas om hur han kan begära omprövning av eller överklaga beslutet.

Årlig taxering

[K4]2 §  Skatteverket skall varje taxeringsår fatta taxeringsbeslut före utgången av november på grundval av de uppgifter som lämnats enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt vad som i övrigt framkommit vid utredning enligt 3 kap.Lag (2003:655).

[K4]2 a §  Grundläggande beslut om årlig taxering får fattas genom automatisk databehandling i det fall skälen för beslutet enligt 20 § första stycket 1 förvaltningslagen (1986:223) får utelämnas. Lag (1994:766).

[K4]3 §  Kan skatt eller underlag för att ta ut skatt inte beräknas tillförlitligt på grund av att den skattskyldige, trots att han varit skyldig att lämna självdeklaration, inte avgett någon sådan, eller på grund av brister i eller bristfälligt underlag för deklarationen, skall skatten eller underlaget för att ta ut skatt uppskattas till det belopp som framstår som skäligt med hänsyn till vad som framkommit i ärendet (skönstaxering). Lag (1992:1660).

4 § Har upphävts genom lag (2001:1231).

[K4]5 §  Skatteverket skall inte ta upp en inkomst till beskattning hos en skattskyldig för vilken grundläggande beslut om årlig taxering fattas senast den 15 augusti taxeringsåret om den skattskyldige gör sannolikt att det efter denna tidpunkt kommer att finnas förutsättningar för att han inte skall vara skattskyldig för inkomsten på grund av bestämmelserna i 3 kap.9-13 §§inkomstskattelagen (1999:1229). I det fall grundläggande beslut fattas efter den 15 augusti gäller motsvarande om den skattskyldige gör sannolikt att nämnda förutsättningar kommer att finnas efter utgången av november taxeringsåret. Lag (2003:655).

[K4]6 §  Skatteverket får avstå från att vid taxeringen avvika från en självdeklaration, om avvikelsen skulle avse endast ett mindre belopp. Lag (2003:655).

Omprövning

[K4]7 §  Skatteverket skall ompröva ett taxeringsbeslut i en fråga som kan ha betydelse för beskattningen eller annat ekonomiskt mellanhavande med det allmänna, om den skattskyldige begär det eller om det finns andra skäl. Att omprövning skall ske när den skattskyldige överklagat ett taxeringsbeslut framgår av 6 kap. 6 §.

[S2]Om något grundläggande beslut om årlig taxering inte har fattats får taxering ske genom omprövning.

[S3]Skatteverket får avstå från att på eget initiativ ompröva ett beslut, om omprövningen skulle avse endast ett mindre belopp. Lag (2003:655).

 • HFD 2017:68:Skatteverket har ansetts ha rätt att inom ordinarie omprövningstid och på oförändrat underlag ändra ett beslut om skattetillägg till den skattskyldiges nackdel. Vid bedömningen av om det finns förutsättningar för befrielse från skattetillägget har hänsyn inte tagits till att skatten för den skattskyldiges bolag skulle ha blivit högre om den oriktiga uppgiften hade godtagits.
 • RÅ 1996:102:Skattemyndighet som fattat taxeringsbeslut i visst ärende har ansetts kunna före utgången av året efter taxeringsåret på oförändrat utredningsmaterial fatta omprövningsbeslut till den skattskyldiges nackdel. Inkomsttaxering 1992.
 • RÅ 2002:82:Ett aktiebolag, som upplösts genom fusion, har ansetts som skattesubjekt vid inkomsttaxering för beskattningsår som avslutats före upplösningen.

[K4]8 §  Om en fråga som avses i 7 § har avgjorts av allmän förvaltningsdomstol, får Skatteverket inte ompröva frågan. Lag (2003:655).

 • RÅ 1996:102:Skattemyndighet som fattat taxeringsbeslut i visst ärende har ansetts kunna före utgången av året efter taxeringsåret på oförändrat utredningsmaterial fatta omprövningsbeslut till den skattskyldiges nackdel. Inkomsttaxering 1992.

Omprövning på begäran av den skattskyldige

[K4]9 §  Vill den skattskyldige begära omprövning av ett beslut, skall han göra detta skriftligt. Begäran skall ha kommit in till Skatteverket före utgången av det femte året efter taxeringsåret.

[S2]Om den skattskyldige gör sannolikt att han inte inom två månader före utgången av den tid som anges i första stycket fått kännedom om ett taxeringsbeslut som är till hans nackdel eller ett besked om den slutliga skatten eller annan handling med uppgift om skattens storlek, får han ändå begära omprövning. Begäran skall ha kommit in inom två månader från den dag han fick sådan kännedom.

[S3]Har den skattskyldige inom den tid som anges i första eller andra stycket gett in skrivelsen med begäran om omprövning till en allmän förvaltningsdomstol, får ärendet ändå prövas. Skrivelsen skall då omedelbart översändas till Skatteverket med uppgift om den dag då handlingen kom in till domstolen. Lag (2003:655).

Prop. 2002/03:99: I andra stycket har ordet ”skattsedel” ersatts med ”ett besked om den slutliga skatten”. Ändringen föranleds av att begreppet skattsedel inte används i skattebetalningslagen (1997:483) när det gäller uppgift om slutlig skatt. I den lagen talar man i stället om besked om den slutliga skatten.

 • HFD 2016:73:Skatteverket kan inte inom ramen för en omprövning på begäran av den skattskyldige fatta ett beslut som i förhållande till såväl tidigare beslut som den skattskyldiges yrkanden är till nackdel för den skattskyldige.

[K4]10 §  Om en begäran om omprövning inte är egenhändigt undertecknad av den skattskyldige eller hans ombud, får Skatteverket utfärda föreläggande om att undertecknande skall ske med påföljd att omprövning annars inte görs. Lag (2003:655).

[K4]11 §  Även om tiden för begäran om omprövning har gått ut, får ett beslut om skattetillägg på begäran av den skattskyldige omprövas, så länge beslutet i den taxeringsfråga som föranlett skattetillägget inte har vunnit laga kraft.

[K4]11 a §  En begäran om omprövning får göras efter utgången av den tid som anges i 9 §, om den avser

 1. särskild skatteberäkning för ackumulerad inkomst och föranleds av Skatteverkets taxeringsbeslut eller av en allmän förvaltningsdomstols beslut i mål om taxering,
 2. tillämpning av 4 § lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och föranleds av Skatteverkets eller en allmän förvaltningsdomstols beslut om huruvida den lagen eller inkomstskattelagen (1999:1229) är tillämplig för den aktuella inkomsten,
 3. tillämpning av 5 a § lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. och föranleds av Skatteverkets eller en allmän förvaltningsdomstols beslut om huruvida den lagen eller inkomstskattelagen är tillämplig för den aktuella inkomsten, eller
 4. prissättning av internationella transaktioner och föranleds av Skatteverkets beslut enligt lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner.

[S2]En begäran enligt första stycket ska ha kommit in till Skatteverket inom ett år från det att beslutet meddelades. Lag (2009:1294).

Prop. 2004/05:19: I ett nytt andra stycke ges den skattskyldige utsträckt omprövningstid när det gäller en begäran enligt 4 § SINK. Bestämmelsen är avsedd att kunna tillämpas t.ex. i en sådan situation då en skattskyldig, till följd av beslut av Skatteverket eller en allmän förvaltningsdomstol, först efter utgången av ordinarie omprövningsfrist finner anledning att med stöd av 4 ...

Prop. 2008/09:182: Förutom att redaktionella ändringar har gjorts i paragrafen för att göra den mer överskådlig och lättläst så ges den skattskyldige i den nya tredje punkten i första stycket en förlängd omprövningstid när det gäller en begäran enligt den nya 5 a § A-SINK. Bestämmelsen är avsedd att kunna

tillämpas t.ex. i en situation då en skattskyldig, till följd ...

[K4]11 b §  Om en skattskyldig enligt punkt 3 eller 4 av övergångsbestämmelserna till lagen (2002:1143) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) begär att reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten i 48 a kap. och 57 kap.inkomstskattelagen skall tillämpas och detta medför att beslut avseende tidigare taxeringsår påverkas, får beslut avseende dessa taxeringsår omprövas även om tiden för omprövning gått ut enligt 9 § första stycket. Lag (2005:1133).

Prop. 2005/06:40: Bestämmelsen, som är ny, behövs för att retroaktiv tillämpning av reglerna om framskjuten beskattning skall kunna ske även om den femåriga omprövningstiden i 4 kap. 9 § första stycket taxeringslagen (1990:324, TL) gått ut. De fall som avses är om andelar som mottagits

vid ett andelsbyte ...

[K4]12 §  Trots bestämmelsen i 8 § får en fråga som har avgjorts av förvaltningsrätt eller kammarrätt genom beslut som vunnit laga kraft omprövas, om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett avgörande av Högsta förvaltningsdomstolen som har meddelats därefter. Lag (2010:1454).

Omprövning på initiativ av Skatteverket

[K4]13 §  Omprövar Skatteverket självmant ett taxeringsbeslut, får omprövningsbeslut som är till den skattskyldiges fördel meddelas före utgången av det femte året efter taxeringsåret.

[S2]Ett sådant omprövningsbeslut får meddelas även efter utgången av det femte året efter taxeringsåret, om det föranleds av

 1. Skatteverkets taxeringsbeslut eller allmän förvaltningsdomstols beslut i mål om taxering avseende annat taxeringsår eller annan skattskyldig,
 2. allmän förvaltningsdomstols beslut om tillägg till eller ändring i fastighetstaxering,
 3. Skatteverkets beslut om fastighetstaxering enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
 4. beslut om utländsk skatt eller om obligatoriska avgifter som avses i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229),
 5. Skatteverkets eller en allmän förvaltningsdomstols beslut om huruvida inkomstskattelagen i stället för lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. är tillämplig för den aktuella inkomsten,
 6. Skatteverkets prissättningsbesked enligt lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner eller beslut om ändring av sådant prissättningsbesked.

[S3]Även om tiden för omprövning enligt första stycket har gått ut får Skatteverket till den skattskyldiges fördel självmant ompröva ett beslut om skattetillägg så länge beslutet i den taxeringsfråga som föranlett skattetillägget inte har vunnit laga kraft. Lag (2009:1294).

Prop. 2004/05:19: Paragrafens andra stycke har kompletterats med en ny femte punkt som ger Skatteverket möjlighet att ompröva ett taxeringsbeslut till den skattskyldiges fördel även efter utgången av det femte året efter taxeringsåret. Detta får ske om det föranleds av Skatteverkets eller en allmän förvaltningsdomstols beslut i fråga om inkomstskattelagen eller SINK är tillämplig för den aktuella inkomsten.

Prop. 2008/09:182: Femte punkten i paragrafens andra stycke ändras så att Skatteverket ges möjlighet att ompröva ett taxeringsbeslut till den skattskyldiges fördel även efter utgången av det femte året efter taxeringsåret. Detta får ske om det föranleds av Skatteverkets eller en allmän förvaltningsdomstols beslut i fråga om inkomstskattelagen eller A-SINK är tillämplig på den aktuella inkomsten. En sådan situation kan vara att Skatteverket eller ...

 • HFD 2016:73:Skatteverket kan inte inom ramen för en omprövning på begäran av den skattskyldige fatta ett beslut som i förhållande till såväl tidigare beslut som den skattskyldiges yrkanden är till nackdel för den skattskyldige.

[K4]14 §  Ett omprövningsbeslut som är till nackdel för den skattskyldige får, utom i fall som avses i andra stycket samt i 16 och 17 §§, inte meddelas efter utgången av året efter taxeringsåret.

[S2]Har den skattskyldige inte gett in självdeklaration i rätt tid, får ett omprövningsbeslut som är till hans nackdel meddelas efter utgången av den tid som anges i första stycket. Ett sådant omprövningsbeslut får meddelas inom ett år från den dag självdeklarationen kom in till Skatteverket, dock senast före utgången av det femte året efter taxeringsåret. Lag (2003:655).

 • RÅ 1997:57:Lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid har ansetts tillämplig när Riksskatteverket överklagat skattemyndighetens grundläggande taxeringsbeslut.
 • RÅ 1995:27:Fråga om skattemyndighet fullgjort kommunikationsskyldigheten vid omprövningsbeslut. Inkomsttaxering 1991.
 • RÅ 1999:52:Hos skattemyndigheten har ett omprövningsbeslut rörande en tvistig fråga fattats av en enskild tjänsteman i stället för i skattenämnd. Först efter utgången av året efter taxeringsåret har frågan omprövats av skattenämnd. Den felaktiga handläggningen har inte medfört att taxeringsbeslutet undanröjts.
 • HFD 2016:73:Skatteverket kan inte inom ramen för en omprövning på begäran av den skattskyldige fatta ett beslut som i förhållande till såväl tidigare beslut som den skattskyldiges yrkanden är till nackdel för den skattskyldige.
 • RÅ 2005:58:En skattskyldig som inte i rätt tid gett in självdeklaration har inte ansetts kunna eftertaxeras på grund av utebliven deklaration när deklaration väl getts in.
 • HFD 2017:68:Skatteverket har ansetts ha rätt att inom ordinarie omprövningstid och på oförändrat underlag ändra ett beslut om skattetillägg till den skattskyldiges nackdel. Vid bedömningen av om det finns förutsättningar för befrielse från skattetillägget har hänsyn inte tagits till att skatten för den skattskyldiges bolag skulle ha blivit högre om den oriktiga uppgiften hade godtagits.
 • RÅ 2004:105:För att ett omprövningsbeslut till skattskyldigs nackdel skall anses meddelat före utgången av året efter taxeringsåret måste det senast under detta år ha expedierats eller på annat sätt offentliggjorts.
 • RÅ 2002:82:Ett aktiebolag, som upplösts genom fusion, har ansetts som skattesubjekt vid inkomsttaxering för beskattningsår som avslutats före upplösningen.

Eftertaxering

[K4]15 §  Skatteverket får meddela ett omprövningsbeslut som är till nackdel för den skattskyldige efter utgången av den tid som anges i 14 § första stycket under de förutsättningar och på det sätt som anges i 16-22 §§ (eftertaxering). Lag (2003:655).

 • HFD 2016:73:Skatteverket kan inte inom ramen för en omprövning på begäran av den skattskyldige fatta ett beslut som i förhållande till såväl tidigare beslut som den skattskyldiges yrkanden är till nackdel för den skattskyldige.
 • HFD 2018:79:Fråga om det föreligger förutsättningar för efterbeskattning och påförande av skattetillägg.
 • RÅ 2005:58:En skattskyldig som inte i rätt tid gett in självdeklaration har inte ansetts kunna eftertaxeras på grund av utebliven deklaration när deklaration väl getts in.
 • HFD 2013:85:Fråga om tillämpligheten av bestämmelser om tidsfrister för beskattning i samband med en domstols bedömning att beskattning kan ske redan enligt inkomstskattelagen trots att Skatteverket endast yrkat en prövning enligt skatteflyktslagen. Resning.
 • RÅ 2002:57:Fråga om förutsättningar för mellandom i mål om eftertaxering för inkomst.

[K4]16 §  Eftertaxering får ske om den skattskyldige

 1. i självdeklaration eller på annat sätt under förfarandet lämnat oriktig uppgift till ledning för taxeringen,
 2. lämnat oriktig uppgift i mål om taxering eller
 3. underlåtit att lämna självdeklaration, uppgift eller infordrad upplysning trots att han är uppgiftspliktig

[S2]och den oriktiga uppgiften eller underlåtenheten medfört att ett taxeringsbeslut som avser den skattskyldige eller hans make blivit felaktigt eller inte fattats.

[S3]Vad som avses med oriktig uppgift framgår av 5 kap. 1 § andra stycket. Lag (2007:1399).

Prop. 1996/97:117: Ändringen är en följd av de redaktionella ändringar som gjorts vid utformningen av sambeskattningen i den nya förmögenhetsskattelagen.

Prop. 2002/03:106: I ett nytt andra stycke finns en hänvisning till att uttrycket ”oriktig uppgift” definieras i 5 kap. 1 §.

 • HFD 2016:73:Skatteverket kan inte inom ramen för en omprövning på begäran av den skattskyldige fatta ett beslut som i förhållande till såväl tidigare beslut som den skattskyldiges yrkanden är till nackdel för den skattskyldige.
 • HFD 2018:79:Fråga om det föreligger förutsättningar för efterbeskattning och påförande av skattetillägg.
 • RÅ 2006:25:Fråga om oriktig uppgift föranlett ett felaktigt taxeringsbeslut. Eftertaxering för 1996.
 • RÅ 2005:58:En skattskyldig som inte i rätt tid gett in självdeklaration har inte ansetts kunna eftertaxeras på grund av utebliven deklaration när deklaration väl getts in.
 • RÅ 2004:51:Fråga om beslut om eftertaxering varit uppenbart oskäligt. Eftertaxering 1995 och 1996.
 • HFD 2012:65:Fråga om förutsättningar för skönsmässig eftertaxering.
 • HFD 2013:51:Fråga om en oriktig uppgift har medfört att ett taxeringsbeslut blivit felaktigt.
 • RÅ 2002:57:Fråga om förutsättningar för mellandom i mål om eftertaxering för inkomst.
 • HFD 2012:69:Fråga om det förekommit s.k. osanna fakturor i näringsverksamhet (I-III). Inkomsttaxering 2005 och 2006, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, skatteavdrag samt skattetillägg.

[K4]17 §  Eftertaxering får också ske

 1. vid rättelse av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende,
 2. när kontrolluppgift som ska lämnas utan föreläggande enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter saknats eller varit felaktig,
 3. när en ändring i ett taxeringsbeslut föranleds av beslut som anges i 13 § andra stycket16,
 4. när en förening eller ett registrerat trossamfund inte har genomfört en investering inom den tid som har föreskrivits i ett sådant beslut som avses i 7 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229) eller inte har iakttagit ett annat villkor i beslutet,
 5. när en ändring i ett taxeringsbeslut föranleds av en uppgift enligt 3 kap. 9 a §, 19 a § eller 5 kap. 2 § första stycket lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter, och
 6. när en ändring i ett taxeringsbeslut föranleds av en uppgift som har lämnats eller skulle ha lämnats enligt 3 kap. 21 a § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Lag (2009:1291).

Prop. 2004/05:19: Ändringen i paragrafens tredje punkt innebär att eftertaxering även får ske i det fall en ändring av ett taxeringsbeslut föranleds av Skatteverkets eller en allmän förvaltningsdomstols beslut i fråga om inkomstskattelagen eller SINK är tillämplig för en viss inkomst. Bestämmelsen är avsedd t.ex. för en situation då Skatteverket eller en allmän förvaltningsdomstol, efter ordinarie omprövningstid, fattar ett beslut om att beskattning ...

Prop. 2001/02:165: Med stöd av den nya femte punkten är det möjligt att med stöd av den föreslagna uppgiftsskyldigheten i 3 kap. 9 a § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter eftertaxera den som har gjort återköp (jfr kommentaren till 49 a kap. 10 § IL). Om den skattskyldige underlåter ...

 • RÅ 2006:25:Fråga om oriktig uppgift föranlett ett felaktigt taxeringsbeslut. Eftertaxering för 1996.
 • RÅ 2002:57:Fråga om förutsättningar för mellandom i mål om eftertaxering för inkomst.
 • RÅ 1993:28:Enligt 4 kap. 17 § 3. taxeringslagen (1990:324) kan eftertaxering ske när en ändring i ett taxeringsbeslut föranleds av bl.a. allmän förvaltningsdomstols beslut i mål om taxering avseende annat taxeringsår. Övergångsbestämmelserna har inte ansetts ge rätt att eftertaxera en skattskyldig för taxeringsåret 1991 till följd av ändringar avseende hans taxering år 1990.
 • RÅ 2003:38:Felaktig tillämpning av övergångsbestämmelser rörande beskattningen av kapitalinkomst avseende tilläggsköpeskilling vid försäljning av aktier har inte ansetts kunna tillskrivas sådant med felräkning eller misskrivning jämförbart uppenbart förbiseende som utgör grund för eftertaxering.

[K4]18 §  Eftertaxering enligt 16 § samt 17 §1 och 2 får ske endast om den avser belopp av någon betydelse.

[S2]Eftertaxering får inte ske om beslutet med hänsyn till omständigheterna skulle framstå som uppenbart oskäligt eller om Skatteverket tidigare fattat beslut om eftertaxering avseende samma fråga. Lag (2003:655).

 • RÅ 2006:25:Fråga om oriktig uppgift föranlett ett felaktigt taxeringsbeslut. Eftertaxering för 1996.
 • RÅ 2004:51:Fråga om beslut om eftertaxering varit uppenbart oskäligt. Eftertaxering 1995 och 1996.
 • HFD 2013:51:Fråga om en oriktig uppgift har medfört att ett taxeringsbeslut blivit felaktigt.
 • RÅ 2002:57:Fråga om förutsättningar för mellandom i mål om eftertaxering för inkomst.

[K4]19 §  Skatteverkets beslut om eftertaxering skall meddelas före utgången av femte året efter taxeringsåret om inte annat anges i 20-22 §§. Lag (2003:655).

 • RÅ 2003:92:Bestämmelserna i 4 § lagen mot skatteflykt om att en framställning om tillämpning av lagen skall göras hos länsrätt inom en viss tidsfrist har inte ansetts hindra att lagen får åberopas som en ny alternativ rättslig grund för ett yrkande i en pågående process i kammarrätt efter det att den angivna tidsfristen gått ut. Inkomsttaxering 1994.
 • HFD 2016:73:Skatteverket kan inte inom ramen för en omprövning på begäran av den skattskyldige fatta ett beslut som i förhållande till såväl tidigare beslut som den skattskyldiges yrkanden är till nackdel för den skattskyldige.
 • RÅ 2002:57:Fråga om förutsättningar för mellandom i mål om eftertaxering för inkomst.

[K4]20 §  Beslut om eftertaxering enligt 17 § 3 får meddelas även efter den tid som anges i 19 § men senast sex månader efter det beslut som föranleder ändringen.

[S2]Beslut om eftertaxering på grund av oriktig uppgift i omprövningsärende eller mål om taxering får meddelas efter den tid som anges i 19 § men senast inom ett år från utgången av den månad då Skatteverkets eller domstolens beslut i ärendet eller målet vunnit laga kraft.

[S3]Om den skattskyldige har avlidit, får beslut om eftertaxering inte meddelas efter utgången av det andra året efter det kalenderår då bouppteckningen efter honom gavs in för registrering. Lag (2003:655).

 • RÅ 2002:57:Fråga om förutsättningar för mellandom i mål om eftertaxering för inkomst.

[K4]21 §  Har den skattskyldige på sätt som anges i 14 § andra stycket skattebrottslagen (1971:69) delgetts underrättelse om misstanke om brott som avser hans beskattning eller har åtal väckts mot honom för sådant brott, får beslut om eftertaxering för det år som brottet avser meddelas av Skatteverket även efter utgången av den tid som anges i 19 §. Detsamma gäller om tiden för att ådöma den skattskyldige påföljd för sådant brott har förlängts genom beslut enligt 14 a § skattebrottslagen.

[S2]Beslut om eftertaxering får i fall som avses i 12 § skattebrottslagen också meddelas efter utgången av den tid som anges i 19 §.

