Upphävd författning

Kungörelse (1955:630) med närmare föreskrifter om inskrivningsbok för luftfartyg, m.m

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1955-12-02
Ändring införd
SFS 1955:630 i lydelse enligt SFS 1995:498
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Om dagbok

1 §  Dagboken över inskrivningsärenden rörande luftfartyg skall föras i överensstämmelse härvid fogade formulär A.

2 §  I dagboken upptagas ärendena efter hand som de inkomma. Ärendena numreras i löpande följd för kalenderår. Dagboksnummer jämte årtal åsättas ingivna handlingar.

[S2]För varje inskrivningsdag, varå ärende förekommer, skall inskrivningsdomaren med sin namnunderskrift bestyrka vad som införts i dagboken.

3 §  Beträffande införingarna i nedannämnda kolumner skall följande särskilt iakttagas:

[S2]Kol. 3. I denna kolumn angivas samtliga av den sökta åtgärden berörda luftfartyg.

[S3]Kol. 5. I denna kolumn antecknas dag och årtal för handlingens utgivande eller, i fråga om inteckningshandling, dag, årtal och nummer i dagboken, då inteckning beviljats.

[S4]Kol. 6. Är fråga om åtgärd med avseende å beviljad inteckning, införes i denna kolumn ordet inteckning.

[S5]Kol. 7. Denna kolumn ifylles endast i ärenden, där stämpelavgift utgår.

[S6]Kol. 8. Sökas samtidigt flera inteckningar i samma luftfartyg att gälla med olika förmånsrätt, angives det i denna kolumn.

[S7]Kol. 12. I denna kolumn antecknas, bland annat, då ingiven handling återlämnas till sökanden utan att beslut i ärendet meddelas.

4 §  Anteckningar i dagboken må icke överstrykas eller ändras, sedan expedition i ärendet utlämnats. Upptäckes felskrivning, skall anteckning om felskrivningen göras i anmärkningskolumnen och till riktigheten vitsordas av inskrivningsdomaren.

Om inskrivningsbok

5 §  Inskrivningsboken för luftfartyg skall inrättas enligt lösbladssystem och vara försedd med låsinrättning. Nyckel till boken skall förvaras under lås på inskrivningsdomarens ansvar.

6 §  I inskrivningsboken skall göras särskilt upplägg för varje luftfartyg, beträffande vilket inskrivningsärende förekommer.

[S2]Uppläggen ordnas i bokstavsföljd enligt fartygens nationalitets- och registreringsbeteckningar.

7 §  Till varje upplägg anslås två blad. Det ena bladet skall omfatta en avdelning för anteckningar om luftfartyget (fartygsspalt) samt en avdelning för anteckningar och anmärkningar rörande äganderätten till fartyget (ägarespalt), medan det andra bladet skall utgöra en avdelning för inteckningar samt övriga anteckningar och anmärkningar (inteckningsspalt).

[S2]Till blad i inskrivningsboken skola användas blanketter i överensstämmelse med härvid fogade formulär B och C.

8 §  För varje upplägg numreras bladen särskilt. Fortsättningsblad till ägarespalten erhåller dock det första bladets nummer med tillägg av bokstav ur lilla alfabetet. Å sådant fortsättningsblad överkorsas fartygsspalten.

[S2]Å varje sida skall genom angivande av luftfartygets nationalitets- och registreringsbeteckning utmärkas, till vilket upplägg sidan hör.

9 §  I fartygsspalten skall införas:

 1. luftfartygets nationalitets- och registreringsbeteckning;
 2. luftfartygets tillverkare och tillverkarens typbeteckning;
 3. luftfartygets tillverkningsnummer;
 4. anteckning att luftfartyget avförts ur luftfartygsregistret; samt
 5. anteckning som avses i 43 § lagen om inskrivning av rätt till luftfartyg.

10 §  Vid införande i ägarespalten skall iakttagas:

 1. att, när anteckning om äganderätt avser allenast viss lott i luftfartyget, i anmärkningskolumnen skall antecknas lottens storlek och, om fångesmannens åtkomst ej heller omfattar hela fartyget, dennes namn jämte hänvisning till det rum, där hans äganderätt är antecknad; samt
 2. att i anmärkningskolumnen vidare införes:

[S2]a. hänvisning till rum, där fång för ny ägare till luftfartyget eller lott däri antecknats, i senare fallet jämte uppgift om lottens storlek;

[S3]b. anmärkning som avses i 39 § andra stycket lagen om inskrivning av rätt till luftfartyg;

[S4]c. anteckning om väckt talan enligt 40 § första stycket lagen om inskrivning av rätt till luftfartyg samt om utgången av sådan talan;

[S5]d. vad i övrigt finnes nödigt att anteckna och ej hör till annan kolumn.

