Kungörelse (1955:674) om överflyttande å Sjöfartsverket av de uppgifter, som tillkomma lotsverket och sjökarteverket, ävensom av vissa uppgifter, som tillkomma kommerskollegium samt väg- och vattenbyggnadsstyrelsen

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB US
Utfärdad
1955-12-16
Ändring införd
SFS 1955:674 i lydelse enligt SFS 2003:177
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  Vad av Kungl. Maj:t i gällande författningar eller genom särskilda beslut stadgats rörande lotsstyrelsen, sjökarteverket eller chefen för sjökarteverket skall i stället avse sjöfartsstyrelsen och vad i sådan ordning föreskrivits beträffande lotsverket skall i stället äga tillämpning å sjöfartsverket.

2 §  De bestämmelser rörande kommerskollegium, som meddelas i följande författningar, skola i stället gälla sjöfartsstyrelsen, nämligen

 1. 1) kungörelsen den 27 september 1901 (nr 73) i fråga om sättet för infordrande av avskrift ur fartygsregistret vid behandling av ärenden rörande inteckning i fartyg;
 2. 2) förordningen den 4 december 1903 (nr 129) angående pass- och nationalitetshandlingar för svenska, till orter utom Sverige gående fartyg;
 3. 3) förordningen den 31 december 1917 (nr 932) angående läkarintyg för sjöfolk;
 4. 4) förordningen den 30 september 1921 (nr 623) angående tjänstgöringsbetyg för sjöfolk;
 5. 5) kungörelsen den 16 oktober 1925 (nr 435) angående spisordning för besättningar å svenska handelsfartyg;
 6. 6) förordningen den 20 maj 1927 (nr 184) angående fartygs byggnad och utrustning;
 7. 7) kungörelsen den 7 oktober 1927 (nr 393) angående handläggning av ansökningar om tillstånd för vissa utländska fartyg att lossa från utlandet medförd last å annan ort vid flod, kanal eller insjö än stapelstad;
 8. 8) förordningen den 9 december 1932 (nr 570) angående vissa säkerhetsåtgärder vid nyttjande av fartyg (nyttjandeförordning);
 9. 9) kungörelsen den 3 februari 1933 (nr 27) angående signalbokstäver för svenska fartyg;
 10. 10) skeppsklarerarförordningen den 4 maj 1934 (nr 119);
 11. 11) förordningen den 12 juni 1936 (nr 315) angående befäl å svenska handelsfartyg m.m. (befälsförordning);
 12. 12) kungörelsen den 8 oktober 1937 (nr 815) om skyddsåtgärder, som vid lastning och lossning av fartyg ankomma på befälhavaren m.fl.;
 13. 13) kungörelsen den 19 maj 1939 (nr 184) angående allmänna villkor och bestämmelser för lån ur statens lånefond för den mindre skeppsfarten;
 14. 14) kungörelsen den 9 juni 1939 (nr 306) angående sjömanshusen i riket samt sjömäns på- och avmönstring m.m.;
 15. 15) instruktionen den 23 april 1948 (nr 213) för statens skeppsprovningsanstalt;
 16. 16) kungörelsen den 5 november 1948 (nr 687) med närmare föreskrifter rörande tillämpningen av sjöarbetstidslagen;
 17. 17) kungörelsen den 21 april 1950 (nr 152) om fastställelse av hamn- och grundpenningtaxor samt taxor å sluss-, kanal- och andra farledsavgifter;
 18. 18) kungörelsen den 21 april 1950 (nr 153) med vissa tillämpningsföreskrifter till förordningen den 8 maj 1874 (nr 26 s.11) angående hamnordningar och andra ordningsföreskrifter för allmänna hamnarna i riket;
 19. 19) kungörelsen den 9 mars 1951 (nr 99) angående vissa undantag från behörighetsbestämmelserna i befälsförordningen den 12 juni 1936 (nr 315) m.m.;
 20. 20) kungörelsen den 30 juni 1952 (nr 581) med vissa föreskrifter angående räddning ur sjönöd och avvärjande av sjötrafiken hotande fara m.m. (sjönödskungörelse);
 21. 21) kungörelsen den 30 december 1952 (nr 818) angående bostäder m.m. å fartyg för ombord anställda;
 22. 22) kungörelsen den 24 april 1953 (nr 222) om sanitär kontroll över den internationella trafiken (karantänskungörelse);
 23. 23) stadgan den 23 juli 1953 (nr 574) för sjöbefälsskolorna i riket;
 24. 24) Har upphävts genom förordning (2003:177).
 25. 25) kungörelsen den 30 juni 1954 (nr 554) angående befrielse för vissa turistfartyg från mätningsskyldighet, m.m.;
 26. 26) kungörelsen den 30 juni 1954 (nr 555) angående mätbrev för fart genom Suezkanalen;
 27. 27) kungörelsen den 30 juni 1954 (nr 556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen; samt
 28. 28) kungörelsen den 8 oktober 1954 (nr 631) angående anmälan om yrkesskada. Förordning (2003:177).

3 §  Har upphävts genom kungörelse (1969:315).

Ändringar

Kungörelse (1955:674) om överflyttande å Sjöfartsverket av de uppgifter, som tillkomma lotsverket och sjökarteverket, ävensom av vissa uppgifter, som tillkomma kommerskollegium samt väg- och vattenbyggnadsstyrelsen

Ändring, SFS 1969:315

  Omfattning
  upph. 3 §

Förordning (2003:177) om ändring i kungörelsen (1955:674) om överflyttande å Sjöfartsverket av de uppgifter, som tillkomma lotsverket och sjökarteverket, ävensom av vissa uppgifter, som tillkomma Kommerskollegium samt väg- och vattenbyggnadsstyrelsen

Omfattning
upph. 2 § 24
Ikraftträder
2003-06-01