[S3]Beslut enligt första stycket skall meddelas före utgången av kalenderåret efter det år då någon av de där angivna åtgärderna först vidtogs. Beslut enligt andra stycket skall meddelas före utgången av kalenderåret efter det år då åtgärd som avses i 12 § skattebrottslagen vidtogs. Har den skattskyldige avlidit skall dock beslut om eftertaxering meddelas inom sex månader från dödsfallet.

[S4]Beslut enligt första stycket skall, utom i fall som avses i 12 § skattebrottslagen, undanröjas av Skatteverket, om åtal inte väcks på grundval av den förundersökning som föranlett underrättelsen om brottsmisstanke eller beslutet om tidsförlängning eller, om åtal har väckts, åtalet läggs ned eller inte bifalls till någon del. Lag (2003:655).

 • RÅ 2002:57:Fråga om förutsättningar för mellandom i mål om eftertaxering för inkomst.

[K4]22 §  Vad som sägs i 21 § tillämpas också beträffande en juridisk persons beskattning, om åtgärd som avses i 21 § första stycket har vidtagits mot den som har företrätt den juridiska personen eller om fall som avses i 12 § skattebrottslagen (1971:69) föreligger beträffande honom.

 • RÅ 2002:57:Fråga om förutsättningar för mellandom i mål om eftertaxering för inkomst.

Beslut om taxeringsåtgärder

[K4]23 §  Skatteverket skall snarast efter det att en domstol meddelat beslut i ett mål om taxering fastställa den skattskyldiges beskattningsbara inkomst eller beskattningsbara förvärvsinkomst och överskott eller underskott i inkomstslaget kapital och vidta de taxeringsåtgärder i övrigt som föranleds av domstolens beslut. Lag (2003:655).

24 § Har upphävts genom lag (1992:1186).

5 kap. Särskilda avgifter

 • RÅ 2004:107:Föregående års självdeklaration har alltjämt ansetts utgöra sådant normalt tillgängligt kontrollmaterial som medför att skattetillägg kan påföras efter en lägre procentsats.
 • RÅ 2009:94:En skattskyldig har av allmän domstol dömts för skatteförseelse och därefter av Skatteverket påförts skattetillägg för samma oredovisade ersättning. Detta har inte ansetts stå i strid med förbudet mot dubbelbestraffning i artikel 4.1 i sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen.

Skattetillägg

Skattetillägg vid oriktig uppgift

[K5]1 §  Om den skattskyldige på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för taxeringen, skall en särskild avgift (skattetillägg) tas ut. Detsamma gäller om den skattskyldige har lämnat en sådan uppgift i ett mål om taxering och uppgiften inte har godtagits efter prövning i sak.

[S2]En uppgift skall anses vara oriktig om det klart framgår att en uppgift som den skattskyldige har lämnat är felaktig eller att den skattskyldige har utelämnat en uppgift till ledning för taxeringen som han varit skyldig att lämna. En uppgift skall dock inte anses vara oriktig om uppgiften tillsammans med övriga lämnade uppgifter utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut. En uppgift skall inte heller anses vara oriktig om uppgiften är så orimlig att den uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut. Lag (2003:211).

Prop. 1996/97:117: Ändringen i paragrafen en följdändring med anledning av de redaktionella ändringar som gjorts vid utformningen av sambeskattningsreglerna i den nya förmögenhetsskattelagen.

Prop. 2002/03:106: Paragrafens första stycke motsvarar i huvudsak – utom att beviskravet för en oriktig uppgift återfinns i andra stycket – det som tidigare föreskrevs i 5 kap. 1 § första stycket taxeringslagen. Paragrafens första mening har utformats i enlighet med Lagrådets synpunkter, vilket innebär att den gällande begränsningen till uppgifter som har lämnats på något annat sätt än muntligen bibehålls.

När ...

 • HFD 2014:65:Beslut om skattetillägg har fattats efter det att åtal väckts avseende samma faktiska omständigheter. Skattetillägget har undanröjts trots att åtalet inte kom att prövas av tingsrätten (ne bis in idem).
 • HFD 2018:79:Fråga om det föreligger förutsättningar för efterbeskattning och påförande av skattetillägg.
 • HFD 2014 not 72:Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Skattskyldigs underlåtenhet att i deklarationen upplysa om att uppkommet underskott omfattades av en koncernbidragsspärr ansågs inte vara en sådan oriktig uppgift som kan utgöra grund för skattetillägg
 • RÅ 2000:66:Det svenska skattetilläggsförfarandet har ansetts förenligt med artikel 6 i Europakonventionen i mål om inkomsttaxering (I) och i mål om anstånd med betalning av skatt (II). Europamål.
 • RÅ 2002:20:Grund för påförande av skattetillägg har inte ansetts föreligga då ett bolag utan närmare förklaring yrkat avdrag för bokförda men inte skattepliktiga intäkter med ett belopp som väsentligen överskred vad som i deklarationen redovisats som bolagets totalt bokförda intäkter under året.
 • RÅ 2007:65:Ett bolag har medgivits befrielse från skattetillägg eftersom påföljden - skattetillägg på drygt 70 milj. kr - inte stod i rimlig proportion till bolagets försummelse.
 • RÅ 2002:31:Förutsättningar för att påföra skattetillägg har inte ansetts föreligga när beskattning för bilförmån grundats enbart på presumerad privat användning av bilen. Inkomsttaxering 1994.
 • HFD 2014:22:Skattskyldigs underlåtenhet att i deklarationen upplysa om att uppkommet underskott omfattades av en koncernbidragsspärr har inte ansetts vara en sådan oriktig uppgift som kan utgöra grund för skattetillägg.
 • RÅ 1995:5:Varken det förhållandet att ett skattetillägg skulle komma att uppgå till ett avsevärt belopp eller att vissa osäkra faktorer förelegat i samband med en fastighetsförsäljning som en skattskyldig underlåtit att redovisa i sin självdeklaration har ansetts utgöra sådana omständigheter som krävs för att det skall anses uppenbart oskäligt att ta ut skattetillägg. Skattetillägg vid 1992 års inkomsttaxering.
 • HFD 2014:63:En person har dömts för trolöshet mot huvudman med anledning av uttag av medel ur aktiebolag där han själv haft ägarintressen. Han har samtidigt dömts att betala skadestånd till bolagens konkursbon. Mot bakgrund av det inflytande han haft i bolagen har han beskattats i inkomstslaget tjänst för uttagen men bara till den del värdet av dem överstigit de ådömda skadestånden. Inkomsttaxering 2005-2008.
 • RÅ 2005:7:En fråga om avdrag för nedskrivning av anläggningstillgång i form av aktier i ett dotterbolag har inte ansetts angå samma "sak" som en fråga om eventuell beskattning av utdelning från dotterbolaget. Frågorna har dock ansetts ha så nära samband att det med hänsyn även till övriga omständigheter framstått som uppenbart oskäligt att ta ut skattetillägg. Även fråga om skattemyndighets utredningsskyldighet. Inkomsttaxering 1997.
 • HFD 2017:68:Skatteverket har ansetts ha rätt att inom ordinarie omprövningstid och på oförändrat underlag ändra ett beslut om skattetillägg till den skattskyldiges nackdel. Vid bedömningen av om det finns förutsättningar för befrielse från skattetillägget har hänsyn inte tagits till att skatten för den skattskyldiges bolag skulle ha blivit högre om den oriktiga uppgiften hade godtagits.
 • RÅ 2004:106:Uppgifter från tidigare års deklaration som funnits registrerade i det centrala skatteregistret har ansetts utgöra sådant normalt tillgängligt kontrollmaterial som medför att skattetillägg skall påföras efter en lägre procentsats.
 • RÅ 2008:61:Befrielse har skett från hälften av skattetillägg som påförts på grund av för sent ingivna skattedeklarationer (I) och på grund av misskrivning vid upprättande av deklaration (II), eftersom de påförda skattetilläggen inte ansetts stå i rimlig proportion till den skattskyldiges underlåtenhet och felaktighetens art.
 • HFD 2014:24:Det har i visst fall inte ansetts oskäligt att ta ut skattetillägg trots att tillägget uppgick till ett högt belopp.
 • RÅ 2004:11:Grund för att påföra skattetillägg har ansetts föreligga då ett aktiebolag yrkat avdrag för nedskrivning av anläggningstillgångar och de lämnade uppgifterna inte motsade att bolaget hade rätt till sådant avdrag. Inkomsttaxering 1999.
 • RÅ 2003:4:Grund för att påföra skattetillägg har inte ansetts föreligga då ett bolag utan närmare förklaring yrkat avdrag för nedskrivning av anläggningstillgångar. Inkomsttaxering 1997.
 • RÅ 2003:22:Skattetillägg har inte påförts då företag, som enligt deklarationen haft pensionskostnader, inte tagit upp vare sig inkomsten av näringsverksamheten eller underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader på huvudblankettens första sida. Inkomsttaxering 1999.
 • HFD 2012:69:Fråga om det förekommit s.k. osanna fakturor i näringsverksamhet (I-III). Inkomsttaxering 2005 och 2006, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, skatteavdrag samt skattetillägg.
 • RÅ 2002:75:Skattetillägg har påförts med 20 procent av underlaget då den skattskyldige underlåtit att redovisa en fastighetsförsäljning men denna framgått av sådan underrättelse till skattemyndigheten om beslut i anledning av sökt lagfart som vederbörande myndighet författningsenligt skall lämna. Inkomsttaxering 1995.
 • RÅ 2004:107:Föregående års självdeklaration har alltjämt ansetts utgöra sådant normalt tillgängligt kontrollmaterial som medför att skattetillägg kan påföras efter en lägre procentsats.
 • HFD 2011:58:Den omständigheten att den skattskyldige återkallat en begäran om omprövning med följd att Skatteverket skrivit av omprövningsärendet har inte ansetts utgöra hinder mot beslut om skattetillägg.
 • RÅ 2008:51:Förutsättningar för att påföra skattetillägg har inte ansetts föreligga då en skattskyldig i sin självdeklaration yrkat avdrag för kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med ett tio gånger för högt belopp och det yrkade avdraget motsvarade två tredjedelar av deklarerad löneinkomst. Inkomsttaxering 2003.
 • RÅ 2006:18:Underlåtenhet att fördela realisationsvinst mellan inkomstslagen tjänst och kapital vid försäljning av aktier i fåmansföretag har inte ansetts innebära att oriktig uppgift lämnats, eftersom de uppgifter som behövts för att göra en riktig fördelning mellan inkomstslagen lämnats i deklarationen.
 • RÅ 1999:59:Fråga - vid bedömningen av om en skattskyldig har lämnat en sådan oriktig uppgift som kan föranleda skattetillägg - om rätt ordning för skattemyndighetens prövning av rätten till avdrag för underskott som uppkommit under beskattningsår då den skattskyldige erhållit ackord.
 • RÅ 2004:144:Fråga om beräkning av skattetillägg när inkomst som redovisats i inkomstslaget kapital i stället bort tas upp i inkomstslaget tjänst.
 • HFD 2012:65:Fråga om förutsättningar för skönsmässig eftertaxering.
 • RÅ 2003:13:Yrkande om avdrag för framtida reparationsutgifter för personbilar som använts i långtidsleasing har vid bestämmande av procentsats för skattetillägg ansetts avse periodisering eller därmed jämställd fråga. Inkomsttaxering 1997 och 1998.

Skattetillägg vid skönstaxering

[K5]2 §  Skattetillägg skall tas ut om

 1. avvikelse har skett från en självdeklaration genom skönstaxering, eller
 2. skönstaxering har skett på grund av utebliven självdeklaration och en självdeklaration inte har kommit in trots att ett föreläggande sänts ut till den skattskyldige. Lag (2003:211).

Prop. 2002/03:106: Paragrafen motsvarar 5 kap. 2 § första och andra styckets första meningar i den tidigare lydelsen. Bestämmelsen har behandlats i avsnitten 10.2 och 10.3.

I paragrafen anges förutsättningarna för att påföra skattetillägg vid skönstaxering. Någon förändring av bestämmelsernas sakliga innehåll avses inte.

 • RÅ 2009:27:Fråga om förutsättningar för skönstaxering av inkomst på grundval av s.k. kontantberäkning (I-IV).
 • RÅ 2005:14:Inkomst av taxirörelse har ansetts skattepliktig trots att den på grund av avsaknaden av erforderligt tillstånd varit olaglig. Inkomsttaxering 1999 och 2000.

[K5]3 §  Beslut om skattetillägg enligt 2 § 2 skall undanröjas om en självdeklaration har kommit in till Skatteverket eller en allmän förvaltningsdomstol inom fyra månader från utgången av det år då beslutet meddelades.

[S2]Om den skattskyldige gör sannolikt att han inte har fått kännedom om ett beslut om skattetillägg eller ett besked om den slutliga skatten eller någon annan handling med uppgift om skattetilläggets storlek före utgången av det år då beslutet meddelades skall skattetillägget undanröjas, om en självdeklaration har kommit in inom två månader från den dag då han fick sådan kännedom. Lag (2004:499).

Prop. 2003/04:133: Paragrafen har fått sin nuvarande lydelse genom SFS 2003:655 (prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17). Av misstag fick då ordet ”fattades” ersätta det tidigare använda ordet ”meddelades”. Detta rättas nu till.

Prop. 2002/03:106: I paragrafen finns den bestämmelse som tidigare fanns i 5 kap. 3 §. Tidsfristen i första stycket föreslås kortas till fyra månader efter utgången av det år då beslutet om skattetillägg har fattats. Bestämmelsen har motiverats i avsnitt 10.2.

Regeringen anser att den mest ändamålsenliga regleringen uppnås om fristen i första stycket bestäms till fyra månader från utgången av det år då beslutet ...

 • RÅ 2009:63:Fråga om skattetillägg på grund av oriktig uppgift i självdeklaration som inte är behörigen undertecknad.

Beräkning av skattetillägg

[K5]4 §  Om en oriktig uppgift har lämnats är skattetillägget fyrtio procent av sådan skatt som avses i 1 kap. 1 § första stycket 1- 5 och som, ifall den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha påförts den skattskyldige eller hans make. I fråga om mervärdesskatt är skattetillägget tjugo procent av den skatt som felaktigt skulle ha tillgodoräknats den skattskyldige.

[S2]Skattetillägget ska beräknas efter tio procent eller, i fråga om mervärdesskatt, fem procent när den oriktiga uppgiften har rättats eller hade kunnat rättas med ledning av kontrollmaterial som normalt är tillgängligt för Skatteverket och som har varit tillgängligt för verket före utgången av november taxeringsåret.

[S3]Om den oriktiga uppgiften består i att ett belopp hänförts eller kan antas komma att hänföras till fel taxeringsår eller fel redovisningsperiod, ska skattetillägget beräknas efter tio procent eller, i fråga om mervärdesskatt, fem procent. Lag (2007:1399).

Prop. 2002/03:106: Paragrafen motsvarar de bestämmelser som tidigare fanns i 5 kap. 1 § andra–fjärde styckena (utom bestämmelserna om skattetillägg vid underskott).

I första stycket anges huvudregeln för beräkning av skattetillägg. Bestämmelsen har behandlats i avsnitten 12.1 och 12.2.

Paragrafens andra stycke, som gäller beräkningen av skattetillägg när den oriktiga uppgiften hade kunnat rättas med ledning av kontrollmaterial som normalt är tillgängligt och som ...

 • RÅ 2007:65:Ett bolag har medgivits befrielse från skattetillägg eftersom påföljden - skattetillägg på drygt 70 milj. kr - inte stod i rimlig proportion till bolagets försummelse.
 • RÅ 2004:107:Föregående års självdeklaration har alltjämt ansetts utgöra sådant normalt tillgängligt kontrollmaterial som medför att skattetillägg kan påföras efter en lägre procentsats.
 • RÅ 2009:27:Fråga om förutsättningar för skönstaxering av inkomst på grundval av s.k. kontantberäkning (I-IV).

[K5]5 §  Om avvikelse har skett från självdeklaration genom skönstaxering skall skattetillägget beräknas på den skatt som till följd av skönstaxeringen påförs den skattskyldige utöver den skatt som annars skulle ha påförts honom.

[S2]Vid skönstaxering på grund av utebliven självdeklaration skall skattetillägget beräknas på den skatt som till följd av skönstaxeringen påförs den skattskyldige utöver den skatt som skulle ha påförts vid taxering enligt de

 1. uppgifter som den skattskyldige på annat sätt än muntligen har lämnat till ledning för taxeringen, och
 2. kontrolluppgifter som skall lämnas utan föreläggande enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter och som har varit tillgängliga för Skatteverket före utgången av november taxeringsåret.

[S3]Vid beräkningen av skattetillägget skall bestämmelserna i 4 § första stycket tillämpas. I den utsträckning en skönstaxering innefattar rättelse av en oriktig uppgift, skall tillägget dock beräknas enligt bestämmelserna i 4 § första-tredje styckena. Lag (2003:655).

Prop. 2001/02:25: I sista stycket anges att det som sägs om den som är deklarationsskyldig och skattskyldig i första och andra styckena också skall gälla den som utan att vara deklarationsskyldig är skyldig att lämna vissa andra uppgifter. De uppgifter som avses är sådana som skall lämnas som särskilda uppgifter enligt den nya lagen. I förhållande till lagrådsremissen har därför i sista stycket hänvisningen till den nya lagen begränsats till att avse enbart bestämmelserna om skyldigheten att lämna särskilda uppgifter. ...

Prop. 2002/03:106: I paragrafen finns de delar av bestämmelsen som tidigare fanns i 5 kap. 2 § och som avser beräkningen av skattetillägg vid skönstaxering. Den föreslagna bestämmelsen omfattar både skönstaxering vid avvikelse från deklaration (första stycket) och vid avsaknad av deklaration (andra stycket).

I andra stycket punkten 1 regleras den situationen då den skattskyldige lämnat vissa uppgifter till ledning för taxeringen, t.ex. genom att lämna in en inte undertecknad ...

 • RÅ 2003:62:Förutsättningar saknas att påföra delägare i handelsbolag förseningsavgift enligt 5 kap. 5 § taxeringslagen med anledning av att uppgifter om den av handelsbolaget bedrivna näringsverksamheten inte inkommit i rätt tid.
 • RÅ 2009:27:Fråga om förutsättningar för skönstaxering av inkomst på grundval av s.k. kontantberäkning (I-IV).

[K5]6 §  Till den del en oriktig uppgift, ifall den hade godtagits, skulle ha medfört ett sådant underskott av en näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst som inte utnyttjas taxeringsåret, skall skattetillägget inte beräknas på sådan skatt som anges i 4 § första stycket utan på en fjärdedel av den minskning av underskottet som rättelsen av den oriktiga uppgiften har medfört.

[S2]Om en skönstaxering medfört minskning av ett sådant underskott av en näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst som inte utnyttjas taxeringsåret, skall skattetillägget i stället för vad som anges i 5 § första och andra styckena beräknas på en fjärdedel av denna minskning.

[S3]Om en skönstaxering som avses i 2 § 2 innefattar att ett vid en tidigare taxering fastställt underskott av en näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst utnyttjas helt eller delvis, skall skattetillägget beräknas på en fjärdedel av den del av underskottet som utnyttjas. Lag (2003:211).

Prop. 2002/03:106: I paragrafen finns samtliga bestämmelser om beräkning av skattetillägg vid underskott. De bestämmelser som tidigare fanns i 5 kap 1 § andra stycket andra meningen, 2 § första stycket tredje meningen och andra stycket tredje meningen sammanförs till en paragraf. I övrigt föreslås endast språkliga och redaktionella ändringar. Paragrafen har i huvudsak utformats i enlighet med Lagrådets synpunkter.

Bestämmelsen har behandlats i <a href="https://lagen.nu/prop/2002/03:106#S12-3-2" ...

 • RÅ 2000:66:Det svenska skattetilläggsförfarandet har ansetts förenligt med artikel 6 i Europakonventionen i mål om inkomsttaxering (I) och i mål om anstånd med betalning av skatt (II). Europamål.
 • RÅ 2007:65:Ett bolag har medgivits befrielse från skattetillägg eftersom påföljden - skattetillägg på drygt 70 milj. kr - inte stod i rimlig proportion till bolagets försummelse.
 • RÅ 1995:5:Varken det förhållandet att ett skattetillägg skulle komma att uppgå till ett avsevärt belopp eller att vissa osäkra faktorer förelegat i samband med en fastighetsförsäljning som en skattskyldig underlåtit att redovisa i sin självdeklaration har ansetts utgöra sådana omständigheter som krävs för att det skall anses uppenbart oskäligt att ta ut skattetillägg. Skattetillägg vid 1992 års inkomsttaxering.
 • RÅ 2005:7:En fråga om avdrag för nedskrivning av anläggningstillgång i form av aktier i ett dotterbolag har inte ansetts angå samma "sak" som en fråga om eventuell beskattning av utdelning från dotterbolaget. Frågorna har dock ansetts ha så nära samband att det med hänsyn även till övriga omständigheter framstått som uppenbart oskäligt att ta ut skattetillägg. Även fråga om skattemyndighets utredningsskyldighet. Inkomsttaxering 1997.
 • RÅ 2004:107:Föregående års självdeklaration har alltjämt ansetts utgöra sådant normalt tillgängligt kontrollmaterial som medför att skattetillägg kan påföras efter en lägre procentsats.
 • RÅ 2003:4:Grund för att påföra skattetillägg har inte ansetts föreligga då ett bolag utan närmare förklaring yrkat avdrag för nedskrivning av anläggningstillgångar. Inkomsttaxering 1997.

[K5]7 §  Skattetillägget skall beräknas utan hänsyn till invändning som går ut på att skatten skall påverkas först under kommande taxeringsår eller redovisningsperiod eller som i övrigt gäller en annan fråga än den som ligger till grund för tillägget. Lag (2003:211).

Prop. 2002/03:106: I paragrafen finns särskilda regler för beräkning av skattetillägg vid invändningar från den skattskyldige. För det första motsvarar innehållet i den föreslagna paragrafen den bestämmelse som tidigare fanns i 5 kap. 2 a §. Genom den föreslagna formuleringen tydliggörs ytterligare att skattetillägget skall beräknas utan hänsyn till invändningar som gäller en annan fråga än den som ligger till grund för skattetillägget. För det andra har bestämmelsen utvidgats på det sätt att den omfattar även det ...

Situationer där skattetillägg inte skall tas ut

[K5]8 §  Skattetillägg skall inte tas ut

 1. vid rättelse av en felräkning eller ett skrivfel som uppenbart framgår av självdeklarationen eller av något annat meddelande från den skattskyldige som inte är muntligt,
 2. om den oriktiga uppgiften har rättats eller hade kunnat rättas med ledning av en kontrolluppgift som skall lämnas utan föreläggande enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter och som har varit tillgänglig för Skatteverket före utgången av november taxeringsåret,
 3. om en avvikelse avser bedömning av ett yrkande och avvikelsen inte gäller någon uppgift i sak,
 4. om den skattskyldige frivilligt har rättat den oriktiga uppgiften, eller
 5. om det skattebelopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten eller underlåtenheten är obetydligt. Lag (2003:655).

Prop. 2002/03:106: Paragrafen har motiverats i avsnitt 9.1 och 9.2. Punkterna 1–4 motsvarar i princip de bestämmelser som tidigare fanns i 5 kap. 4 § 1–4. Språkligt och redaktionellt har paragrafen utformats i enlighet med Lagrådets synpunkter.

Om punkten 1 anför Lagrådet att om en distinktion skall göras mellan de i lagrådsremissen ...

 • RÅ 2008:61:Befrielse har skett från hälften av skattetillägg som påförts på grund av för sent ingivna skattedeklarationer (I) och på grund av misskrivning vid upprättande av deklaration (II), eftersom de påförda skattetilläggen inte ansetts stå i rimlig proportion till den skattskyldiges underlåtenhet och felaktighetens art.

Förseningsavgift

[K5]9 §  Om den som är skyldig att lämna en självdeklaration inte har kommit in med en sådan inom föreskriven tid, skall en särskild avgift (förseningsavgift) tas ut.

[S2]En självdeklaration skall inte anses ha kommit in om innehållet är så bristfälligt att den uppenbarligen inte kan läggas till grund för taxering. Lag (2003:211).

 • RÅ 2007:30:När mer än en tidsfrist för att lämna självdeklaration försuttits kan Skatteverket påföra flera förseningsavgifter i samma beslut.

[K5]10 §  Förseningsavgift tas ut med 5 000 kronor av aktiebolag och ekonomiska föreningar och med 1 000 kronor av andra deklarationsskyldiga. Lag (2003:211).

[K5]11 §  Om den deklarationsskyldige inte har kommit in med en självdeklaration inom tre månader från den tidpunkt då självdeklaration senast skulle ha lämnats, skall ytterligare en förseningsavgift tas ut.

[S2]Har därefter ytterligare två månader förflutit utan att självdeklarationen har kommit in, skall en tredje förseningsavgift tas ut. Lag (2003:211).

 • RÅ 2007:30:När mer än en tidsfrist för att lämna självdeklaration försuttits kan Skatteverket påföra flera förseningsavgifter i samma beslut.

[K5]12 §  Om den deklarationsskyldige inom föreskriven tid har lämnat en deklarationshandling som inte är behörigen undertecknad, tas förseningsavgift ut endast om bristen inte har avhjälpts inom den tid som föreskrivits i ett föreläggande. Lag (2003:211).

Prop. 1996/97:117: Ändringen i paragrafen är en följdändring med anledning av den nya förmögenhetsskattelagen och en komplettering till den i 7 kap. 4 § intagna delegationsrätten.

[K5]13 §  Vad som sägs om en deklarationsskyldig och självdeklaration i 9-12 §§ gäller också för den som är skyldig att lämna särskild uppgift enligt 5 kap. 1, 2 eller 2 a § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Vad som sägs om en självdeklaration gäller då sådana särskilda uppgifter.

[S2]Förseningsavgift tas i dessa fall ut med samma belopp som för andra deklarationsskyldiga än aktiebolag och ekonomiska föreningar. Lag (2006:1522).

Prop. 2006/07:19: I paragrafens första stycke införs en hänvisning till den nya 5 kap. 2 a § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter (LSK). Ändringen innebär att det blir möjligt att ta ut förseningsavgift om den som är skyldig att lämna sådan särskild uppgift som avses i 5 kap. 2 a § LSK ...

Befrielse från särskild avgift

[K5]14 §  Den skattskyldige ska helt eller delvis befrias från särskild avgift om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig eller om det annars skulle vara oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Om den skattskyldige delvis befrias från avgiften, ska den sättas ned till hälften eller en fjärdedel.

[S2]Vid bedömningen av om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig ska det särskilt beaktas om denna kan antas ha

 1. berott på den skattskyldiges ålder, hälsa eller liknande förhållande,
 2. berott på att den skattskyldige har felbedömt en skatteregel eller betydelsen av de faktiska förhållandena, eller
 3. föranletts av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter.

[S3]Vid bedömningen av om det annars skulle vara oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp ska det särskilt beaktas om

 1. avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller underlåtenheten,
 2. en oskäligt lång tid förflutit efter det att Skatteverket har funnit anledning att anta att den skattskyldige ska påföras skattetillägg utan att den skattskyldige kan lastas för dröjsmålet, eller
 3. felaktigheten eller underlåtenheten även har medfört att den skattskyldige fällts till ansvar för brott enligt skattebrottslagen (1971:69) eller blivit föremål för förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken. Lag (2008:371).

Prop. 2007/08:68: Enligt bestämmelsen träder lagen i kraft den 1 juli 2008.

Prop. 2002/03:106: Bestämmelserna i paragrafen har motiverats i avsnitt 11.3.

Bestämmelser om befrielse från särskild avgift fanns tidigare i 5 kap. 6 §. Den föreslagna paragrafen med bestämmelser om hel eller delvis befrielse från särskild avgift har i huvudsak utformats i enlighet med

Lagrådets synpunkter.

I det föreslagna första stycket anges de grundläggande ...

 • RÅ 2009:27:Fråga om förutsättningar för skönstaxering av inkomst på grundval av s.k. kontantberäkning (I-IV).
 • RÅ 2008:61:Befrielse har skett från hälften av skattetillägg som påförts på grund av för sent ingivna skattedeklarationer (I) och på grund av misskrivning vid upprättande av deklaration (II), eftersom de påförda skattetilläggen inte ansetts stå i rimlig proportion till den skattskyldiges underlåtenhet och felaktighetens art.
 • HFD 2014:24:Det har i visst fall inte ansetts oskäligt att ta ut skattetillägg trots att tillägget uppgick till ett högt belopp.
 • RÅ 2010:117:En skattskyldig har inte befriats från skattetillägg när han för samma oredovisade ersättningar dömts för skattebrott till villkorlig dom och samhällstjänst.

Befrielse även när något yrkande inte framställts

[K5]15 §  Bestämmelserna i 14 § skall beaktas även om något yrkande om befrielse inte har framställts, om vad som förekommit i ärendet eller målet om särskild avgift ger anledning till det. Lag (2003:211).

Prop. 2002/03:106: Paragrafens bestämmelse motsvarar den bestämmelse som tidigare fanns i 5 kap. 7 §.

Endast språkliga och redaktionella ändringar av paragrafen föreslås.

Beslut om särskild avgift

[K5]16 §  Beslut om eftertaxering får inte avse enbart särskild avgift. Lag (2003:211).

Prop. 2002/03:106: Bestämmelsen i paragrafen fanns tidigare i 5 kap. 8 §. Innehållet har dock ändrats i enlighet med Lagrådets synpunkter. Lagrådet förordar att det i remissen föreslagna undantaget för fall som avses i 4 kap. 17 § 1 utgår. Regeringen instämmer i Lagrådets synpunkter. Ändringen innebär att ett beslut om eftertaxering inte i något fall får avse enbart särskild avgift. Lagrådet anför att bestämmelsens tidigare lydelse, som innebar att eftertaxering i vissa särskilt angivna fall fick avse enbart ...

[K5]17 §  Utöver vad som följer av bestämmelserna i 4 kap. får beslut om skattetillägg fattas på sätt som anges i 18 och 19 §§. Lag (2003:211).

Prop. 2002/03:106: Bestämmelsen motsvarar den bestämmelse som tidigare fanns i 5 kap. 9 §. Endast en redaktionell ändring av bestämmelsen föreslås.

[K5]18 §  Beslut efter utgången av året efter taxeringsåret om skattetillägg på grund av en oriktig uppgift i ett omprövningsärende skall meddelas samtidigt med beslutet i omprövningsärendet.

[S2]Beslut om skattetillägg på grund av en oriktig uppgift i mål om taxering får meddelas inom ett år från utgången av den månad då domstolens beslut vann laga kraft. Lag (2003:211).

Prop. 2002/03:106: Bestämmelserna motsvarar de bestämmelser som tidigare fanns i 5 kap. 10 §.

[K5]19 §  Om ett taxeringsbeslut i en fråga som har föranlett skattetillägg ändras, skall Skatteverket göra den ändring av beslutet om skattetillägg som föranleds av det nya taxeringsbeslutet. Lag (2004:129).

Prop. 2002/03:106: Bestämmelsen motsvarar den bestämmelse som tidigare fanns i 5 kap. 11 §. Bestämmelsen föreslås förtydligas genom tillägget av uttrycket ”det nya” framför bestämmelsens sista ord, taxeringsbeslutet.

Övriga bestämmelser om särskild avgift

[K5]20 §  Särskild avgift skall tillfalla staten.

[S2]Särskild avgift skall inte tas ut om den skattskyldige har avlidit. Lag (2003:211).

Prop. 2002/03:106: Första stycket motsvara den bestämmelse som tidigare fanns i 13 § första stycket tredje meningen. Den bestämmelse som tidigare fanns i 13 § första stycket andra meningen och som innebar att skattetillägg under 100 kr inte skulle tas ut har slopats, eftersom den endast fyller en mycket begränsad funktion och då skattetillägg ändå inte skall tas ut vid undandragande av obetydliga skattebelopp enligt föreslagna 5 kap. 8 § 5.

Andra stycket motsvarar den bestämmelse ...

[K5]21 §  Vid tillämpning av 7 kap. 4 § får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela befrielse från särskild avgift. Lag (2003:211).

Prop. 2002/03:106: Bestämmelsen motsvarar den bestämmelse som tidigare fanns i 5 kap. 12 § andra stycket.

[K5]22 §  Bestämmelser om debitering och betalning av särskild avgift finns i skattebetalningslagen (1997:483). Lag (2003:211).

Prop. 2002/03:106: Bestämmelserna motsvarar den bestämmelse som tidigare fanns i 5 kap. 13 § första stycket första meningen.

[K5]23 §  Skall någon vid taxering till statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst påföras skattetillägg på undandragen skatt efter skilda procentsatser räknas först skatten ut på summan av de undanhållna beloppen. Skatten fördelas sedan vid tillämpningen av de skilda procentsatserna efter den kvotdel som vart och ett av de undanhållna beloppen utgör av de sammanlagda undanhållna beloppen.

[S2]Bestämmelserna i första stycket tillämpas också när skattetillägg skall tas ut efter skilda procentsatser på undandragen skatt i annat fall än som avses i första stycket. Vid beräkning av skattetillägg på minskning av underskott av en näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst skall underlaget vid tilllämpning av de skilda procentsatserna fördelas efter den kvotdel som vart och ett av de undanhållna beloppen utgör av de sammanlagda undanhållna beloppen.

[S3]Skall skattetillägg tas ut efter skilda procentsatser och beräknas på såväl undandragen skatt som minskning av underskott av en näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst, görs beräkningen med tillämpning av första och andra styckena på de båda underlagen var för sig. Lag (2003:211).

Prop. 2002/03:106: Bestämmelserna motsvarar de bestämmelserna som tidigare fanns i 5 kap. 13 § andra–fjärde styckena.

Överklagande av Skatteverkets beslut

[K6]1 §  Skatteverkets taxeringsbeslut i en fråga som kan ha betydelse för beskattningen eller annat ekonomiskt mellanhavande med det allmänna får överklagas hos förvaltningsrätten av den skattskyldige, det allmänna ombudet hos Skatteverket och, i fråga om beslut om taxering till kommunal inkomstskatt, kommunen.

[S2]Om det är den skattskyldige som överklagar, skall Skatteverket vara den skattskyldiges motpart sedan handlingarna i målet överlämnats till förvaltningsrätten. Om även det allmänna ombudet hos Skatteverket överklagar, tillämpas dock bestämmelserna i 2 § lagen (2003:643) om allmänt ombud hos Skatteverket. Vad som nu sagts gäller också om en kommun överklagar ett beslut om taxering till kommunal inkomstskatt.

[S3]Den skattskyldige får också överklaga beslut att avvisa en begäran om omprövning av taxeringsbeslut.