11 §  Vid införande i inteckningsspalten iakttages:

 1. att i kolumnen rörande ansöknings innehåll upptagas: belopp av fordran med utfäst ränta, den som utgivit handling varå ansökningen grundas, dag för utgivandet samt den till vilken handlingen är ställd, dock att, där inteckningsansökningen avser flera luftfartyg, vad nu är sagt skall gälla allenast upplägget för ett av fartygen (huvudupplägg), medan å uppläggen för de övriga fartygen allenast antecknas beloppet av förskriven fordran, varför inteckning sökes (hänvisningsupplägg);
 2. att, där inteckningsansökning avser flera luftfartyg, i anmärkningskolumnen för det fartyg, beträffande vilket huvudupplägget göres, angivas de fartyg som avses med ansökningen, medan i anmärkningskolumnen för övriga fartyg endast lämnas hänvisning till huvuduppläggets rum;
 3. att, där anteckning avser åtgärd beträffande tidigare beviljad inteckning i flera luftfartyg, anteckningen införes allenast i huvuduppläggets anmärkningskolumn, dock att dödning av inteckning alltid skall angivas i dödningskolumnen för fartyg, beträffande vilket inteckningen dödats;
 4. att, där ansökningen eljest avser ärende som rör flera luftfartyg samt huvudupplägg och hänvisningupplägg icke lämpligen böra upprättas, de av ärendet berörda fartygen skola angivas i anmärkningskolumnen för varje fartyg;
 5. att, där inteckningsansökningen förutom luftfartyg avser jämväl till sådant fartyg hörande reservdelar, detta förhållande tillika med uppgift å plats där reservdelarna finnas upplagda skall angivas i uppläggets eller, vid ansökan om inteckning i flera luftfartyg, huvuduppläggets anmärkningskolumn;
 6. att, där inteckning jämlikt 7 § tredje stycket lagen i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg åtnjuter särskild förmånsrätt, detta skall angivas i anmärkningskolumnen;
 7. att, då ansökan om inteckning avslagits eller förklarats vilande eller ärende uppskjutits, beslutet skall upptagas i anmärkningskolumnen;
 8. att vid anmälan, att tidigare antecknat innehav av inteckningshandling upphört, anteckning härom införes i den för inteckningshavarens namn och adress avsedda kolumnen;
 9. att anmälan om anspråk på luftpanträtt i fartyget, förenad med fordran å bärgarlön eller å ersättning för särskilda kostnader, som varit oundgängliga för bevarande av fartyget, antecknas i anmärkningskolumnen, varvid särskilt skola angivas borgenärens namn och adress, fordringens belopp samt dagen då åtgärderna för bärgningen eller bevarandet avslutades; antecknas anmälningen senare än tre månader efter sistnämnda dag, skall tillika angivas dagen då anmälningen inkom till inskrivningsdomaren; ogillas anspråk eller fordran varom nu är fråga genom laga kraft ägande dom eller beslut eller upphör sådan fordran eljest att gälla, skall det antecknas i samma kolumn;
 10. att i anmärkningskolumnen därjämte upptagas:

[S2]a. nedsättning eller förändring av inteckning;

[S3]b. utbyte av inteckningshandlingar;

[S4]c. avskrivning å inteckningshandling enligt 29 § lagen om inskrivning av rätt till luftfartyg;

[S5]d. anteckning att inskrivning är till viss del utan verkan;

[S6]e. anteckning om uppvisande, som avses i 48 § tredje stycket lagen om inskrivning av rätt till luftfartyg, samt om avförande, varom förmäles i 24 § samma lag;

[S7]f. anteckning som avses i 8 § andra stycket lagen i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg samt anmärkning enligt första stycket av samma paragraf;

[S8]g. anteckning att luftfartyget eller lott däri eller till fartyget hörande intecknade reservdelar utmätts eller att jämlikt 8 kap. 8 § konkurslagen (1987:672) äskats att fartyget eller intecknade reservdelar därtill må utmätningsvis säljas, med uppgift, där utmätning skett, å dagen för utmätningen ävensom, då utmätning skett för fordran som icke är intecknad eller förenad med luftpanträtt, å utmätningssökandens namn och adress samt fordringens belopp;

[S9]h. anteckning om förhållande, som jämlikt 12 § konkursförordningen (1987:916) skall antecknas i inskrivningsboken;

[S10]i. anteckning om anförda besvär samt om beslut som av inskrivningsdomaren eller högre rätt meddelas i anledning av besvären;

[S11]j. vad i övrigt finnes nödigt att anteckna och ej hör till annan kolumn;

 1. att i dödningskolumnen jämväl införes dag, då anteckning skett därom, att inteckning är helt utan verkan eller avförts ur inskrivningsboken, att under 9 omförmäld fordran å bärgarlön eller ersättning eller anspråk på luftpanträtt för sådan fordran ogillats genom laga kraft ägande dom eller beslut eller att sådan fordran eljest upphört att gälla, att konkurs eller exekutiv åtgärd vunnit sin avslutning eller att fråga om sådan åtgärd förfallit;
 2. att, sedan i något rum anteckning gjorts om inteckningshandlings utbyte mot flera nya sådana, vidare till samma rum hörande anteckning skall göras för ny handling i nytt rum och hänvisning meddelas från det ena rummet till det andra;
 3. att, då anteckning göres om avbetalning å intecknat belopp, anmärkes att avskrivningen icke medför minskning i det belopp, för vilket luftfartyget häftar på grund av inteckningen; samt
 4. att, då inteckning meddelats å avskrivet belopp, anmärkning härom skall göras i det rum, där avskrivningen antecknats, men den meddelade inteckningen inskrivas i nytt rum och hänvisning göras från det ena rummet till det andra. Förordning (1987:920).

12 §  Varje ärende, som hör till ägare- eller inteckningsspalten, skall införas i den ordning det inkommit till inskrivningsdomaren; dock att ärende, som rör en förut på upplägget gjord inskrivning eller anteckning, införes i dess rum eller, då detta är fullskrivet, i ett följande rum, som genom hänvisning i vartdera rummet angives utgöra fortsättning av det förra.

[S2]Då införing sker i sista rummet å ett blad, skall fortsättningsblad omedelbart insättas och hänvisning göras från det ena bladet till det andra.

13 §  Fullskrivet blad, som ej upptager gällande inteckning eller anteckning, så ock blad, som i följd av slitning eller eljest tarvar omskrivning, skall uttagas ur inskrivningsboken. Har luftfartyg avförts ur luftfartygsregistret, må samtliga till upplägget i inskrivningsboken hörande blad uttagas. Huvudupplägg må dock icke uttagas ur inskrivningsboken före därtill hörande hänvisningsupplägg.

[S2]Uttagna blad skola ordnas enligt de för inskrivningsboken stadgade grunderna och av inskrivningsdomaren förvaras på lämpligt sätt.

[S3]Då blad efter omskrivning ersättes av nytt, skall inskrivningsdomaren med sin namnunderskrift bestyrka omskrivningens riktighet.

14 §  Å varje upplägg skall i fartygsspalten antecknas, av vilka blad upplägget består. I samma spalt skall anteckning ske om blad som uttagits ur inskrivningsboken.

15 §  Vad i 4 § föreskrivits i fråga om dagboken skall äga tillämpning jämväl beträffande inskrivningsboken.

Om akter

16 §  Akter för tillvaratagande av handlingar och utredning i inskrivningsärenden rörande luftfartyg skola inrättas för varje fartyg, beträffande vilket upplägg göres i inskrivningsboken för luftfartyg.

Om gravationsbevis

17 §  Gravationsbevis rörande luftfartyg skall upptaga fartygets nationalitets- och registreringsbeteckning ävensom, där sådant framgår av inskrivningsboken, ägarens namn och adress samt dagen, då hans äganderätt antecknades.

[S2]Har anteckning som avses i 43 § lagen om inskrivning av rätt till luftfartyg gjorts, varde ock det angivet i beviset.

18 §  I gravationsbevis rörande luftfartyg skall anmärkas:

 1. inteckningar som besvära fartyget med angivande av skedda förändringar ävensom, i förekommande fall, uppvisande som avses i 48 § tredje stycket lagen om inskrivning av rätt till luftfartyg; har anteckning gjorts om avbetalning å intecknat belopp, skall i beviset anmärkas att avskrivningen icke medför minskning i det belopp, för vilket fartyget häftar på grund av inteckningen;
 2. ansökningar om inteckning, som angå fartyget och ej veterligen förfallit eller avslagits genom beslut som äger laga kraft;
 3. anmälningar om anspråk på luftpanträtt i fartyget, förenad med fordran å bärgarlön eller å ersättning för särskilda kostnader, som varit oundgängliga för fartygets bevarande, med angivande av vad som ytterligare antecknats rörande det sålunda anmälda;
 4. förhållande som angår fartyget och som jämlikt 41 § första stycket lagen om inskrivning av rätt till luftfartyg eller 12 § konkursförordningen (1987:916) antecknats i inskrivningsboken; samt
 5. talan som avses i 40 § första stycket lagen om inskrivning av rätt till luftfartyg, där anteckning om sådan talan skett i inskrivningsboken.

[S2]Förhållande varom sägs under 4 skall, ändå att anteckning i inskrivningsboken ännu ej skett, anmärkas i gravationsbevis eller beaktas vid bevisets utfärdande, då konkurs inträffat, så snart bouppteckningen eller anmälan om konkursen inkommit, och i övriga fall, så snart bevis eller anmälan om förhållandet kommit inskrivningsdomaren tillhanda.

[S3]Anteckning som avses under 3, 4 eller 5 skall icke upptagas i gravationsbevis, där det finnes uppenbart att den ej vidare är av betydelse.

[S4]Omfattar gravationsbevis allenast viss tid, skall däri anmärkas vad under samma tid förekommit eller i avseende å tidigare förhållande inträffat av beskaffenhet att efter vad ovan sägs böra införas i gravationsbevis; dock vare, där under den tid flera, var efter annan, antecknats såsom ägare till fartyget, ej erforderligt att i sådant hänseende i beviset upptaga annan än den, som senast antecknats som ägare, och tiden då det skett. Förordning (1987:920).

19 §  Gravationsbevis skall rörande däri upptagen inteckning innehålla de uppgifter som omförmälas i 11 § 1, 2, 5 och 6, ävensom namn och adress å den, vilken senast blivit antecknad såsom innehavare av inteckningshandlingen, samt dag då sådan anteckning skett.

20 §  Omfattar inteckning i luftfartyg jämväl reservdelar till sådant fartyg, skall när så påfordras särskilt gravationsbevis utfärdas rörande reservdelarna; och skall därvid vad i 17-19 §§ stadgas gälla i tillämpliga delar.

21 §  Gravationsbevis skall innehålla uppgift att i beviset ej har utelämnats något förhållande av beskaffenhet att böra anmärkas i beviset.

[S2]Gravationsbevis skall undertecknas av den som svarar för bevisets riktighet.

[S3]Består bevis av två eller flera blad, dateras och undertecknas varje blad. Sidorna numreras i följd för hela beviset. På bevisets sista sida skall före underskriften lämnas uppgift om det antal sidor som beviset omfattar. Kungörelse (1973:824).

Om renovation

22 §  Inom sex veckor efter utgången av närmast föregående kvartal skall till riksarkivet sändas avskrift av vad som under kvartalet införts i dagboken samt avskrift av handling på grund av vilken inteckning sökts. Kungörelse (1971:715).

Om inskrivningsdag

23 §  Inskrivningsdag hålls varje onsdag eller, om en helgdag infaller då, nästa helgfria dag eller, om denna dag är en lördag, närmaste helgfria dag därefter julafton och nyårsafton anses lika med helgdag.

[S2]Inskrivningsdagen avslutas klockan tolv.

[S3]På tingsrättens och inskrivningsmyndighetens kansli skall det finnas anslag med uppgift om när inskrivningsdag hålls. Förordning (1995:498).

Ändringar

Kungörelse (1955:630) med närmare föreskrifter om inskrivningsbok för luftfartyg, m.m.

Ändring, SFS 1971:715

  Omfattning
  ändr. 22 §

Ändring, SFS 1973:824

  Omfattning
  ändr. 21 §

Förordning (1987:920) om ändring i kungörelsen (1955:630) med närmare föreskrifter om inskrivningsbok för luftfartyg, m.m.

  Omfattning
  ändr. 11, 18 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1995:498) om ändring i kungörelsen (1955:630) med närmare föreskrifter om inskrivningsbok för luftfartyg, m.m.

Omfattning
nya 23 §, rubr. närmast före 23 §
Ikraftträder
1995-07-01

Ändring, SFS 2005:142

Omfattning
upph.