Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1954:827) om tillämpning av en mellan Sverige och Storbritannien den 18 december 1953 träffad överenskommelse om utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet för det mellan Sverige och Storbritannien den 30 mars 1949 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1954-12-30
Ändring införd
SFS 1954:827
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att kungörelsen (1954:827) om tillämpning av en mellan Sverige och Storbritannien den 18 december 1953 träffad överenskommelse om utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet för det mellan Sverige och Storbritannien den 30 mars 1949 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter skall upphöra att gälla i förhållandet mellan Sverige och Aden. Förordning (1984:339).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1954:827) om tillämpning av en mellan Sverige och Storbritannien den 18 december 1953 träffad överenskommelse om utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet för det mellan Sverige och Storbritannien den 30 mars 1949 ingångna avtalet för undvikande avdubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter

Ändring, SFS 1961:667

  Omfattning
  upph. att gälla mellan Sverige och Singapore

Ändring, SFS 1965:560

  Omfattning
  upph. att gälla mellan Sverige samt Trinidad och Tobago

Ändring, SFS 1967:613

  Omfattning
  upph. att gälla mellan Sverige och Malaysia

Ändring, SFS 1970:595

  Omfattning
  ändr.

Ändring, SFS 1972:473

  Omfattning
  upph. 1954:827 såvitt avser vissa territorier

Ändring, SFS 1974:656

  Omfattning
  upph. att gälla mellan Sverige och Gambia

Ändring, SFS 1974:660

  Omfattning
  upph. att gälla mellan Sverige och Fiji

Förordning (1978:697) om upphörande av det mellan Sverige och Nigeria gällande avtalet för undvikande av dubbelbeskattning m.m.

  Omfattning
  upph. såvitt gäller Nigeria

Förordning (1984:339) om ändring i kungörelsen (1954:827) om tillämpning av en mellan Sverige och Storbritannien den 18 december 1953 träffad överenskommelse om utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet för det mellan Sverige och Storbritannien den 30 mars 1949 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.
  De upphävda bestämmelserna skall dock fortfarande tillämpas beträffande inkomst som förvärvats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph. att gälla mellan Sverige och Aden
  Ikraftträder
  1984-07-01

Ändring, SFS 1986:733

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.
  2. Genom förordningen upphävs, i förhållandet mellan Sverige och Jamaica, kungörelsen (1954:827) om tillämpning av en mellan Sverige och Storbritannien den 18 december 1953 träffad överenskommelse om utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet för det mellan Sverige och Storbritannien den 30 mars 1949 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter samt kungörelsen (1954:828) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldiga, bosatta i vissa brittiska territorier.
  3. De angivna kungörelserna tillämpas fortfarande i förhållandet mellan Sverige och Jamaica på aktieutdelning som betalas eller tillgodoförs före den 1 januari 1987 och på annan inkomst som förvärvas före den 1 januari 1987.
  Omfattning
  upph. att gälla mellan Sverige och Jamaica
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1987:1044

  Övergångsbestämmelse

  De upphävda kungörelserna gäller dock fortfarande för de stater och det territorium på vilka de var tillämpliga vid utgången av år 1987, för inkomst som förvärvas före den 1 januari 1988 och för förmögenhet som taxeras före år 1989.
  Omfattning
  upph.