[S4]Skatteverkets beslut enligt första eller andra stycket överklagas hos den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande enligt 22 kap.1 a-1 c §§skattebetalningslagen (1997:483).

[S5]Om talan om betalningsskyldighet enligt 12 kap.6 eller 6 a §skattebetalningslagen har väckts genom ansökan mot en företrädare för en juridisk person, har företrädaren rätt att föra talan beträffande den skattefordran som betalningsskyldigheten grundas på. Talan förs på det sätt som föreskrivs för den juridiska personen. Lag (2009:805).

Prop. 2002/03:99: Ändringen i första stycket föranleds dels av att myndigheterna inom skatteförvaltningen slås samman till en myndighet, Skatteverket, dels av att en funktion som allmänt ombud inrättas hos Skatteverket. Beträffande det allmänna ombudet, se vidare avsnitt 6.13.

I andra stycket, som är nytt, har på Lagrådets inrådan tagits in bestämmelser om vem som är den skattskyldiges eller kommunens ...

Prop. 2002/03:128: I ett nytt fjärde stycke ges företrädaren rätt att föra talan mot den grundläggande skattefordran. Som förutsättning för sådan talerätt gäller att frågan om företrädaransvar väckts mot företrädaren.

Överklagandet skall ske på samma sätt som föreskrivs för den juridiska personen. Besvärsfrister och laga forum är således desamma som för den juridiska personen. Om såväl den juridiska personen som en eller flera företrädare för talan kan det vid domstolen bli fråga om flera ...

 • RÅ 2008:75:Ett av Skatteverket fattat skattebeslut rörande ett bolag har inte ansetts bindande för prövningen i mål om betalningsansvar för bolagets företrädare.

[K6]2 §  Föreläggande vid vite och beslut om taxeringsrevision får inte överklagas.

Den skattskyldiges överklagande

[K6]3 §  Överklagandet skall vara skriftligt och ha kommit in före utgången av det femte året efter taxeringsåret. Om taxeringsbeslutet har meddelats efter den 30 juni femte året efter det taxeringsår som beslutet avser och den skattskyldige har fått del av beslutet efter utgången av oktober samma år, får överklagandet dock komma in inom två månader från den dag då den skattskyldige fick del av beslutet.

[S2]Den skattskyldige får överklaga ett taxeringsbeslut även om det inte gått honom emot.

[K6]4 §  Även om tiden för överklagande har gått ut, får ett beslut om skattetillägg överklagas så länge beslutet i den taxeringsfråga som föranlett skattetillägget inte har vunnit laga kraft.

[K6]5 §  Skatteverket skall pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid. Har överklagandet kommit in för sent, skall verket avvisa det, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

[S2]Överklagandet skall inte avvisas, om förseningen beror på att Skatteverket har lämnat den skattskyldige en felaktig underrättelse om hur man överklagar.

[S3]Överklagandet skall inte heller avvisas, om det inom överklagandetiden kommit in till en allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet skall då omedelbart översändas till Skatteverket med uppgift om den dag då handlingen kom in till domstolen. Lag (2003:655).

[K6]6 §  Skatteverket skall snarast ompröva det överklagade beslutet. Detta gäller dock inte om överklagandet skall avvisas enligt 5 § eller hinder mot omprövning föreligger enligt 4 kap. 8 §.

[S2]Ett överklagande förfaller, om Skatteverket ändrar beslutet så som den skattskyldige begär.

[S3]Om Skatteverket ändrar beslutet på annat sätt än den skattskyldige begär, skall överklagandet anses omfatta det nya beslutet. Finns skäl för det, får Skatteverket lämna den skattskyldige tillfälle att återkalla överklagandet. Lag (2003:655).

 • HFD 2017:68:Skatteverket har ansetts ha rätt att inom ordinarie omprövningstid och på oförändrat underlag ändra ett beslut om skattetillägg till den skattskyldiges nackdel. Vid bedömningen av om det finns förutsättningar för befrielse från skattetillägget har hänsyn inte tagits till att skatten för den skattskyldiges bolag skulle ha blivit högre om den oriktiga uppgiften hade godtagits.
 • RÅ 2004:63:Fråga om kammarrätt i ett mål om inkomsttaxering utformat domslutet på ett sätt som omöjliggör förutsatta handläggningsåtgärder. Inkomsttaxering 1992.
 • RÅ 2008:37:Skattemyndigheten har vid obligatorisk omprövning med anledning av ett överklagande ansetts inte kunna fatta ett beslut som i förhållande till det överklagade beslutet är till nackdel för den skattskyldige.

Det allmänna ombudets eller kommuns överklagande

[K6]8 §  Överklagandet skall vara skriftligt och ha kommit in inom tidsfrist som enligt 4 kap. gäller för beslut om omprövning på initiativ av Skatteverket eller efter sådan tid men inom två månader från den dag då det överklagade beslutet meddelades.

[S2]Överklagas ett omprövningsbeslut som avser eftertaxering och yrkas ändring till den skattskyldiges nackdel, skall överklagandet ha kommit in inom två månader från den dag då beslutet meddelades. Lag (2003:655).

Prop. 2002/03:99: I ett nytt tredje stycke i det lagförslag som remitterades till Lagrådet hade det tagits in en bestämmelse vars syfte var att klargöra vad som avsågs gälla vid en kommuns överklagande av Skatteverkets beslut. På

Lagrådets inrådan har bestämmelsen fått utgå. I enlighet med Lagrådets förslag regleras frågan i stället i 1 § andra stycket.

 • RÅ 1997:57:Lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid har ansetts tillämplig när Riksskatteverket överklagat skattemyndighetens grundläggande taxeringsbeslut.

[K6]9 §  Om det allmänna ombudet har överklagat ett taxeringsbeslut, skall därav föranledd talan om särskild avgift föras samtidigt. Lag (2003:655).

Prop. 2002/03:99: Ändringen i bestämmelsen föranleds av att Skatteverket inte kan överklaga sina egna beslut och att det allmänna ombudet hos Skatteverket övertar Skatteverkets roll i detta avseende. Se vidare avsnitt 6.13.

[K6]9 a §  Det allmänna ombudet får inom den för ombudet gällande tiden för överklagande även föra talan till den skattskyldiges förmån. Det allmänna ombudet har då samma behörighet som den skattskyldige. Lag (2003:655).

Prop. 2002/03:99: I den nuvarande lydelsen av 6 kap. 17 § regleras det allmännas möjligheter att föra talan till den skattskyldiges förmån i alla instanser. I den föreslagna lydelsen av 6 kap. har bestämmelsen emellertid kommit att inflyta under rubriken "Överklagande av länsrättens och kammarrättens beslut". Till följd härav regleras inte längre i nämnda 17 § det allmännas rätt att föra talan i länsrätten till den skattskyldiges förmån. ...

Överklagande av förvaltningsrättens och kammarrättens beslut

11 § Har upphävts genom lag (2003:655).
12 § Har upphävts genom lag (2003:655).

[K6]13 §  Om den skattskyldige överklagar förvaltningsrättens eller kammarrättens beslut, skall överklagandet ha kommit in inom två månader från den dag då han fick del av beslutet.

[S2]Om förvaltningsrättens beslut överklagas av Skatteverket, det allmänna ombudet eller kommunen, skall överklagandet ha kommit in inom två månader från den dag beslutet meddelades. Detsamma gäller om verket, ombudet eller kommunen överklagar kammarrättens beslut. Lag (2009:805).

Prop. 2002/03:99: Ändringen i andra stycket föranleds dels av att myndigheterna inom skatteförvaltningen slås samman till en myndighet, dels av att en funktion som allmänt ombud inrättas hos Skatteverket. Beträffande det allmänna ombudet, se vidare avsnitt 6.13.

Den föreslagna övergångsbestämmelsen till 6 kap. 1 § första stycket innebär att det allmänna ombudet inte kan vara part i en process där det ursprungliga ...

[K6]14 §  Om en part har överklagat ett beslut av förvaltningsrätt eller kammarrätt, får även motparten ge in ett överklagande, trots att den för honom gällande tiden för överklagande gått ut. Ett sådant överklagande skall ges in inom en månad från utgången av den tid inom vilken det första överklagandet skulle ha gjorts.

[S2]Återkallas eller förfaller det första överklagandet av någon annan anledning, förfaller också det senare. Lag (2009:805).

Prop. 2002/03:99: I 108 § gamla taxeringslagen (1956:623) föreskrevs att om part överklagat en länsrätts eller en kammarrätts beslut i mål angående inkomsttaxering m.m. fick motpart inge s.k. anslutningsöverklagande. Motsvarande bestämmelse i förevarande lag, dvs. 6 kap. 14 §, kom att få en något annorlunda lydelse. Några motiv för denna ändrade lydelse uttalades inte i lagens förarbeten. Tvärtom uttalades att bestämmelsen fullt ut motsvarade 108 § ...

 • RÅ 2010:104:En partiell återkallelse av ett överklagande har inte ansetts innebära att ett anslutningsöverklagande förfaller i motsvarande del.
15 § Har upphävts genom lag (2003:655).
16 § Har upphävts genom lag (2003:655).

[K6]17 §  Skatteverket får inom den för verket gällande tiden för överklagande föra talan till den skattskyldiges förmån. Verket har då samma behörighet som den skattskyldige. Motsvarande gäller för det allmänna ombudet om ombudet fört det allmännas talan. Lag (2003:655).

Prop. 2002/03:99: Ändringen föranleds av att en funktion som allmänt ombud inrättas hos Skatteverket. I linje med vad som sägs i kommentaren till 6 kap. 13 § blir bestämmelsen endast aktuell att tillämpa beträffande sådana processer

där det ursprungliga beslutet fattas av Skatteverket, dvs. efter utgången av år 2003.

Handläggning vid domstol

[K6]18 §  En talan får inte ändras i andra fall än som anges i 19 och 20 §§.

[S2]Som ändring av talan anses inte när klaganden inskränker sin talan eller, utan att frågan som är föremål för prövning ändras, åberopar en ny omständighet till stöd för sin talan.

 • RÅ 2003:15:Fråga om vad som utgör saken i en taxeringsprocess rörande yrkat avdrag för realisationsförlust. Inkomsttaxering 1992.
 • RÅ 2005:77:Skattemyndigheten har i kammarrätt åberopat en ny grund för sitt yrkande att ett aktiebolag skall vägras avdrag för underskott i ett kommanditbolag. Den nya grunden har ansetts innefatta otillåten taleändring. Inkomsttaxering 1995.
 • RÅ 2007:9:Kammarrätt har på talan av den skattskyldige bifallit hans yrkande om att ett stipendium inte skall tas upp till beskattning i hans näringsverksamhet men samtidigt bifallit ett av Skatteverket som motpart framställt andrahandsyrkande att vägra avdrag för kostnader i näringsverksamheten med ett belopp motsvarande stipendiet. Kammarrätten har därvid gått utanför processramen. Inkomsttaxering 2001.
 • RÅ 2000:54:Riksskatteverket har först som motpart i Regeringsrätten framställt yrkande om tillämpning av lagen (1980:865) mot skatteflykt. Yrkandet har ansetts inte innefatta otillåten taleändring men däremot stå i strid med instansordningsprincipen och avvisats. Inkomst- och förmögenhetstaxering 1993.

[K6]19 §  Klaganden får framställa ett nytt yrkande om inte en ny fråga därigenom förs in i målet.

[S2]I mål i förvaltningsrätten får klaganden dessutom, inom den tid som gäller för överklagande, föra in en ny fråga som har samband med den fråga som skall prövas, om förvaltningsrätten finner att frågan utan olägenhet kan prövas i målet. Lag (2009:805).

 • RÅ 2000:50:Länsrätten har sakprövat vissa avdragsyrkanden som inte prövats av skattemyndigheten. Fråga dels om kammarrätten ägt att på eget initiativ överpröva om sakprövning av dessa yrkanden bort ske, dels om det förelegat sådant samband som avses i 6 kap. 19 § andra stycket taxeringslagen (1990:324) mellan de frågor som väckts i länsrätten och de som prövats av skattemyndigheten.

[K6]20 §  I ett mål om taxering får klaganden föra in en fråga om skattetillägg som har föranletts av den taxeringsfråga som är föremål för prövning, om domstolen finner att skattetilläggsfrågan utan olägenhet kan prövas i målet.

[K6]21 §  Om domstolen i fall som avses i 19 § andra stycket och 20 § inte tar upp den nya frågan till prövning får rätten överlämna den till Skatteverket för omprövning. Lag (2003:655).

[K6]22 §  Om det finns fler frågor i samma mål, får särskilt beslut meddelas i någon av dem trots att handläggningen i övrigt inte har avslutats.

[K6]23 §  Om det är lämpligt med hänsyn till utredningen, får särskilt beslut ges över en av flera omständigheter som var för sig har omedelbar betydelse för utgången i målet eller över hur en viss uppkommen fråga, som främst angår rättstillämpningen, skall bedömas vid avgörandet av saken.

[S2]När särskilt beslut meddelas bestämmer rätten med hänsyn till omständigheterna om talan mot beslutet skall föras särskilt eller endast i samband med talan mot rättens slutliga avgörande i målet. Om rätten bestämmer att talan skall föras särskilt, får den förordna att målet i övrigt skall vila till dess det särskilda beslutet har vunnit laga kraft.

[K6]24 §  Vid handläggningen i förvaltningsrätt och kammarrätt av mål om särskild avgift skall muntlig förhandling hållas, om den skattskyldige begär det. Muntlig förhandling behövs dock inte, om det inte finns anledning att anta att avgift kommer att tas ut. Lag (2009:805).

Vite

[K7]1 §  Vite får inte föreläggas staten, kommun eller tjänsteman i tjänsten.

[K7]2 §  Fråga om utdömande av vite prövas av den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av beslut enligt denna lag.

[S2]Vid prövning av en ansökan om utdömande av vite får även vitets lämplighet bedömas. Lag (2009:805).

Prop. 2002/03:99: I första stycket, som är nytt, införs en bestämmelse som innebär att fråga om utdömande av vite skall prövas av den länsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av beslut enligt denna lag. Ändringen syftar till att en fråga om utdömande av vite och den beskattningsfråga som vitesfrågan är sammankopplad med skall prövas av samma länsrätt. Se vidare avsnitt 6.15.4.

Ställföreträdare

[K7]3 §  Vid bedömningen av vem som är behörig ställföreträdare för skattskyldig enligt denna lag skall 19 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter tillämpas.

[S2]Uppgifter som lämnats för en skattskyldig som är juridisk person, anses ha lämnats av den skattskyldige, om det inte var uppenbart att uppgiftslämnaren saknade behörighet att företräda den skattskyldige. Lag (2001:1231).

 • RÅ 2009:63:Fråga om skattetillägg på grund av oriktig uppgift i självdeklaration som inte är behörigen undertecknad.

Ändring i taxeringsbeslut till följd av dubbelbeskattningsavtal

[K7]4 §  Om en bestämmelse i avtal för att undvika eller lindra dubbelbeskattning som Sverige har träffat med någon annan stat leder till att ändring skall vidtas i fråga om taxering som rör statlig eller kommunal skatt eller i fråga om någon annan åtgärd varigenom sådan skatt har påförts, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer vidta sådan ändring.

Val till skattenämnd

[K7]5 §  Val av ledamot i skattenämnd vid skattekontor förrättas av landstingsfullmäktige i det landsting där skattekontoret är beläget. Val av ledamot i skattenämnd vid skattekontor i Gotlands län förrättas av kommunfullmäktige i Gotlands kommun.

[S2]Om skattekontorets beslutande arbetsenheter är belägna inom flera landsting eller inom ett eller flera landsting och Gotlands kommun, skall ledamöter väljas av landstingsfullmäktige respektive kommunfullmäktige i proportion till folkmängden i de kommuner där skattekontorets beslutande arbetsenheter är belägna.

[S3]Valet skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många ledamöter som motsvarar den kvot som erhålls om antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal, skall den avrundas till närmast högre hela tal. I lagen (1992:339) om proportionellt valsätt finns särskilda föreskrifter om förfarandet.

[S4]Vid val av ledamöter skall eftersträvas att lekmannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ledamöternas ålder, kön och yrke. Lag (2005:264).

[K7]6 §  Valbar till ledamot i skattenämnd är den som har rösträtt vid val av kommunfullmäktige och inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

[S2]Tjänsteman vid Skatteverket eller allmän förvaltningsdomstol eller nämndeman i allmän förvaltningsdomstol får inte väljas till ledamot i skattenämnd.

[S3]Den som har fyllt sextio år eller uppger giltigt hinder är inte skyldig att ta emot uppdrag som ledamot.

[S4]Skatteverket skall pröva den valdes behörighet. Lag (2003:655).

Prop. 2002/03:99: Ändringen i första stycket är en konsekvens av att nuvarande skattemyndigheter upphör att existera och ersätts av Skatteverket.

[K7]7 §  Den som fyllt sextio år har rätt att frånträda uppdrag att vara ledamot. Skatteverket får entlediga en ledamot som visar giltigt hinder. Om en ledamot inte längre är valbar, upphör uppdraget.

[S2]När ett uppdrag blir ledigt, utses en ny ledamot för den tid som återstår. Om antalet valda ledamöter ändras, får en nytillträdande ledamot utses för kortare tid än fyra år. Lag (2003:655).

[K7]8 §  Landstingsfullmäktige får besluta att av landstingets medel skall till de landstingsvalda ledamöterna i skattenämnd betalas arvoden, reseersättningar, traktamenten och andra ekonomiska förmåner enligt de grunder som gäller enligt 4 kap. 14 § kommunallagen (1991:900). Kommunfullmäktige har motsvarande rätt i fråga om de kommunvalda ledamöterna. Lag (1991:1682).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Taxeringslag (1990:324)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 då taxeringslagen (1956:623) skall upphöra att gälla. Den nya lagen tillämpas första gången på ärenden och mål som avser 1991 års taxering.
  2. Den gamla lagen skall fortfarande tillämpas på ärenden och mål avseende 1990 och tidigare års taxeringar. Vad som i den gamla lagen sägs om länsskattemyndighet och lokal skattemyndighet skall från och med den 1 januari 1991 gälla skattemyndighet. Straffet för brott mot 120 § andra stycket i gamla lagen skall i stället för böter, högst femhundra kronor, vara penningböter. Lag (1991:314).
  3. Bestämmelserna i 2 kap. 2 § och 3 kap. 8 § i den nya lagen om vem som får besluta om taxeringsrevision tillämpas i fråga om beslut om taxeringsrevision som fattas från och med den 1 januari 1991.
  4. I mål som anhängiggörs hos regeringsrätten från och med den 1 januari 1991 skall riksskatteverket föra det allmännas talan. Bestämmelserna i 6 kap. 13 § andra stycket, 16 § tredje stycket och 17 § i den nya lagen gäller därvid. Lag (1991:695).
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Ikraftträder
  1990-06-30

Lag (1990:580) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:111
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:1138) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas såvitt avser 6 kap. 13 § från och med 1991 års taxering och i övrigt från och med 1992 års taxering. Äldre bestämmelser i 1 kap. 1 § första stycket 9 gäller dock till och med 1992 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:5
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 3 §, 4 kap 3, 4, 23 §§, 5 kap 5 §, 6 kap 13 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1990:1423) om ändring i lagen (1990:1138) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:54
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 § i 1990:1138
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:314) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:68
  Omfattning
  ändr. 2 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:695) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Bestämmelsen i 5 kap. 1 § tillämpas första gången vid 1991 års taxering och bestämmelsen i 1 kap. 1 § tillämpas första gången vid 1992 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:166
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §, 5 kap 1 §, 4 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:1682) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:17
  Omfattning
  ändr. 7 kap 5, 8 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1902) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Såvitt avser andra bestämmelser än 4 kap. 18 § andra stycket och 5 kap. 6 § första stycket tillämpas lagen första gången vid 1992 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:43
  Omfattning
  ändr. 1 kap 3 §, 4 kap 16, 17, 18 §§, 5 kap 1, 2, 4, 5, 6, 11, 13 §§ 7 kap 6 §; ny 5 kap 2 a §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:1186) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:96, Bet. 1992/93:SkU9
  Omfattning
  upph. 4 kap 24 §, rubr. närmast före 4 kap 24 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1660) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången vid 1994 års taxering såvitt avser 4 kap. 3 § och i övrigt vid 1995 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:86, Bet. 1992/93:SkU11
  Omfattning
  ändr. 3 kap 3 §, 4 kap 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1750) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:136, Bet. 1992/93:SfU9
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:944) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:359, Prop. 1992/93:187, Bet. 1992/93:SkU31
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1446) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:101, Prop. 1993/94:80, Bet. 1993/94:AU6
  Omfattning
  ändr. 1 kap 2 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1548) om ändring i lagen (1993:944) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:108, Prop. 1993/94:50, Bet. 1993/94:SkU15
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 § i 1993:944

Lag (1993:1562) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:108, Prop. 1993/94:50, Bet. 1993/94:SkU15
  Omfattning
  ändr. 4 kap 13 §, 5 kap 1 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:219) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Den äldre lydelsen av 1 kap. 1 § gäller dock fortfarande i fråga om mervärdesskatt som belöper på tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:170, Prop. 1993/94:99, Bet. 1993/94:SkU29
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:467) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om revisioner som har beslutats före ikraftträdandet. De nya bestämmelserna i 3 kap.13--14 c §§ och 6 kap. 10 § tillämpas dock om handlingar och uppgifter begärs undantagna efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:335, Prop. 1993/94:151, Bet. 1993/94:SkU31
  Omfattning
  upph. 3 kap 6 §; ändr. 3 kap 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 kap 10 §; nya 3 kap 12 a, 14 a, 14 b, 14 c §§, rubr. närmast före 3 kap 13 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:486) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas från och med 1995 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:316, Prop. 1993/94:152, Bet. 1993/94:SkU32
  Omfattning
  ändr. 4 kap 2, 5 §§, 5 kap 5 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:766) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:384, Prop. 1993/94:224, Bet. 1993/94:SkU42
  Omfattning
  ny 4 kap 2 a §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1625) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
  2. Val enligt den nya lydelsen skall äga rum första gången år 1998.
  3. Löpande uppdragsperiod för de ledamöter som har valts enligt äldre bestämmelser skall vara fyra i stället för tre år.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:69, Prop. 1994/95:87, Bet. 1994/95:KU21
  Omfattning
  ändr. 2 kap 6 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1681) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första gången vid 1996 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:124, Prop. 1994/95:41, Bet. 1994/95:SfU6
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1, 2 §§, 5 kap 1 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:1524) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:118, Prop. 1995/96:102, Bet. 1995/96:SkU15
  Omfattning
  ändr. 7 kap 7 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:654) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996 och tillämpas första gången vid 1996 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:274, Prop. 1995/96:152, Bet. 1995/96:SkU25
  Omfattning
  ändr. 4 kap 2 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1238) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:67, Prop. 1995/96:231, Bet. 1996/97:SkU4
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1333) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:66, Prop. 1995/96:227, Bet. 1996/97:SkU3
  Omfattning
  ändr. 4 kap 13, 17 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1996:1612) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas första gången vid 1997 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:133, Prop. 1996/97:45, Bet. 1996/97:SkU13
  Omfattning
  ändr. 5 kap 4 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:232) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:228, Prop. 1996/97:108, Bet. 1996/97:BoU13
  Omfattning
  ändr. 7 kap 5 §
  Ikraftträder
  1999-01-01

