Kungörelse (1956:144) med föreskrifter jämlikt 9 § förordningen den 2 juni 1950 (nr 262) angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1956-04-20
Ändring införd
SFS 1956:144
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Åtnjuter någon, vilken är berättigad till ersättning, som avses i förordningen den 2 juni 1950 angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring, mot ersättningen svarande understöd, som helt eller delvis bestrides av staten, skall avdrag från ersättningen göras enligt grunderna för 11 § militärersättningsförordningen. Avdrag för pension eller annat årligt understöd av statsmedel skall ske ändå att understödet ej var utfäst vid skadans inträffande och beräknas, där rätt till understödet inträtt före utgången av år 1955, med hänsyn till storleken av understödet den 31 december 1955 och eljest med hänsyn till storleken av understödet vid den tidpunkt, då det börjar utgå. Vid bestämmande av avdraget skall hänsyn icke tagas till sådan framtida höjning av understödet, som tillkommer ersättningstagaren på grund av generell höjning av sådan förmån.

2 §  Vad i 1 § stadgas må ej föranleda, att till ersättningstagaren utbetalas lägre ersättning än som skulle hava tillkommit honom vid fortsatt tillämpning av de för honom vid utgången av år 1955 gällande grunderna för beräkning av ersättningen och avdrag för däremot svarande understöd.

Ändringar

Kungörelse (1956:144) med föreskrifter jämlikt 9 § förordningen den 2 juni 1950 (nr 262) angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring