Upphävd författning

Cirkulär (1954:671) till de lokala styrelserna för statliga, kommunala och statsunderstödda enskilda skolor och utbildningsanstalter angående upplåtelse av lokaler åt folkbildningsorganisationer och andra ideella organisationer

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1954-11-05
Ändring införd
SFS 1954:671
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har - med hänsyn till svårigheten flerstädes för folkbildningsorganisationer och andra ideella organisationer att få disponera över för verksamheten erforderliga lokaler - funnit gott göra de lokala styrelserna för statliga, kommunala och statsunderstödda enskilda skolor och utbildningsanstalter uppmärksamma på angelägenheten av att skolornas och utbildningsanstalternas lokaler, i den mån dessa icke på grund av gällande bestämmelser skola upplåtas för ovan avsedd föreningsverksamhet, frivilligt upplåtas härför i så stor utsträckning som möjligt och på skäliga villkor samt att därvid upplåtelse även sker till politiska organisationer.
Kungl. Maj:t vill vidare erinra om att vid planering av byggnader för skolor och utbildningsanstalter hänsyn bör, där så lämpligen kan ske, tagas till önskvärdheten, att lokalerna skola kunna användas även för ovan omförmäld föreningsverksamhet.

Ändringar

Cirkulär (1954:671) till de lokala styrelserna för statliga, kommunala och statsunderstödda enskilda skolor och utbildningsanstalter angående upplåtelse av lokaler åt folkbildningsorganisationer och andra ideella organisationer

Förarbeten
Prop. 1954:156

Ändring, SFS 2008:340

Omfattning
upph.