Lag (1997:328) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997 och tillämpas första gången vid 1998 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:252, Prop. 1996/97:117, Bet. 1996/97:SkU20
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1, 3 §§, 4 kap 16 §, 5 kap 1, 12 §§
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:494) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1997.
  2. De nya föreskrifterna i 1 kap. 4 § och 5 kap. 13 § tillämpas första gången vid 1999 års taxering.
  3. De nya föreskrifterna i 2 kap. 2 § tillämpas från och med den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter skall dock fortfarande tillämpas i fråga om 1998 och tidigare års taxeringar. Lag (1997:1035).
  4. De nya föreskrifterna i 5 kap.1, 2, 4 och 5 §§ tillämpas första gången vid 1998 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1, 4 §§, 2 kap. 2 §, 3 kap. 8, 9, 11, 12 a §§, 5 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13 §§, rubr. närmast före 5 kap 6 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1997:947) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:35, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:FiU1
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:1028) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Såvitt avser bestämmelserna i 5 kap. 1 § tillämpas lagen första gången vid 1997 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:70, Prop. 1997/98:10, Bet. 1997/98:SkU10
  Omfattning
  ändr. 3 kap 5, 12 §§, 5 kap 1 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:1035) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:71, Prop. 1997/98:33, Bet. 1997/98:SkU9
  Omfattning
  ändr. 3 p övergångsbest. till 1997:494
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:246) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:218, Prop. 1997/98:134, Bet. 1997/98:SkU24
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 §
  Ikraftträder
  1999-01-01

Lag (1998:1674) om ändring i lagen (1997:232) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:64, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:SkU1
Omfattning
ändr. 7 kap 5 § i 1997:232

Lag (1999:1055) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:66, Prop. 1999/2000:6, Bet. 1999/2000:SkU7
Omfattning
ändr. 2 kap 7 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1096) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999. I fråga om den som är skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) skall 3 kap. 8 § även därefter tillämpas i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Omfattning
ändr. 3 kap 8 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1261) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 1 kap 1, 3 §§, 2 kap 2 §, 3 kap 3 §, 4 kap 5, 13, 17, 18, 20, 23 §§, 5 kap 1, 2, 13 §§; ny 4 kap 11 a §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2001:1231) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
 2. Den nya lydelsen av 1 kap. 4 §, 4 kap. 17 §, 5 kap. 4 § samt 7 kap. 3 § tillämpas första gången vid 2002 års taxering.
 3. Den nya lydelsen av 3 kap. 3 § tillämpas första gången vid 2003 års taxering.
 4. Den nya lydelsen av 3 kap.8 och 17 §§ samt 4 kap. 2 § tillämpas första gången vid 2003 års taxering såvitt avser deklarationsskyldighet och uppgifter i självdeklarationen och i övrigt första gången vid 2002 års taxering.
 5. Den upphävda bestämmelsen i 5 kap. 5 § tredje stycket tillämpas till och med 2002 års taxering. I övrigt tillämpas den nya lydelsen av paragrafen första gången vid 2002 års taxering.
 6. De upphävda bestämmelserna i 3 kap.15 och 18 §§ samt 4 kap. 4 § tilllämpas till och med 2002 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:124, Prop. 2001/02:25, Bet. 2001/02:SkU10
Omfattning
upph. 3 kap 15, 18 §§, 4 kap 4 §, rubr. närmast före 3 kap 15 §; ändr. 1 kap 4 §, 3 kap 3, 8, 17 §§, 4 kap 2, 17 §§, 5 kap 4, 5 §§, 7 kap 3 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:537) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002 och tillämpas första gången vid 2003 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:265, Prop. 2001/02:165, Bet. 2001/02:SkU23
Omfattning
ändr. 4 kap 17 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2003:211) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003. Det nya 5 kap. tillämpas första gången vid 2004 års taxering.
Det upphävda 5 kap. skall fortfarande tillämpas vid 2003 och tidigare års taxeringar. Lag (2003:335).
Förarbeten
Rskr. 2002/03:167, Prop. 2002/03:106, Bet. 2002/03:SkU16
Omfattning
upph. 5 kap; ändr. 3 kap 5, 12, 4 kap 16 §; nya 3 kap 6 §, 5 kap
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:335) om ändring i lagen (2003:211) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:220
Omfattning
ändr. övergångsbest. till 2003:211

Lag (2003:655) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Om någon före ikraftträdandet har förelagts enligt äldre föreskrifter i 3 kap. 5 § eller 12 § fjärde stycket eller 4 kap. 10 § att fullgöra en skyldighet enligt lagen gentemot skattemyndighet, skall efter ikraftträdandet skyldigheten i stället fullgöras gentemot Skatteverket.
 3. Äldre föreskrifter i 3 kap. 14 § första stycket om behörig länsrätt gäller fortfarande för begäran som har getts in före ikraftträdandet.
 4. Uppgifter som enligt äldre föreskrifter i 3 kap. 16 § första stycket begärts av skattemyndighet, skall efter ikraftträdandet tillhandahållas Skatteverket.
 5. Äldre föreskrifter i 3 kap. 16 § tredje stycket gäller fortfarande för ansökan som har getts in före ikraftträdandet.
 6. Äldre föreskrifter i 4 kap. 9 § tredje stycket gäller fortfarande om begäran om omprövning har getts in före ikraftträdandet.
 7. Äldre föreskrifter i 4 kap. 11 a § första meningen samt 4 kap. 13 § andra stycket 1 och 3 gäller fortfarande för skattemyndighets beslut.
 8. Föreskrifterna i 4 kap. 14 § andra stycket gäller även om självdeklaration kommit in till skattemyndighet.
 9. Föreskrifterna i 4 kap. 18 § andra stycket om hinder mot eftertaxering i samma fråga gäller även om det tidigare beslutet fattats av skattemyndighet.
 10. Äldre föreskrifter i 4 kap. 20 § andra stycket gäller fortfarande för skattemyndighets beslut.
 11. Föreskrifterna i 5 kap. 3 § första stycket gäller även om självdeklaration kommit in till skattemyndighet.
 12. Föreskrifterna i 5 kap. 8 § första stycket 2 gäller även om kontrolluppgift varit tillgänglig för skattemyndighet före november månads utgång taxeringsåret.
 13. Äldre föreskrifter i 6 kap.5 § andra och tredje styckena gäller fortfarande för överklagande som har kommit in före ikraftträdandet.
 14. Äldre föreskrifter i 6 kap. 9 § gäller fortfarande om taxeringsbeslutet har överklagats före ikraftträdandet.
 15. Äldre föreskrifter i 6 kap. 10 § gäller fortfarande för avvisningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet.
 16. De upphävda föreskrifterna i 6 kap. 12 § gäller fortfarande för överklagande av länsrätts eller kammarrätts beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.
 17. Äldre föreskrifter i 6 kap. 13 § andra stycket om överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller även efter ikraftträdandet. Vad som där sägs om skattemyndighet och Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.
 18. Föreskrifterna i 7 kap. 2 § första stycket gäller inte för ansökan om utdömande av vite som getts in före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
upph. 6 kap 11, 12, 15, 16 §§, rubr. närmast före 2 kap 2 §, 6 kap 15 §; ändr. 2 kap 1, 2, 6 §§, 3 kap 1, 5, 7, 8, 9, 12, 12 a, 14, 16, 17, §§, 4 kap 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23 §§, 5 kap 3, 4, 5, 8, 14, 18 §§, 6 kap 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 21 §§, 7 kap 2, 6, 7 §, rubr. närmast före 2 kap 1 §, 3 kap 1 §, 4 kap 13 §, 6 kap 8 §; ny 6 kap 9 a §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:748) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Om talan om att ålägga en företrädare för en juridisk person betalningsskyldighet enligt 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483) har väckts vid allmän domstol före ikraftträdandet, gäller äldre föreskrifter.
 3. Äldre föreskrifter i 6 kap. 1 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla det allmänna ombudet hos Skatteverket.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:20, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU5
Omfattning
ändr. 6 kap 1 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:129) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:156, Prop. 2003/04:64, Bet. 2003/04:SkU26
Omfattning
ändr. 5 kap 4, 19 §§
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2004:499) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:263, Prop. 2003/04:133, Bet. 2003/04:SkU33
Omfattning
ändr. 5 kap 3 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:1143) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas första gången vid 2006 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:74, Prop. 2004/05:19
Omfattning
ändr. 4 kap 11 a, 13, 17 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:264) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005. De personer som vid utgången av år 2004 var ledamöter i ett skattekontors skattenämnd är behöriga att vara ledamöter i motsvarande skattenämnd efter den 1 januari 2005 till dess att nya ledamöter i den skattenämnden har valts.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:235, Prop. 2004/05:99, Bet. 2004/05:SkU28
Omfattning
ändr. 7 kap 5 §
Ikraftträder
2005-06-01

Lag (2005:1133) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:116, Prop. 2005/06:40, Bet. 2005/06:SkU10
Omfattning
ny 4 kap 11 b §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2005:1174) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången vid 2007 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:114, Prop. 2005/06:22, Bet. 2005/06:SkU12
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:578) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:349, Prop. 2005/06:169, Bet. 2005/06:SkU29
Omfattning
ändr. 3 kap 9 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:1522) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007 och tillämpas första gången vid 2008 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:71, Prop. 2006/07:19, Bet. 2006/07:SkU7
Omfattning
ändr. 5 kap 13 §
Ikraftträder
2007-02-01

Lag (2007:1253) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid 2008 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:60, Prop. 2007/08:19, Bet. 2007/08:SkU9
Omfattning
ändr. 4 kap 17 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:1399) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. De nya bestämmelserna i 1 kap. 1 § första stycket 5 och 2 § tillämpas första gången vid 2009 års taxering. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid 2008 och tidigare års taxeringar.
 3. I övrigt tillämpas de nya bestämmelserna första gången vid 2008 års taxering. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid 2007 och tidigare års taxeringar.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:92, Prop. 2007/08:26, Bet. 2007/08:SkU15
Omfattning
ändr. 1 kap 1, 2, 3 §§, 4 kap 16 §, 5 kap 4 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:135) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:155, Prop. 2007/08:55, Bet. 2007/08:SkU24
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §
Ikraftträder
2008-05-01

Lag (2008:371) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:203, Prop. 2007/08:68, Bet. 2007/08:JuU18
Omfattning
ändr. 5 kap 14 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2009:443) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 3 kap. 16 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:805) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 3 kap. 14, 14 a, 14 b, 14 c §§, 4 kap. 12 §, 6 kap. 1, 7, 10, 13, 14, 19, 24 §§, 7 kap. 2 §, rubr. närmast före 6 kap. 10 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2009:1291) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången vid 2011 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:77, Prop. 2009/10:17, Bet. 2009/10:SkU13
Omfattning
ändr. 4 kap. 17 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1294) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången vid 2011 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:77, Prop. 2009/10:17, Prop. 2008/09:182, Bet. 2009/10:SkU13
Omfattning
ändr. 4 kap. 11 a, 13 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:850) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:368, Prop. 2009/10:204, Bet. 2009/10:CU28
Omfattning
ändr. 3 kap. 5 §
Ikraftträder
2010-11-01

Lag (2010:1454) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:31, Prop. 2009/10:181, Bet. 2010/11:JuU3
Omfattning
ändr. 4 kap. 12 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:73) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:112, Prop. 2010/11:18, Bet. 2010/11:SkU14
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-04-01

Ändring, SFS 2011:1244

Omfattning
upph.

Lag (2011:1277) om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 31 december 2011 och tillämpas första gången vid 2013 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:32, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:FiU1
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-12-31