Kungl. Maj:ts Förordning (1956:180) med särskilda bestämmelser angående insättning å skogskonto i vissa fall

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1956-05-04
Ändring införd
SFS 1956:180
Ikraft
1956-05-18
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Visar skattskyldig - som äger göra insättning å skogskonto enligt förordningen den 27 mars 1954 (nr 142) om taxering för inkomst av medel, som insatts å skogskonto - med intyg från skogsvårdsstyrelsen i länet att skog stormfällts i avsevärd omfattning under år 1956 å viss fastighet, skall beträffande den förvärvskälla, vari fastigheten ingår, för ettvart av beskattningsåren 1956 och 1957, i stället för vad i 2 § a)-b) nämnda förordning stadgas, gälla, att uppskovet må avse högst ett belopp, motsvarande summan av
  1. åttio procent av den å beskattningsåret belöpande köpeskillingen för skog, som avyttrats genom upplåtelse av avverkningsrätt,
  2. femtio procent av den å beskattningsåret belöpande köpeskillingen för avyttrade skogsprodukter, samt
  3. femtio procent av saluvärdet av skogsprodukter, som under beskattningsåret uttagits för förädling i egen rörelse.

Ändringar

Kungl. Maj:ts Förordning (1956:180) med särskilda bestämmelser angående insättning å skogskonto i vissa fall

    Ikraftträder
    1956-05-18